63 (1320)

الف – مشخصات کلی آبادی: نام آبادی: گل افشان دهستان: بیشه سر بخش: شهرستان: قائم شهر ب- ترکیب قومی: فارس کرد ترک زابلی سایر با ذکر نام مازندران ت- جمعیت خانوار: تعداد کل خانوار 120 تعداد خانوار زارع 90 تعداد خانوار دامدار تعداد خانوار خوش نشین تعداد کل جمعیت ث- اراضی آبادی به تفکیک کل اراضی زیر کشت ابی زیر کشت دیم آیش سایر مرتع جنگل زراعت باغات زراعت باغات 40 هکتار 50 هکتار 5/91 هکتار ع- مساحت و محصولات انواع درختان جنگلی نوع درخت مساحت (به هکتار) تعداد تقریبی اصله در هتکار پرتغال نانگی لیمو گردو گوجه سبز (آلوچه) نارنج 40 50 10 5 40 30 350 300 300 50 500 200 ز- دام و طیور نام دام تعداد به راس گوسفند و بره بز و بزغاله گاو شتر اسب و قاطر و الاغ طیور (قطعه) تقریباً 3000 تقریباً 500 20000 مرغداری تقریبا 5000 محلی تعداد واحد ظرفیت (قطعه) گوشتی تخمگذار گوشتی تخمگذار مرغداری 3 __ روی هم 2000 دامداری صنعتی: ظرفیت: راس دام موجود: راس شرح مرتع وزن (کیلو) قیمت (ریال) حدوداً 20 هکتار ج- سطح زیر کشت و عملکرد محصولات عمده نوع محصول سطح زیر کشت سطح زیر کشت آبی دیم آبی دیم گندم جو برنج دانه های روغنی پنبه چغندر سبزیجات صیفی جات 40 هکتار 50 هکتار 50 هکتار جمع آیا این آبادی مشمول اصلاحات ارضی شده است؟ بله اگر بلی تاریخ اجرای اصلاحات اراضی ذکر شود؟ 1342 چند خانوار و چند نفر صاحب زمین شده اند؟ 80 به هر خانوار چند سهم رسیده است؟ هر سهم معادل چند هکتار است؟ حدودا 5000 متر مربع هر هکتار به چه مبلغ و در چند قسط واگذار شده است؟ تعداد تراکتور در آبادی: 4 تعداد کمباین در آبادی: تعداد تیلر در آبادی: 12 آیا با کمبود آب روبرو هستید؟ بله آیا تاکنون خشکسالی اتفاق افتاده است؟ بله مشخصات آبادی نام روستا: گل افشان نام دهستان: بیشه سر نام بخش فاصله تا مرکز دهستان: 3 کیلومتر فاصله تا مرکز بخش: فاصله تا مرکز شهرستان: 15 کیلومتر تعداد خانوار: 12 جمعیت روستا: تقریبا 500 نفر تعداد باسواد: تعداد جمعیت ده ساله و بیشتر: تقریبا 330 تعدا شاغلین: تعداد بیکار: تعدا محصول: اگر آبادی نام دیگری دارد آن را بنویسید؟ ذکر آبادی قبلا نام دیگری داشته است آن را بنویسید؟ بسیار قدیمی زرافشان وضع طبیعی آبادی: جلگه ای کوهستانی جلگه ای و کوهستانی جلگه ای جنگلی * کوهستانی جنگلی سایر 3- نوع را آبادی: راه یا راهنمایی که را به آبادی منتهی می شود یا از آن می گذرد با علامت * مشخص کنید: الف راه زمینی (بجز راه آهن) حاده اسفالته * جاده شوسه (شن ریزی شده) جاده خاکی مالرو ب- راه آهن (ایستگاه) ج- راهآبی 4- وضع آبادی از نظر سکونت: 1-4- دایمی یا موسمی بودن وضع سکونت در آبادی را با علامت * مشخص کنید. مسکونی: دایمی * موسمی خالی از سکنه: دایمی موسمی 2-4 اگر آبادی مسکونی موسمی یا خالی از سکنه است: ماه شروع سکونت در آبادی ماه خاتمه سکونت در آبادی 3-4- آیا در بخشی از سال خانوارهای عشایری کوچنده در این آبادی زندگی می کنند؟ بلی خیر * 4-4- آیا از ابتدای سال 1368 به بعد خانوارهای عشایری در این آبادی اسکان یافته اند؟ بلی خیر * اگر بلی است تعداد خانوار اسکان یافته را بنویسید. 5- محل خرید مایحتاج اولیه ساکنان آبادی: آیا اکثر ساکنان آبادی مایحتاج اولیه خود را از این آبادی خریداری می کنند؟ بلی خیر * اگر بلی آیا از آبادی یا آبادیهای دیگر هم خرید مایحتاج اولیه به این آبادی مراجعه می شود؟ بلی خیر موضوع تحقیق: بررسی اقتصادی – اجتماعی روستای گل افشان مقدمه: در جهان امروز در پایان هزاره دوم، در شرایطی که تکنولوژی و توسعه دست در دست هم شتابان عرصه های نامشکوف علم را در نور دیده و فرازهائی از توانایی و خلاقیت اندیشه والای انسان را به نمایش می گذارد و در عرصری که لحظه لحظه آن شاهد پدیده های جدیدی از نبوغ بشری است تحقیقو اطلاعات و آمار نقش مهم و حساس خود را به گونه ای بازیافته است که نیازی به تشریح و توصیف ضروری وجودی و اهمیت آن نیست. در کشورهای جهان سوم دستیابی به اطلاعات از پیچیدگی ها و تنگناهایی رنج می برد که خاص توسعه نیافتگی و شاید یکی از عوامل آن است. همچنین انسان به عنوان موجودی اجتماعی برای درک بهتر محیط پیرامون خود و پدیده های موجود در آن به طور مداوم دست به جستجو زده است. تحقیق در زمینه های انسان، اجتماع انسانی و محیط پیرامون و یا پدیده های وابسته به آن از شاخه های علمی ارتباط پیدا می کند. دانش جغرافیا پدیده های گوناگونی را در ارتباط با دو موضوع بررسی می کند که این دو موضوع عبارتست از محیط طبیعی و محیط انسانی . لذا ما بر آن شدیم تا