نشر بین المللی آسان نشر چگونه در خارج از کشور کتاب منتشر کنیم

چاپ در آمریکا، آلمان و انگلیس دریافت مجوز کتاب ← قیمت کتاب با توجه به هزینه های چاپ و فروش هر نسخه، توسط نویسنده تعیین شده و قابل تغییر می باشد. انتشار به هر زبان و گویش امکان توقف انتشار در هر زمان چاپ در آمریکا، آلمان و انگلیس انتشار کتاب... ادامه متن