حقوق

دانلود: پایان نامه ارشد رشته حقوق: يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقيقات هرمزگان

پاِيان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرايش عمومی

موضوع:

يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان

استاد راهنما:

دکتر سيد ناصر سلطانی

(بیشتر…)

By 92, ago