به بررسی اقتصادی و اجتماعی یکی از آبادیهای شهرستان قائم شهر یعنی روستای گل افشان بپرداازیم. فصل اول: موقیعت سیاسی و جغرافیایی: موقعیت استقرار روستا بر حسب سلسله مراتب تقسیمات سیاسی – اداری. هر کشور برای اداره آسانتر سرزمین خود، آن را به واحدهای کوچکتری تقسیم می نماید. قدیمترین و کاملترین تقسیمات اداری . سیاسی ایران را هخامنشیان در دوره باستان انجام داده اند. در این دوره امپراتوری گسترده ایران به تعداد «ساتراپ» که حدوداً معادل استان امروزی می باشد. تقسیم شده بود. تعداد ساتراپ ها در اوج قدرت هخامنشیان به 20 واحد می رسید. در دوره بعد از اسلام ساتراپ ها به ایالت، و ولایت و بلوک تقسیم شد. اولین تقسیمات کشوری جدید ایران در سال 1316 خورشیدی انجام گرفت در این تقسیمات ایران به 20 استان و 49 شهرستان تقسیم شد که استانها با شماره مشخص شده بودند. مثلاً استان گیلان استان اول و مازنداران استان دوم نامیده می شود. بعد ها در اواخر دهه سی در کانون جدید تقسیمات کشوری تصریح شد که استانها را با نام آنها ذکر کنند. اکنون کشور ایران به واحدهای زیر تقسیم شده است: روستا : واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که اکثر ساکنان آن به فعالیت کشاورزی ، صنایع دستی یا صید اشتغالل دارند. دهستان : کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که از هم پیوستن چندین روستا بوجود امده است. مرکز آن یکی از روستاهای همان دهستان است. دهستان بوسیله دهدار اداره می شود. بخش: واحدی از تقسیمات کشوری است که از چند دهستان تشکیل می شود. در اوایل سال 1372 ایران دارای 25 استان و 230 شهرستان و 618 بخش و 2149 دهستان و 520 شهر و حدود 65 هزار روستا و آبادی بود. شهرستان قائم شهر در سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1355 دارای دو بخش و 15 دهستان و 516 آبادی بوده که روستای گل افشان جزء دهستان بیشه سد، که این دهستان دارای 7 روستا بوده است. و در سر شماری سال 1365 شهرستان دارای دو بخش و 13 دهستان و 497 آبادی که روستای گل افشان جزء دهستان بیشه سد که دارای 15 روستا می باشد. در سال 1375 شهرستان قائم شهر دارای 2 بخش و 8 دهستان و 229 آبادی که روستای گل افشان جزء دهستان علی آباد از بخش مرکزی می باشد. نقشه روستای گل افشان در صفحه بعد ترسیم شده است. 2- حدود، وسعت ، مختصات جغرافیایی ، ارتفاع از سطح دریا روستای گل افشان از طرف شمال به سرزمین های کشاورزی مردم روستا که امتداد آن وصل به جاده روستای چپی و از شرق به روستای چپی و از غرب تقریباً به روستای آهنگرکلا و از جنوب به جنگل های انبوه متصل می باشد. و وسعت خود روستا در حدود تقریباً 500 کیلومتر مربع (مساحت) بوده بدون در نظر گرفتن زمین های کشاورزی است. فصل دوم – وضعیت طبیعی و اقلیمی نام روستا گل افشان ارتفاع از سطح دریا (متر) درجه حرارت (سانتیگراد) رطوبت نسبی (درصد) میزان بارندگی (میلی متر) تعدا روزهای بارندگی حداکثر دما حداقل دما متوسط درجه حرارت سالانه حداکثر نم حداقل نم حداکثر میزان بارندگی در روز گل افشان 74 متر 32 5/3- 5/15 85 20 5/43 73 اوضاع جوی ایستگاه هواشناسی قراخیل قائم شهر خصوصیات آب و هوا: وضعیت طبیعی روستای گل افشان بصورت جلگه ای با توجه به باران نسبتاً خوبی که در سال می بارد دارای آب و هوا معتدل است. در چند سال اخیر با توجه به تغییر و ضع آب و هوایی کشور و استان ، میزان بارندگی در سال این روستا خیلی کم شده تا جایی که زمین های کشاورزی با مشکل کم آبی و حتی بی آبی مواجه شده و کشاورزان روستا به حفر چاه های عمیق و غیر عمیق دست زدند. وضعیت اجمالی زمین شناسی: با توجه به ایتکه این روستا یکی از روستاهای خوش آب و هوای استان و شهرستان می باشد، بسیار حاصلخیز بوده و زمین های کشاورزی مساعد برای کشت انواع محصولات کشاورزی است. از جمله زمین های مرغوب برای کشت ، برنج ، گندم ، سویا و .. بوده است. ویژگیهای طبیعی : بدلیل موقعیت جغرافیایی ، شرایط آب و هوایی معتدل و داشتن خاک مرغوب ، از پوشش گیاهی متنوعی از قبیل جنگل انبوه ، چمنزار سر سبز و زمین های کشاورزی برخوردار است وجود خاک مساعد روستا و بارش باران، جنگل گل افشان دارای درختانی از نوع، انجیلی، توسکا – افرا – بلوط و .. و جانوران وحشی مانند: خوک وحشی ، گرگ، روباه، خرگوش، و ... و جانورانی که مرم روستا پرورش می دهند مانند : مرغ و خروس و اردک ، بوقلمون و غاز و ... می باشند. امکانات بالقوه آب در مصارف ، آشامیدنی، بهداشت، کشاورزی: با توجه به بارش باران و برف و جنگل انبوه در اطراف این روستا، چشمه های فراوانی وجود دارد که عبارتند از : چشمه سنگ بل، چشمه توسکاوسر ، چشمه چال، چشمه ازارتلار، چشمه مرس سه راه، چشمه خواجه اسّل، چشمه سنگ چکلی، چشمه پیرفاطمی، چشمه گهولّی، چشمه کرزه و این روستا دارای چندین چاه عمیق برای آبیاری زمین های کشاورزی و همچنین یک چاه عمیق برای آشامیدن که بهداشتی نمی باشد، حفره شده است. این روستا هم اکنون دارای مرکز بهداشت نیست. ساختمان مرکز بهداشت جدیداً تاسیس شده اما مردم روستا در صورت ضرورت به مرکز بهداشت روستا آهنگرکلا و در غیر این صورت به شهر برای درمان بیماریهاشان می روند. ناهمواریها و رودخانه ها: سطح زمین یکنواخت نیست و پستی و بلندیهایی در آن وجود دارد. که این ناهمواریها به گروه ، کوهستان و دشت یا جلگه تقسیم می شوند: کوهستان: برجستگیهایی در اطراف روستای گل افشان وجود دارد که بصورت کوههای پوشیده از مزارعه کشاورزیان و جنگل است. دشت: بخش عمده زمین های زراعتی را دشت های پهناوری که در اوایل روستا بوده، تشکیل می دهد. که بیشتر آن بصورت زمین های شالیزار می باشد. رودخانه دائمی که از دل جنگل سرچشمه گرفته از وسط روستا عبور کرده و به سمت روستای آهنگرکلا جریان دارد. مقداری از آب این رودخانه در آبندانهای محل برای کشاورزی در فصل تابستان ذخیره شده و بیشتر آب آن به سمت آهنگرکلا می رود. فصل سوم – وضعیت تاریخی پیشینه تاریخی و وجه تسمیه روستا: روستای گل افشان به علت داشتن آب و هوای معتدل و مراتع و جنگل و رودخانه و منظره طبیعی در حدود 700 سال پیش عده ای دامدار به این محل سکونت نموده که ابتداً نام این روستا، بنام زرافشان بوده است بعداً عده ای از قسمت سواد کوه و عده ای دیگر از طرف روستای پهنه کلا (سیّدها) به این روستا کوچ نموده اند و روستای گل افشان را بنا نموده اند. تعیین آثار باستانی داخل و اطراف روستا: این روستا فاقد آثار باستانی است. بناهای قدیمی ارزشمند در بافت روستا: بناهای قدیمی و تاریخی در روستا وجود ندارد. مراحل توسعه تاریخی بافت فیزیکی روستا: با توجه به اینکه این روستا با شهر قائم شهر فاصله چندانی ندارد مهاجرت به شهر زیاد بوده و از نظر بافت فیزیکی توسعه نیافته است، فقط زمین های کشاورزی آن گسترش پیدا کرد. اکثریت خانه های این روستا با گل و خشت و چوب ساخته شده است. و فقط تعدادی از خانه ها با آجر و سیمان درست شده است. سابقه بروز حوادث طبیعی (سیل زلزله، طوفان و ...) بعلت داشتن شیارها و رودخانه ای که وسط روستا دارد بوجود آمدن سیل احتمال ضعیف است هنوز سیل نیامده است. وقتی که بارش باران و برف زیاد باشد رودخانه خیلی پر آب می شود و از جنگل چوب درختان و سنگ های بزرگ را به روستا می آورد اا باعث بوجود آمدن سیل نمی شد. شخصیت های تاریخی و اجتماعی روستا: این روستا دارای شخصیت های تاریخی نیست اما یک سیّد بزرگواری و دو درویش که به این محل آمده و در خارج آن مدفن شده اند بنام های سیّد ابراهیم و درویش محمد و درویش ذکریّا که اطراف محل است. همچنین این روستا دارای چند روحانی که در شهر قم تحصیل می کنند و تعدادی در قائم شهر هستند.اسناد و مدارک تاریخی درباره روستای گل افشان وجود ندارد. تعداد جمعیت و خانوار طبق آخرین آمار: سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران هر 10 سال یکبار توسط مرکز آمار ایران انجام می شود. و دومین سرشماری عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1375 بوده است. که مطابق برنامه پیش بینی شده در تاریخ اول آبان ماه 1375 در سراسر کشور به مرحله انجام درآمد. بر اساس این سرشماری روستای گل افشان دارای 110 واحد مسکونی معمولی و تعداد 122 خانوار و دارای 488 نفر جمعیت می باشد. تحولات جمعیت و خانوار در سه دهه سرشماری اخیر: بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران که توسط مرکز آمار ایران انجام می شود تعداد جمعیت و خانوار در سه دهه اخیر یعنی 1355 و 1365 و 1375 به صورت جدول مقابل می باشد. ردیف – دوره جمعیت خانوار 1 1355 694 150 2 1365 628 124 3 1375 488 122 4 1379 500 120 3- توزیع سنی بر حسب گروههای پنجساله و به تفکیک جنس: سال ساله 5-1 نوباوگان کودکان 10-6 ساله نوجوانان 14-11 ساله جوانان 24-15 ساله میانسالان 64-25 بزرگسالان 65 ساله بیشتر جنس مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن 1355 62 63 58 90 82 60 50 55 45 48 36 45 1365 56 38 35 38 89 128 46 40 45 38 37 28 1375 59 36 42 25 38 40 84 41 22 52 21 28 ترسیم هرم سنی جمعیتی مأخذ: آمارنامه سال 1375 هر واحد 20 نفر 5- وضعیت سواد و آموزش: بر اساس سرشماری عمومی که مرکز امار ایران در سال 1375 انجام داده است میزان جمعیت باسواد در روستا 251 نفر بوده که از این تعداد 128 نفر مرد و 123 نفر زن می باشند. تعداد دانشجویان در سال 79-78 حدوداً 20 نفر (پسر و دختر) و تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهها تاکنون حدوداً 95 نفر بوده است. 6- نسبت جنسی: 100 * تعداد مردان = S.R تعداد زنان 7- روند رشد جمعیت و پیش بینی آن برای ده سال آینده Pn=P0(1+r)n با توجه به جمعیت کل در سه دوره آمارگیری توسط مرکز ایران، مشاهده می شود که هر دوره جمعیت این روستا با درصدی رو به کاهش است یعنی سال 1365 نسبت به سال 1355 حدود یک درصد سال 1375 نسبت به سال 1365 حدود 3 درصد جمعیت کاهش یافت و این نشان از مهاجرت مردم (جوانان) از روستا به شهر می باشد. 8- وضعیت مهاجرت: دلیل اصلی مهاجرت مردم به خصوص جوانان این روستا به شهر نداشتن زمین های کشاورزی کافی برای کشت و امران معاش و همچنین شاغل شدن در مراکز اداری و کارخنجات نساجی می باشد. لازم به توضیح است که عده ای از مردم روستا که به شهر مهاجرت نموده اند چون در روستا زمین کشاورزی اندک و تلمبار برای پرورش کرم ابریشم دارنده در فصل بهار و تابستان به روستا می آیند. 9- قشر بندی اجتماعی: 10- شیوه سکونت و مسکن: در مورد سکونت و زندگی در این روستا باید گفت که خانه های روستائیان با گل و خشت و چوب ساخته شده و بیشتر بصورت دو طبقه زیرین آن جای مرغ و گاو و گوسفند بوده و طبقه بالا که بصورت ساده بوده، آنها زندگی می کردند. دیوارهای این خانه ها 40 تا 70 سانتی متر کلفتی و ارتفاع سقف 2 الی 3 متر است. بعضی از خانه ها با سنگ و گل و بعضی از آنها که تعداشان زیاد نیست، با آجر و شن و ماسه و سیمان ساخته شده است. زندگی اکثریت مردم این روستا قبل از انقلاب خیلی ساده و با توجه به اینکه وسیله نقلیه خیلی کم شده است. زندگی اکثریت مردم این روستا قبل از انقلاب خیلی ساده و با توجه به اینکه وسیله نقلیه خیلی کم بود، و دسترسی به شهر مشکل بوده است، زندگیشان ضعیف و فقیرانه بود، زیرا اندکی از مردم محصولات کشاورزی خود را برای فروش به شهر می آورند. اما بعد از انقلاب با آمدن برق و آب و زیاد شدن وسیله نقلیه زندگی مردم روستا تغییر کرده است. اطراف خانه های مردم روستا درختان پرتغال ، آلوچه و نارنج است. لازم به ذکر است که خانه های روستایی در مازندران به دلیل بارندگی زیاد، دارای شیروانیهای حلبی و بیشتر از چوب ساخته شده اند و این روستا هم از این لحاظ استثنا نیست یعنی سقف همه خانه ها چوب و روی آن از حلب پوشیده شده است. فصل پنجم – وضعیت اقتصادی وضعیت کلی اشتغال روستا: شغل اکثریت مردم این روستا با توجه به شرایط مناسب از نظر آب و هوا و خاک حاصلخیز و مساعد، کشاورزی می باشد. و با توجه به وضعیت زمین ها، شغل اکثر مردم این روستا کشاورزی مخصوصاً باغداری و پرورش کرم ابریشم و برنج کاری می باشد. در قبل از انقلاب مردم روستا به بافتن نمد، گلیم و حصیر جوراب پشمی و ذیلو مشغول بودند. همچنین از پیله های کرم ابریشم ، نخ ابریشم گرفته و نخ های ابریشم را به شهر می آوردند و نخ های رنگی خریده و چادرهای شب تهیه می نمودند. تعیین درصد اشتغال در بخشهای عمده فعایت (کشاورزی ، صنعت ، خدمات) 80 درصد مردم روستا شغل اصلیشان کشاورزی است و 20 درصد آنها که زمین کشاورزی کمتر و توانایی کار بیشتری دارند به کارهای دیگر غیر از کشاورزی مشغولند. از جمله ، بنایی، شغل آزاد شاغل بودن در کارخانجات نساجی ، شهرداری. 3- انواع و میزان تولیدات عمده روستا در بخش های عمده فعالیت: انواع تولیدات کشاورزی مردم روستا: برنج – دانه های روغنی (سویا9 – گندم و جو – لوبیا- سیب زمینی – نیشکر – پرورش کرم ابریشم – پرورش دام (گاو و گوسفند) پیاز – شیر – مرکبات از جمله: نارنگی و پرتغال و لیمو. میزان اراضی زیر کشت به تفکیک دیمی و آبی بر حسب نوع محصول: اکثر زمین های کشاورزی این روستا بصورت دیمی کشت می شود یعنی فقط 40 هکتار زمین های شالیزاری می باشد، آبی بوده بقیه زمین های کشاورزی اعم از باغ، توستان، یا زمین های خشکی به صورت دیم کشت می شوند. 5 – نوع مالکیت عمده اراضی داخل و اطراف روستا: 6- قیمت و ارزش اراضی مسکونی و زراعی روستا: قیمت زمینهای مسکونی فروش رفته در سال جاری متری 3000 تومان 7000 تومان زمینهای زراعتی به طور تقریبی خشکی 150 تا 250هزار تومان هرخویز و زمینهای شالیزاری هرخویز 700هزار تومان است 7- وضعیت دامپروری: باتوجه به اینکه این روستا از نظر پوشش گیاهی و شرایط مناسب آب وهواو وجود مراتع طبیعی از قدیم الایام پرورش گاو وگوسفند شغل بعضی ازمردم بوده است.اکثر مردم روستا گاو نر برای کار کشاورزی پرورش می دادند. امابه مرور زمان با مشکلاتی که مردم داشته و بیماریهایی که باعث از بین رفتن دام می شد ،کم کم گاو گوسفند کاهش یافته اکنون بعضی از مردم روستا در منزل خود تعداد بسیار کم گوسفند و گاو برای تهیه شیر و پنیر و کار کشاورزی دارند.در حال حاضر تقریبا 107راس گاو اعم از رسمی و غیر رسمی و چهار خانواده این روستا دارای چند راس گوسفند هستند که از 300راس تجاوز نمی کند 8- باغداری :روستای گل افشان به علت داشتن عوامل مساعد ،از جمله آب وهوای معتدل و مر طوب و خاک حاصلخیز ،یکی از روستای مهم باغداری در قائمشهر است . بر اساس آمار اداره کشاورزی شهرستان قائم شهردرسال 1370، 76/91 هکتار باغ مرکبات در این روستا بو ده که به گفته کارشناس اداره کشاورزی شهرستان ،اکنون 100هکتار این روستا دارای باغ مرکبات می باشد.از جمله مرکبات این روستا ،نارنگی، پرتغال ،نارنج،لیمو،سیب و انگور است.این محصولات علاوه بر معیشت مردم روستا را تامین نموده بلکه بیشتر مردم روستا محصولات مرکبات را به فروش می رسانند 9-مرغداری: در اکثر روستاهای مازندران ودر هر خانه نگهداری طیور خانگی و پرورش اناع مرغ تخمگذار و گوشتی و خروس از قدیم الایام رایج بود. در روستای گل افشان اکثر قریب به اتفاق مردم روستا به پرورش مرغ تخمگذار و گوشتی و خروس واردکهای محلی و صحرایی و غاز و بوقلمون می پردازند . امایک مرغداری 10000تایی از مرغ ماشین در سال 1370 تاسیس شد و یک مرغداری 5000تایی در حال ساخته شدن می باشد زنبورداری : زنبور عسل حشره ای است که علاوه بر استفاده از عسل،موم و مصارف پزشکی در بارور کردن نباتات به طور غیر مستقیم نیز مفید است در روستاهای مازندران به علت داشتن انواع گیاهان گلدار فراوان وآب وهوای معتدل برای پرورش زنبور عسل مناسب است . در زمان قدیم یعنی تقریبا 30سال پیش بعضی از مردم گل افشان در کندوهای معمولی که بیشتر آنها به شکل استوانه ای بوده به پرورش زنبور عسل می پرداختند . اما اکنون کسی از این روستا زنبور عسل پرورش نمی دهند. صنایع روستایی : مردم روستای گل افشان خصوصا زنان در قبل از انقلاب و حتی بعضی ها در اوایل انقلاب به صنایع دستی مانند گلیم بافی،حصیر بافی، نمد،جوراب پشمی، وسایل چوبی و چادر شب و نخریسی می پرداختند. و این رووستا فاقد صنایع ماشینی و کارخانه و کارگاه ها می باشد. فصل ششم – تاسیسات و تجهیزات: وضعیت موجود شبکه های آب و برق و فاضلاب و راه ارتباطی: در سال 1356 یعنی چند ماه مانده به پیروزی انقلاب به همت و کوشش چند تن از بزرگان روستا و همکاری اداره برق شهرستان، این روستا دارای برق سراسری شده است و در سال 1363 یک چاه عمیق اطراف روستا حفر کردند و از انجا لوله کشی شده و هر یک به منازل خود آب را لوله کشی کردند که این آب تصفیه شده نمی باشد. آب فاضلاب از طریق لوله ها یا جوی ها به داخل رودخانه ریخته می شود و تا قبل از سال 1373 ارتباط این روستا با شهر بصورت یک جاده خاکی بدون زیر سازی شده و ناهموار بود. اما از سال 1373 به همت و همیاری مردم روستا چه آنهایی که در روستا سکونت داشتند و چه آنهایی که به شهر مهاجرت نمودند، از افقهای روستا آهنگر کلا تا این روستا آسفالت شده است. البته از روستا آهنگر کلا تا قائم شهر در سال آسفالت شده بود که فاصله روستای گل افشان تا قائم شهر 12 کیلو متر می باشد. مخابرات این روستا در سال 1377 تاسیس شد اما هنوز خطوط تلفن به منازل داده نشده است. تجهیزات عمومی: این روستا فاقد کشتارگاه و واحدتوزیع مواد سوختنی است. البته مکان توزیع نفت و گازوئیل روستای آهنگر کلا و روستای گل افشان واقع در روستای اهنگر کلاست.مردم گل افشان با تیلر یاماشین به روستای اهنگر کلا رفته و مواد سوختی (نفت) خود را تحویل می گیرند.اما بعضی از مردم این روستا برای پختن غذا از گاز مایع استفاده نموده و بعضی ها از هیزم ، که از جنگل ‌(چوب درختان خشکیده) استفاده می نمایند. اما برای تهیه گاز مایع، مردم روستا کپسول گاز را به مسئول مربوطه که یکی از افراد همان روستا است تحویل نموده و بعد از چند روز ایشان کپسول گاز مایع را به شهر آورده و پس از پر کردن ، تحویل روستائیان می دهد اما در مورد گورستان و غسالخانه باید گفت که یک قبرستان تقریباً در ابتدای روستا وجود دارد. بر اساس گفته شورای اسلامی و بزرگان روستا، این قبرستان هفتمین قبرستان می باشد. یعنی این روستا دارای 6 قبرستان بوده بوده که سه قبرستان در داخل روستا وسه قبرستان دیگر در اطراف روستا بوده و خیلی قدیمی است. و یک غسالخانه قدیمی و گلی در کنار قبرستان جدید بوده که پس از مرور زمان زیاد تخریب شده و از 5 سال قبل تاکنون یک غسالخانه جدید با آجر و شن و سیمان ساخته شده است. باید خاطر نشان کنم که روستای گل افشان دارای چهار شهید از جنگ تحمیلی بوده که در این قبرستان مدفن هستند. روستای گل افشان دارای یک زمین فوتبال به زمینی به مساحت 3500 متر مربع که قبل از روستا، کنار زمین شالیزاری واقع است. همچنین این روستا دارای دو آبندان در کنار روستا که یکی به مساحت دو هکتار و دیگری به مساحت تقریباً 2000 هزار متر مربع که برای آبیاری زمین های کشاورزی (شالیزاری) در فصل تابستان آنرا پر از آب می نمایند. زیر بناها و ارتباطات: فاصله روستای گل افشان تا شهر قائم حدود 12 کیلومتر است. که در زمان قدیم مردم با اسب و یا پیاده و یا بعضی ها با دوچرخه به شهر می رفتند. همچنین در بعضی از روزها یک ماشین مینی بوس مسافربری که از روستای آهنگرکلا به گل افشان می آمد و یا ماشین باری که یک یا دو ماشین هم بیشتر نبوده مردم روستا را به شهر می برد. اما بعد از انقلاب وسایل نقلیه بیشتر شده اهم ماشین مسافری و هم باری) و ارتباط مردم با شهر بیشتر شده است. و وسیله نقلیه برای تردد اکنون دومینی بوس از خود روستا با دو روستای مجاوور خود یعنی آهنگرکلا و چپی به دو صورت ارتباط دارد یکی راه ماشین رو که آسفالت بوده و دیگری مال رو که فقط به صورت پیاده یا دوچرخه و موتور چار پایان است. این روستا فاقد مرکز پستی می باشد اما در سال 1360 صندوق پستی از سوی اداره پست شهرستان به این روستا آورده شده است. مرکز مخابرات در سال 1377 در این روستا تاسیس شد تا مردم روستا از آن استفاده نمایند. وسایل ارتباط جمعی: قبل از اینکه برق سراسری در این روستا افتتاح شود مردم از رادیو ها و ضبط های باطری دار استفاده می نمودند. مرکزی برای فروش روزنامه هم نبود . اما بعد از ارتباط این روستا به شبکه برق سراسری مردم از تلویزیون و رادیو استفاده می نمایند. اما هنوز مرکزی برای فروش روزنامه و مجلات تاسیس نشده است. و آن دسته از افرادی که مایل به خواندن روزنامه یا مجلات هستند به شهر می آیند و از رسانه ها استفاده می نمایند فصل هفتم- سازمانها و موسسات اجتماعی سابقه مدیریت در روستا: بر اساس گفته چندین تن بزرگان روستا و شورای اسلامی ، خانه انصاف در دوره محمدرضا شاه پهلوی تاسیس شد و اعضاء آن عبارتند از: آقایان حاجی محمد باباپور – کربلائی میرقاسم حسینی – باقرکیانی – شیرآقا کشتیگر و مشتی عیسی صالح بوده است. که آنها مسئولیت عمران و آبادی روستا را بر عهده داشتند. از جمله کارهای خانه انصاف اجرای طرح 102 بوده است. این طرح به این صورت بود که از هر 100 درصد محصولات 2 درصد راهه کشاورزی باید برای عمران و آبادی روستا تحویل خانه انصاف قرار دهند. اما در مورد کدخدای روستا هیچ یک از روستائیان تاریخ و مدت دقیق تشکیل کدخدا را نمی دانستند. ولی با توجه به شواهد ذکر نموده توسط آنها از صد سال قبل از انقلاب از تشکیل کدخدای روستا تجاوز نمی کند کدخدای روستا از ابتدا تا قبل از انقلاب و تا آخرین کدخدا عبارتنداز : آقایان : سمیع نجفی – مشتی علی جان صالحی – کربلائی مسیب صالحی – عزیز محسنی – مشتی حسین رحمانی – شیخ محمد رحمانی – حاجی علی محمدباباپورحاج آقا جاده نجفی- ذُلفعلی رحمانی شورای اسلامی روستا: شورای اسلامی روستای گل افشان نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سابقه عضویت سن تاهل و مجرد نوع عضویت عسگری پورمند نظام بیدار رمضان بردبار سیکل سیکل سیکل 15 سال 2سال 2سال 49 42 39 تاهل تاهل تاهل انتخابی رای آزاد مردم روستا انتخابی رای آزاد مردم روستا انتخابی رای آزاد مردم روستا گزارش از عملکرد شورا در این چند سال (از 5 سال قبل تاکنون): احداث ساختمان مخابرات و دفتر مخابرات اجرای طرح روستایی معابر عمومی خط کشی نمودن و قرار دادن علائم راهنمایی و رانندگی خیابان منتهی به محل پیگیری مشکل گاز مایع مصرفی خانواده ها پیگیری و در دست اقدام تلفن منازل وستا رسیدگی به کارهای عمومی و اداری اهالی به جهت عدم مراجعه به ادارات شهر و جلوگیری از هدر رفتن امکانات و اتلاف وقت اهالی هماهنگ نمودن مینی بوس های ایاب و ذهاب روستا با روستای مجاور جهت مرتفع نمودن رفتن و آمد مردم پیگیری در خصوص گاز شهری خانه بهداشت و درمانگاه: روستای گل افشان چه در قبل انقلاب و چه بعد از انقلاب از نظر امکانات و خدمات بهداشتی بسیار ضعیف بوده است. و مردم روستا وقتیکه به بیماری ساده مبتلا می شدند با داروهای گیاهی که خودشان تهیه می نمودن، درمان می شدند. و یا به روستای آهنگرکلا که یک خانه بهداشت با امکانات ساده ای که داشت ، مراجعه نموده و بیماری خود را رفع می نمودند. اما اگر به بیماری سخت مبتلا می شدند به قائمشهر مراجعه می کردند اما از دو سال قبل با همکاری اداره بهداشت و همیاری مردم خیّر روستا به تهیه زمین در ابتدای روستا به ساختن یک ساختمان خانه بهداشت پرداخته که هنوز به بهره برداری نرسیده است. خانه ترویج: روستای گل افشان فاقد کتابخانه یا گروه های هنری مثل سرود و تئاتر و ... می باشد. تعداد و موقعیت مساجد ،تکایا و ...: روستای گل افشان دارای یک مسجد که زیربنای آن به مساحت 280 متر مربع که در سال 1361 و یک حسینیه به مساحت 72 متر مربع که در سال 1337 و یک سقای تالار دو طبقه به مساحت 140 متر مربع در سال 1378 ساخته شده اند که کل مساحت مسجد و حسینیه و حیاط حدوداً 1800 متر مربع است. که در یک مکان و تقریباً در ابتدای این روستا می باشد. در این روستا مذار امامزاده ای نیست اما مزار یک سید بزرگوار در انتهای روستا بوده که با توجه به گفته پیران این روستا از چند صد سال پیش که تاریخ دقیق آن در دست نیست، وجود داشته است. که محل زیارت مردم روستا و بعضی ها در آنجا روضه خوانی برپا می کنند. و یک ساختمان برای مراسم روضه ساختند. و دو مزار درویشی یکی در داخل روستا و دیگری در اطراف روستا وجود دارد که مردم روستا بخاطر اعتقادی که به ائمه اطهار داشته بزرگوار یکی بنام درویش ذکریا و دیگری درویش محمد می باشد. که عکس فرار سید ابراهیم در صفحه بعد آمده است. مدرسه و دبیرستان: در این روستا فقط یک دبستان وجود دارد که در سال تحصیلی 79-78 ،29 دانش آموز و در سال تحصیلی 80-79 ، 27 دانش آموز دارد. و علت کم بودن دانش آموز هم بخاطر مهاجرت جوانان پس از ازدواج به شهر می باشد. تعداد سه نفر با مدیر آموزگار دارد که یک نفر از این آموزگاران بومی بوده و آن هم ساکن شهر و دو آموزگار دیگر غیر بومی هستند. سال تحصیلی 80-79 کلاس اول دوم سوم چهرم پنجم تعداد 7 1 3 9 7 مساحت دبستان حقیقت روستای گل افشان تقریباً 2000 متر مربع که 5 کلاسه بوده و زیر بنای ساختمان آن 200 متر است. 7- نقش سازمانهای دولتی: این روستا دارای شرکت تعاونی در وسط روستا که در سال تاسیس و محل توزیع نفت و وسایل خدماتی کشاورزی از جمله سموم و غیره می باشد. همچنینی دارای پایگاه مقاومت بسیج که در سال 1360تاسیس شده است و دارای 90 اعضاء بوده که از نوجوانان تا پیر مردان این روستا عضو بسیج این پایگاه هستند که 9 نفر عضو و مسئولین پایگاه می باشند. در ابتدای این روستا یک حمام قدیمی که قدمت آن 72 بوده که حدود 15 سال بصورت خزانه ای سپس بصورت معمولی ساخته شده و در سال 1370 توسط اداره بهداشت شهرستان به علت غیر بهداشتی و عدم امنیت بسته شد. از طرف کمیته امداد امام خمینی طرح برای آن دسته از کسانی که سن شان 60 سال به بالا بوده و توان کار را ندارد، تعلق می گیرد. و مسئول طرح شهید رجائی در این روستا آقای ماندگار عباسی می باشد. فصل هشتم- گروههای قومی و مذهبی: با توجه به گفته شورای اسلامی و بزرگان و پیران این روستا هیچ یک اقوام خاصی در این روستا ساکن نشده و هیچ گروه یا اقلیت مذهبی در این روستا مهاجرت را تشکیل شده اند. لذا راجع به این فصل یعنی در مورد گروههای قومی و مذهبی نمی توان مطلبی بیان نمود. فصل نهم- نیازها، مسایل و مشکلات ، راه حلها نیازها: نیازهای عمرانی و زیربنایی: احداث نانوایی- تکمیل نصب تلفن منازل لوله کشی گاز سراسری – احداث حمام عمومی – راه اندازی درمانگاه روستا- ایجاد سیل بند که به نوعی ایجاد سد برای مصارف کشاورزی باشد- اصلاح تسطیع جاده های بین مزارع جهت حمل و نقل محصولات کشاورزی – تطیع زمینهای مساعد برای کشاورزی = تاسیس کتابخانه عمومی در روستا نیازهای بهداشتی و درمانی: ایجاد حمام بهداشتی – راه اندازی درمانگاه احداثی که هنوز پایان نیافته است. نیازهای آموزشی و فرهنگی و اداری: تعمیر دبستان محل و رنگ آمیزی آن و احداث سرویس های بهداشتی در دبستان و تقویت ایجاد کانون فرهنگی مساجد از طرف سازمان تبلیغات شهرستان. مسایل و مشکلات: 1-2 مشکلات اجتماعی: توجه به اماکن عمومی و سرویس دهی دانش اموزان به مدارس شهر. 2-2 مشکلات اقتصادی: رسیدگی به وضعیت معیشتی ، خصوصاً توجه به تولیدات کشاورزی و بیمه نمودن محصولات کشاورزان و همچنین پرداخت وامهای کشاورزی با بهره پائین تامین نیازهای اولیه کشاورزی (از جمله دادن سموم – بذر – تراکتور – تیلر و ... ) به قیمت مناسب . 2-3 مشکلات فرهنگی: رسیدگی به دانش آموزان در تقویت درس، رفتارهای اجتماعی نداشتن کتابخانه عمومی. 4-2 مشکلات طبیعی و اقلیمی: جاده های بین مزارع – نهرهای انتقال آب شالیزاری – بردن حیوانات موذی که از مشکلا عدیده کشاورزان است- چند سالی که با کاهش بارش برف کمبود آب در مزارع است. راه حلها برای رفع مشکلات: رههای کارشناسی و تحقیقاتی مؤثر می تواند وجود داشته باشد که نظر کارشناسان تعیین کننده است . لذا راه حلی که ابتدا می شود روی آن بحث کرد شناخت امکانات طبیعی اعم از نیروهای انسانی – آموزش نیروهای انسانی و فعال در روستا متناسب با نیازهای اجتماعی – حمایت از نیروهای فعال و مؤثر از طرق مختلف – ایجاد انگیزه برای جوانان جهت ماندن در روستا و با ارزش نمودن کارهای در دست اقدام آنها. پیشنهاد برای رفع نیازها: رابطه تنگاتنگ با منتخبین روستا یعنی شورای اسلامی و شناخت مشکل در روستا و رفع این مشکلات به تناسب امکانات آنان با همکاری همه مردم – تخصیص اعتبار لازمه با نظر شورای اسلامی – پیگیری کارهای در دست اقدام تا حصول نتیجه – با اهمیت جلوه دادن نقش اهالی در حل مشکلات خودشان با شناسائی نیروهای بالقوه و متعهد روستا – ارتباط بیشتر و کارشناسی مسئولین بخش داریها با روستا در مورد کارهای اجتماعی و عمرانی و نیروهای امنیتی و انتظامی جهت حفظ نظم عمومی. فصل دهم: فرهنگ و اداب و رسوم معنقدات: مردم ل افشان معتقد به آئین و دین مبین اسلام شیعه بوده و از محبان اهل بیت رسول الله (ص) و ائمه اطهار هستند. و با راهنمائیهای روحانی روستا و افراد مقید و باسواد از انجام خرافات پرهیز می نمایند. از قدیم الیام مخالف با خرافاتی از جمله قمه زدن و ... بوده اند. این روستا دارای شش روحانی که 5 روحانی در قم سکونت داشته و مشغول تحصیل هستند. و یک روحانی در قائم شهر سکونت دارد و تمام مراسم ها از جمله ماه رمضان ، محرم و ... برای انجام سخنرانی به روستا می آیند. آدای و رسوم ازدواج: از سالیان سال در این روستا جشن و سرور در عروسیها برای ازدواج رسم بوده و بصورت سنتی بر پا می شد و روز عروسی و یا قبل از آن بازی های محلی انجام می گرفت اما کم کم این بازی ها و جشن عروسی ها از حالت سنتی کنار گذاشته شد. اداب و رسوم مرگ: یکی از آداب و رسوم خوب مردم این روستا اینست که اگر کسی از داردنیا برود مردم برای پیکر آن جمع می شوند ، حتی آنهایی که در شهر سکونت دارند هم به روستا می آیند و پیکر آن مرحوم یا مرحومه را با شکوه خاص دفن نموده و مجالس ختم برایش برپا می نمایند و به خانه آن فوتی رفته و به بازماندگانشان عرض تسلیت می گویند. اگر خانواده ای در این اثنی از نظر مالی ضعیف و یا در مضیقه باشند اطافیان بستگان به انها کمک می کنند. جشن ها و اعیاد ملی و مذهبی: مردم روستای گل افشان در جشن و اعیاد مذهبی (میلاد ائمه اطهار (ع) و عید قربان و غدیر خم) که در مسجد محل همراه با چراغانی و پذیرائی شیرینی است، شرکت می نمایند و از بیانات روحانی روستا (حجه السلام والمسلمین حاج سید رسول حسینی درباره فضائل اخلاقی ائمه معصومین (س) و اعیاد مذهبی فیض می برند. و همچنین اعیاد ملی و سنتی را با شکوه فراوان با صله ارحام و دیده و بازدیدها برگزار می نمایند و مردم این روستا، آنهایی که در شهر سکونت دارند در چنین اعیادی به روستا آمده و با بزرگترهای خودشان دیدار می نمایند. عزاداریها و مصیبتها: مردم روستا همانطوری که در تمام اعیاد ملی و مذهبی حضور فعالی داشتند در عزاداریها و مصیبتهای ائمه اطهار (ع) حضور داشته و با برپائی مجالس عزا، رابطه عاطفی و محبت خودشان را به اهلیت افزونتر و مستحکمتر نموده و شناخت خود را نسبت به اهلبیت (ع) بیشتر می کنند. یکی از عزاداریهای مهم مجالس عزاداری امام حسین (ع) در ماه محرم است. که هر سال نسبت به سال قبل با شکوهتر برگزار می شود. و با دسته روی به مزار شهدا و روستاهای مجاور و حتی شهر یاد فداکاریهای حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفایش را گرامی داشته و محبت خودشان را نسبت به حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) نشان می دهند. و این عزاداریها، عشق و علاقه ای است که مردم این روستا نسبت به ائمه اطهار دارند. یاریگریهای سنتی: مانند روستاهای دیگر یادگیری سنتی در روستای گل افشان رسم بوده و قدیم الایام تاکنون مردم درکارهای کشاورزی به همدیگر کمک و یاری می کنند. از جمله در برنج کاری و چیدن مرکبات و درو کردن گندم و جو و سویا و ... با هم دست در دست یکدیگر قرار داده و در کارهای کشاورزی همدیگر را کمک می نمایند.


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *