63 (1315)

بسمه تعالی وزارت کارواموراجتماعی معاونت تنظیم روابط کار اداره کل بازرسی کار «مرگ و میر و صدمات ناشی ازآسانسورها و پله برقی ها» منبع: کتابخانه الکترونیکی ایمنی وبهداشت شغلی در زمینه ساختمان elcoh ترجمه: رویا نور بارانی ویرایش : مرجان شعبانی ) elcoh کتابخانه الکترونیکی ایمنی وبهداشت شغلی درزمینه ساختمان ) مرگ ومیر وصدقات ناشی ازآسانسورها و پله برقی‌ها- گزارشی از CPWR(مرکزحمایت ازحقوق کارگران ) مرکزحمایت ازحقوق کارگران CPWR این تحقیق را مرکزحمایت ازحقوق کارگران مطابق با NIOSH ( انستیتوبین المللی بهداشت و ایمنی) تهیه کرده است. این مرکزبطورچشمگیری به کارگران، پیمانکاران ارائه خدمات داده وفعالیت عمده آن پیشرفت و گسترش ایمنی و بهداشت درصنایع ساختمانی می‌باشد. جهت کسب اطلاع از این گزارش می‌توان با آدرس WWW.CPWR.COM تماس گرفت. پاول مور، مهندس ایمنی بخش تحقیقات NIOSH ، جهت همکاری با این مقوله ، گزارشی از ارزیابی موارد مرگ ومیرتهیه نموده است . علائم اختصاری : انجمن مهندسان مکانیک امریکا ASME= اداره آمارکارامریکا BLS = آمارصدمات وخیم وکشنده شغلی CFOL= کمسیون ایمنی محصولات مصرفی CPSC= ارزیابی وکنترل مواردمرک ومیرFACE= انستیتوملی ایمنی وبهداشت شغلی NIOSH= فهرست: - خلاصه - مقدمه - مرگ ومیرناشی ازکاردرپله برقی ها وآسانسورها ویا درمجاورت آنها. نصب وتعمیرآسانسورها فعالیت هاوعوامل منجربه فوت منابع اطلاعاتی دیگر - صدمات وجراحات ناشی ازکار درآسانسورها وپله برقی‌ها ویا درمجاورت آنها - مرگ ومیرمسافران آسانسورها وپله برقی‌ها - پیشنهادات ونظرات بکارگیری مناسب روش‌های توقف پیشگیری مناسب ازسقوط بررسی شفت هابعنوان قصاهای بسته بازرسی وتعمیرمناسب بکارگیری افراد متخصص - منابع نمودارها: مرگ ومیردرپله برقی ها وآسانسورها ویا مجاورآنها ، باتوجه به علت حادثه سال 98- 1992 مرگ ومیردرپله برقی‌ ها وآسانسورها ویا مجاورآنها، با توجه به شغل سال 98- 1992 مشاغل ساختمانی که بالاترین میزان جراحات وصدمات را دارد(5 مورد اول) مرگ ومیردرپله برقی ها وآسانسورها ویا مجاورآنها با توجه به نوع فعالیت . مرگ ومیرمسافران آسانسورها درحین کار، با توجه به علت حادثه سال 98 –1992 مرگ ومیرمسافران آسانسورها وپله برقی‌ها،‌ با توجه به علت حادثه ازسال 97 تاکنون جداول : مرگ ومیرناشی ازکاردرآسانسورها ویا درمجاورت آنها با توجه به علت حادثه ونوع فعالیت 98-1992 میانگین سالیانه مرگ ومیرناشی ازآسانسورها پله برقی‌ها 98- 1992 «خلاصه» حوادث ناشی از آسانسورها وپله برقی‌ها سالانه درامریکا30مورد کشته و حدود100/17مورد جراحت وخیم و آسیب جدی ببارمی آورد. (طبق اطلاعات به دست آمده ازآمار اداره کار امریکا و کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی) که از این تعداد،تعدادکشته شدگان افراددرحال کاردرآسانسورها و یا در مجاورت آنها،درحال فعالینهایی مثل نصب،تعمیرو کاردرنزدیکی ومجاورت شفت ها بوده است (که این تعداد16،15نفربوده یعنی حدود 62%) دوعلت عمده مرگ ومیر، سقوط وگیرکردن بین قسمت های متحرک آسانسورها وپله برقی‌ها می‌باشد . همچنین برخی ازحوادث درمکان هایی رخ می‌دهد که کارگران بوسیله آسانسورها ، وزنه های تعادل وقسمت های برق دار مورد ضربه و برخورد قرار می گیرند ویا روی سطوح معیوب داخل آسانسورها قرار دارند. پیشنهادات جهت پیشگیری ازجراحات ومرگ ومیردرآسانسورها وپله برقی ها شامل : تمرینات حفاظتی وآموزش مناسب : محدود کردن فضاهای برق دار وتجهیزات مکانیکی زمانیکه آسانسورها وپله برقی ها خراب و در دست تعمیرمی‌باشند. انتشار برنامه فضاهای بسته غیرمجاز برای شفت های آسانسورها نصب حفاظ (جهت جلوگیری ازسقوط) درشفت های آسانسور ویا نزدیک آنها. کارفرمایان برنامه تعمیروبازرسی مناسب داشته باشند کارفرمایان افراد کارآزموده را برای تعمید وسرویس آسانسورها وپله برقی ها استخدام نمایند. «مقدمه» مرکزحمایت ازحقوق کارگران CPWR عوامل موثربرمرگ ومیروخدمات ناشی ازآسانسورها وپله برقی ها را مورد تجزیه وتحلیل قرارداده است. آسانسورها وپله برقی ها عامل صدمات جدی ومرگ ومیرکارگران که درنصب ، تعمیروسرویس آنها مشغول بکار هستند می‌باشد. آنها همچنین هنگام تمیزکردن شفت ها یا تعمیردرنزدیک شفت های بازدچارحادثه می گردند. سازمانهایی مثل سازمان مهندسان مکانیک آمریکا استانداردهایی برای ساخت وتعمیرواستفاده ایمن ازآسانسورها وپله برقی ها تنظیم کرده‌اند. این مقوله شامل اطلاعاتی ازآمار 7 ساله صدمات شغلی کشنده می باشد(98- 1992) که توسط اداره آمارکارآمریکا گردآوری شده است . دراین گزارش تفاسیری از مرگ ومیرناشی ازنصب وتعمیرآسانسورها ، پله برقی‌ها،‌ جرثقیل‌ها، بالابرها وماشین آلات صنعتی آمده است. علاوه برآن خلاصه تجزیه وتحلیل مرگ ومیروصدمات مسافران آسانسورها وپله برقی ها در23 آگوست 2000-1992 توسط «کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی» بررسی وگردآوری شده است . «مرگ ومیرناشی ازکار درآسانسورها وپله برقی ها ویادرمجاورت آنها» طبق «آمارصدمات وخیم وکشنده شغلی» (CFOL ) 152 مورد فوت براثر کار وفعالیت درآسانسورها وپله برقی ها گزارش شده است . این آماردر7 سال 98- 92 گزارش شده که به ازای هرسال 22 مورد می باشد.از این تعداد 108 مورد مربوط به کاردرآسانسورها و... 44 مورد مربوط به مسافران وافرادی که طی کارسوار آسانسورها و... می شوند می‌باشد. از108 مورد ، 15 مورد درسال بدلیل سقوط درشفت های آسانسورها (42% طبق نمودارشماره 1) می باشد. «تعمیرکاران ونصابان آسانسورها» این افراد 41% موارد را شامل می شوند. 2 دلیل عمده مرگ ومیراین افراد گیرکردن آنان بین آسانسوروشقت های آسانسور یا با دیگرآسانسورها وایجاد ضربه شدید(باهرعاملی که عمدتاٌ آسانسورها می باشد) منجربه فوت می باشد. درصد مرگ و میر نمودار 1- مرگ ومیرناشی ازکاردرآسانسورها وپله برقی ها ویا درمجاورت آنها با توجه به علت حادثه – 98-1992 (108 مورد فوت) توجه : 108 مورد فوت شامل 44 مورد تعمیرکاران ونصابان نیز می شود منبع : اداره آمار آمریکا BLS درصد مرگ و میر نمودار 2- مرک ومیر ناشی از کار آسانسورها وپله برقی ها و یا در مجاورت آنها با توجه به نوع شغل . 98-1992 توجه : میزان مرگ ومیر کل 108 مورد می باشد منبع : BLS اگر چه مرگ ومیر تعمیرکاران و نصابان مربوط به صنایع عمومی و صنعت ساختمان می باشدولی سه چهارم از مرگ ومیر در این گروه مربوط به کارگران ساختمانی است 0 در حقیقت تعمیرکاران ونصابان آسانسورهای ساختمانی در چهارمین درجه مرگ ومیر ناشی از کاردرصنعت ساختمان قرار می گیرد.(نمودار شماره 3) میانگین مرگ ومیر تعمیرکاران و نصابان آسانسورها 6/31 مورد در هر 100000 کارگر تمام وقت می باشد(98-92) « مرگ ومیر با توجه به علت حادثه و نوع فعالیت » جدول شماره 1: مرگ و میر ناشی از کار در آسانسور ها و پله برقی ها و یادر مجاورت آنها باتوجه به علت حادثه و نوع فعالیت (98-1992 نوع فعالیت علت حادثه نصب وتعمیر کاردرشیفت یاواگن آسانسور کاردرنزدیک آسانسور تعداد درصد سقوط 18 10 17 45 42% گیرکردن بین 2 آسانسور یا شفت آسانسور 18 - - 23 22% ضربه خوردن 13 7 - 21 19% آوار 7 - - 9 8% الکتریسته 7 - - 7 6% سایرموارد - - - - 3% کل 65 23 20 108 100% منبع : BLS «نصب وتعمیر آسانسورها و پله برقی ها» دو سوم از 65 مورد فوت « نصب وتعمیر» مربوط به نصابان و تعمیرکاران آسانسورها و بقیه شامل تعمیرکاران ماشین آلات ، مهندسان ، مسئولین ساختمانی‌، برق کاران‌،‌سرویسکاران و... ماموران پارکینگ ها می باشد0 مرک ومیر ناشی از گیرکردن شامل گیر کردن در ماشین آلات آسانسور(مثل وزنه تعادل ) یا بین دو اتاقک آسانسور و یا بین درب واتاقک می باشد. میزان مرگ و میر در 100000 کارگر تمام وقت نمودار3-پنج- گروه از مشاغل ساختمانی که بالاترین میزان مرگ ومیردر سال های 98-92 را دارند توجه : میزان ها بر حسب 2000 ساعت برای هر کارگر (50 هفته 40 ساعته ) می باشد. تعدادی از کارگران ساختمانی بخاطر پایان پروژه ، بدی هوا و دیگر فاکتورها بطور تمام وقت کار نمی کنند. منبع : این میزان ها توسط شخصی در مرکز حفاظت از حقوق کارگران CPWR بر پایه آمار صدمات کشنده شغلی «CFOI» و «BIS» اداره آمار امریکا تهیه شده است . 2482850154368520 0020 263525095313523 0023 497840032448565 0065 برحسب درصد نمودار4- مرگ ومیرناشی ازکاردرآسانسور وپله برقی با توجه به نوع فعالیت (98-1992) توجه: تعداد کل مرگ ومیر 108 مورد منبع : BLS گیر کردن اغلب زمانی اتفاق می افتد که شخصی در شفت آسانسوردر حال کار می باشدو آسانسور پائین می آید. « کار در شفت ها واتاقک اسانسورها» مرگ و میر در این گروه بدلیل نظافت و تمیزکاری کنار شفت آسانسور، تعمیرو بازسازی کلیدها ودیگر قسمت های شفت، برخورد با آسانسور و ریختن شفت‌های آسانسور ‌می‌باشد. «کار در نزدیک شفت های آسانسور» این نوع مرگ ومیرکارگران ساختمانی را درگیر می نماید. 10 مورد مرگ ومیر بدلیل کار در نزدیک شفت های بدون حفاظ یا شفت با حفاظ نامناسب می باشد.(9 مورد آن بر اثر سقوط می باشد) « منابع اطلاعاتی دیگر» «NIOSH » موارد مرگ ومیر را در «ارزیابی و کنترل مرگ ومیر FACE » بررسی کرده است .این ارزیابی در مورد 43 مورد مرگ ومیر (ازسال 1982) انجام شده است که شامل : 25 مورد سقوط در شفت های آسانسور(58%) ، 7 مورد در هنگام ساخت ، 8 مورد در حین بازرسی و تعمیر و 10 مورد حین استفاده روزمره اتفاق افتاده . 7 مورد (16%) بر اثر برخورد با اتاقک آسانسور ، گیرکردن به دستگاه آسانسورو ضربه ناشی از وزنه تعادل می باشد4 مورد (9%) ریختن سطوح آسانسوری که کارگر در آن مشغول بکار است . 3 مورد (7%) برق گرفتگی در طی تعمیرات . 4 مورد (9%) بدلایل دیگر شامل انفجار، سقوط مواد وپیش آمدهای ناشناخته . مرگ ومیر در 15 ایالت کالیفرنیا و کلورادو....بررسی شده است . « جراحات ناشی ازکار درآسانسورها و پله برقی ها و درمجاورت آنها» اگر چه میزان مرگ ومیر تعمیرکاران و نصابان اسانسور بالاتر از میانگین می باشد ولی میزان جراحات کمتر می باشد. طبق اطلاعات «BIS » اداره آمار امریکا (98-1992) میزان جراحات و بیماری در این گروه ، 209 مورد در 10000 کارگر تمام وقت بود ( درمقایسه با آمار کل کارگران ساختمانی که 381 مورد در 10000 کارگر ) علت عمده جراحات منجر به « زمان ازدست رفته » در گروه تعمیرکاران و نصابان ، بدلیل ضربه ، استفاده بیش از حد بویژه در بالابرها سقوط و گیرکردن می باشد. طبق تحقیقات انجام شده در یکی از دانشگاههای واشنگتن روی کارگران ساختمانی 97-1990 به این نتیجه رسدیندکه بیشترین جراحات ناشی از ضربه ، بر اثر بریدن ، پیچ خوردگی و دررفتگی میباشد. جدی ترین جراحات ناشی از گیر کردن ، قطع انگشتان و دست وصدمات سر (بدلیل سقوط) بوده است . برحسب درصد نمودار 5- مرگ ومیر افرادی که در زمان کار از اسانسور استفاده می کنند(با توجه به علت حادثه 98-1992) توجه : در کل 44 کشته . مثال برای مسافران آسانسوردر حین کار ، فروشنده در انباریا فرد پیغام بر در یک دفتر ساختمانی می باشد. بیشتر موارد دیگر ناشی از ضربه بوسیله آسانسورو درب ها یا آسانسور بسته می باشد. منبع : BIS برحسب درصد نمودار 6- مرگ ومیر افرادی که از آسانسور و پله برقی استفاده می کنند (باتوجه به علت حادثه ) (1997 به بعد) توجه : د رمجموع 37 کشته که شامل موارد، در حین کار وخارج از محدوده کار می باشد0 منبع : CPSC «مرگ ومیر مسافران آسانسورهاوپله برقی ها» آسانسورهاو پله برقی ها عامل مرگ ومیر و صدمات برای مسافران و افرادی که در نزدیکی و یا داخل آنها درحال فعالیت هستند می باشد که (CPSC و BLS در این رابطه گزارشاتی داده‌ است) طبق گزارش اداره آمار امریکا ‌44 مورد فوت در افراد استفاده کنند دیده شده‌(6 نفر‌درسال‌) که شامل مدیران مسئولان، کارمندان ، باربران انبار،سرایداران ،نظافتچی ها ومسئولان آنها با اضافه مشاغل دیگر می باشد. مرگ ومیر ناشی از سقوط شامل سقوط در شفت آسانسور800 مورد فوتی در مکان هائی که درب آسانسورباز است و یا درحالیکه درب باز می شود و اتاقک آسانسور در جای خود قرار ندارد. مرگ ومیر ناشی از گیرکزدن در درب آسانسور، یا بین آسانسور و درب آسانسور و پایین آسانسور و شفت می باشد. اطلاعات در مورد مرگ ومیر و صدمات مسافران . اقتباس ازکمیسیون ایمنی محصولات مصرفی‌ در نمودار‌ 6‌ آمده است . د ر مدت 4 سال 13‌ مورد فوت مسافران پله برقی‌‌ها در ‌7‌ ایالت د ر ناحیه کلمبیا گزارش شده (3مورد در سال ) تعداد افراد فوتی در ایالات مختلف بترتیب زیر بود آلاباما (1 مورد) – کالیفرنیا(1 مورد) ناحیه کلمبیا(3 مورد) فلوریدا(1 مورد) ایلینویز(3 مورد) نیویورک (2 مورد) واشنگتن ( 1 مورد) ویسکونسین ( 1 مورد) مرگ ومیر بر اثر گیرکردن اغلب بدلیل گیرکردن لباس در زوائد پله برقی و یا بین پله و دیوارمی باشد0 3 مورد از 6 مورد فوت بر اثر افتادن و ضربات سر می باشد0 طی همین سال ها (4سال ) 24 مورد فوت مسافران آسانسور گزارش شده است (6 مورد در‌سال) که 4 مورد از فوتی ها در گروه سنی زیر 10 سال بوده . طبق گزارش همین کمیسیون در سال 1994 ، 7300 مورد صدمات منجر به درمان بیمارستانی مربوط به پله برقی ها و 9800 مورد از همین نوع صدمات مربوط به آسانسورها بوده است . (این اطلاعات بر پایه آمارگیری از 90 بیمارستان بوده است ) با توجه به تعداد آسانسورها و پله برقی ها در امریکا در هر پله برقی 0.221 حادثه و در هر آسانسور 0.015 حادثه بر آورد شده است . 75 % جراحات مربوط به پله برقی در نتیجه افتادن ، 20% در نتیجه گیرکردن در پله برقی پایین پله در حالت حرکت و دیواره می باشدو 5% در نتیجه موارد دیگر برآورد شده است (گزارش همین کمیسیون در سال 1998) حوادث بر اثر گیرکردن بدنبال صدمات جدی ناشی از افتادن روی می دهد. تقریبا نصف این صدمات مربوط به گروه های سنی زیر 5 سال می باشد. این صدمات بیشتر زمانیکه بند کفش یا دستگش کودکان در دندانه های پله یا نوک پله وپایین پله متحرک و دیوارپله متحرک و دیوارپله برقی گیر می کنداتفاق می افتد. پیشنهادات : آسانسورها و پله برقی ها سالانه منجر به تعداد زیادی جراحات و مرگ و میر می گردند. جدول 2- میانگین تعداد مرگ ومیر سالانه آسانسورها وپله برقی ها را در سال های 98-1992 نشان میدهد. آسانسورها پله برقی ها مجموع کاردرآسانسورها وپله برقی‌ها ویا درمجاورت آنها 16-15 - 16-15 مسافران آسانسورها وپله برقی‌ها درطی کار 6 - 6 مسافران عادی آسانسورها وپله برقی‌ها درطی کار 6 3 9 مجموع 28-27 - 31-30 منبع: ,BLS‍CPSC در رابطه با علل عمده مرگ ومیرو صدمات ناشی ازآسانسورها و پله برقی ها 5 نوع پیشنهاد ارائه شده است . «توقف و خاموش کردن این تجهیزات به روش مناسب » بیش از نیمی این مرگ ومیر ها ناشی از نقص در مدار الکتریکی و نقص در حفاظ گذاری در زمان تعمیر و سرویس می باشد. روش های توقف بخشی از استاندارد OSHA جهت کنترل خطرات می باشد. که دراین رابطه روش های مکتوب و آموزش های فردی ارائه شده است . طبق استاندارد OSHA در زمان تعمیر و سرویس آسانسورها وپله برقی ها باید آنها را خاموش و فضای اطراف را مسدود کرد، بطوریکه شخصی نتواند آنرا روشن کند. اگر نیاز به تعمیر و سرویس طولانی مدت باشد باید یک کارگر کلید روشن وخاموش را قفل نماید. اگر لازم به برقراری جریان الکتریکی باشد باید از قطع ووصل کننده جریان استفاده گردد. اگر برای امتحان تعمیر انجام شده، نیاز به حرکت آسانسورباشد. باید اقدامات احتیاطی شامل کنترل های مهندسی روش های کاری ایمن ، استفاده از وسایل حفاظت فردی اجرا شود. «بکارگیری روش حفاظتی مناسب جهت جلوگیری ازسقوط» بیش از 40% مرگ ومیرهای ناشی از کار در آسانسور ها وپله برقی ها و یا مجاور آنها،درنتیجه حفاظت غلط و غیر صحیح می باشد. اقدامات حفاظتی مناسب جهت جلوگیری از سقوط می توانداز مرگ ومیر پیشگیری کند(بطور مثال نصب داربست ، حفاظ شفت های بازیا سیستم بازدارنده ) خطرات سقوط درهنگام نصب و راه اندازی آسانسورها وپله برقی ها در استاندارد شماره OSHA,29 CFR, 1929.500 -503 و خطرات سقوط در هنگام تعمیر و سرویس آسانسورهاو پله برقی ها در استاندارد شماره OSHA 29 CFR 1910.22 (b) عنوان شده است . بکارگیری روش حفاظتی مناسب در مکان هایی که خطر سقوط وجود دادرد(4 فوت برای صنایع ، 6 فوت برای ساختمان ، هرفوت = 48/30 سانتی متر) توضیح : جهت حفاظت سقوط از داربست ها بیش از 10 فوت فاصله لازم می باشد. اگر کنترل های مهندسی عملی نبود ، سیستم های بازدارنده فردی ارائه می گردد. باید نقاطی بعنوان تکیه گاه برای تجهیزات نگهدارنده انتخاب ، و کارگران در طی کار به آنها متصل شوند. OSHA همچنین استانداردهایی جهت استفاده از نردبانها تحت عنوان های 29 CER 1926.1050 29 CER 1926.1051 29 CER 1926.1053 29 CER 1926.1060 29 CER 1910.25 29 CER 1910.26 ارائه کرده است . جایگاههای موقتی که کارگران روی آن ها می ایسنتد باید ثابت و محکم بوده و با توجه به وزن کارگر باشد. داربست ها باید طبق استاندارد29 CFR 1910.28 باشد. حفاظ های مناسب قابل قفل کردن عامل مهمی جهت پیشگیری از مرگ ومیردر اثر کار درمجاورت شفت های آسانسور می باشد.(9 مورد مرگ ومیر انجام شده . جهت پیشگیری از مرگ ومیر ناشی از سقوط کارگران بر اثر آوار آسانسورها ، پیشنهاد ات زیر ارائه می گردد. . تهیه لوازم حفاظت از سقوط برای تمام کارگرانی که در معرض سقوط قرار دارند. 0 حفاظت حفره ها و گودال ها در معابر و فضا های کاری بوسیله سرپوش « بررسی شفت ها بعنوان فضا های بسته » تقریبا3/1 مرگ و میرهای مرتبط با کار در آسانسورها و... زمانی رخ می دهد که کارگرجهت تعمیر وسرویس و یا فعالیت های دیگر (جوشکاری ،تمیزکاری و اصلاح قسمتهای خراب شده ) داخل شفت ها می رود. کمیته استاندارد ساختمانی OSHA متذکرشده است که کارگران قبل از ورود به فضا های بسته باید از ماهیت خطر، مراقبت های مورد نیازو نحوه استفاده از وسایل حفاظتی و ضروری اطلاع کافی داشته باشند. با وجود آنکه OSHA برای فضاهای بسته استاندارد خاصی ندارد. پیمانکاران ساختمانی در این رابطه تابع استانداردی می باشند که کارفرمایان بکار می بندند. تعریف OSHA از فضاهای بسته ، فضای محدود شده به اندازه ورود یک کارگر جهت انجام کار معین می باشد. و طراحی آن بر اساس کار ممتد و استقرار مداوم کارگر نمی باشد. گودال ها وشفت های آسانسورها مثال هایی از این فضا ها می باشد. فضای بسته خطرناک بعنوان فضای بسته ای که نیاز به مجوز دارد قلمداد می گردد. اگرچه شفت آسانسور در حال حرکت برای کارگران درون شفت خطرناک بوده و جزء فضاهای بسته غیر مجاز می باشد، ولی کارفرمایان می توانند از استاندارد OSHA شماره 29 CFR 1910.146 تبعیت نمایند. این استاندارد افرادرادر مورد وجود فضاهای بسته ، موقعیت ، و خطرات آنها وتهیه برنامه های ایمنی شامل عوامل حفاظتی ، خطرات قبل از ورود و عملیات نجات آگاه یابد. روش دیگر ممنوع کردن ورود کارگران به گودال و شفت می باشد(اینکار بوسیله قفل کردن حفاظ راه ورود و راه های دیگر عملی می گردد. اگر لازم باشد درون شفت یا گودال عملیاتی را انجام داد، باید با حذف خطر آنرا به فضای بسته مجاز تبدیل نمود.(بطور مثال متوقف کردن آسانسور و حذف خطر) جهت پیشگیری ازمرگ ومیردرگودال وشفت ها موارد زیرپیشنهاد می‌گردد. رعایت استاندارد osha شماره 29CFR 1910.146 ترویج روش پیشگیرانه ازدسترسی غیرمجاز به فصاهای بسته آسانسورها. کاربرد روش هایی جهت ایزولاسیون منابع تولید نیرو درآسانسورها(جهت جلوگیری ازتماس کارگران بامنابع انرژی خطرناک ، درهنگام ورود به فضاهای بسته ) «کنترل وبازدید مناسب» تعدادی ازمرگ ومیرهای ناشی ازآسانسورها، پله برقی ها بدلیل عدم تهویه مناسب می باشد. که با کنترل وبازدید مناسب ومرتب وانجام تهویه می توان ازآنها پیشگیری نمود. جهت جلوگیری ازمرگ ومیرناشی ازسقوط به کارفرمایان موارد زیر پیشنهاد می شود. کلیه آسانسورها بوسیله تکنسین کارآزموده بطوردوره ای بازدید وسرویس گردد. ارزیابی برنامه ایمنی موجود، اجرای روش های آموزشی خاص وتاکید درشناسایی و کنترل خطرات درمحیط کار این روش نباید تنها به ارزیابی خطر قبل ازشروع کار واجرای کنترل اختصاصی محدود گردد. شناسایی ومعرفی مکان های خطرزا ومحدود کردن آنها. قفل کردن برای پیشگیری ازسقوط مرگ بارمطلوب می باشد اما همیشه عملی نیست (سقوط منجربه فوت در شفت‌های آسانسورها معمولاٌ زمانی اتفاق می افتد که درب آسانسورباز بوده ودکمه آسانسور زده می شود) بکارگیری روش های اخطاردهنده سریع درمورد خرابی ونقص آسانسور(مثل زنگ اخبار) ونصب علائم هشداردهنده روی درب آسانسور معیوب جهت اطمینان ازعدم بکارگیری آنها. پله برقی های معیوب ونقص دار نیزعامل بسیاری ازمرگ ومیرها وجراحات می باشد. تعدادی ازاین حوادث بدلیل تغییرجهت ناگهانی پله درحال حرکت می‌باشد‌ - تعداد زیادی نیزدر اثر گیرکردن لباس بزرگسالان در زوائد وقسمت انتهائی پله برقی وحد فاصل بین دوپله درحال حرکت و یا پله متحرک ودیواره می باشد. «بکارگیری افراد متخصص وکارآزموده» تعدادی ازمرگ ومیرها دراثر بکارگماردن افراد متخصص جهت تعمیر وسرویس آسانسورها وپله برقی ها می باشد.که جهت پیشگیری ازآن موارد زیرپیشنهادی می گردد. بکارگماردن افراد کارآزموده ومجاز برای کاردرواحد اجرائی فقط افراد مجاز درامرتعمیروسرویس، حضورداشته باشند. بکارگیری روش اجرائی استاندارد، که دستورالعمل ایمنی جهت انجام فعالیت های خطرناک را داشته باشد (بطورمثال حمل ونقل پیستون ها) امروزه اپراتورآسانسورهادرخصوص طرح وساخت آسانسور، طبق برنامه آموزشی بین المللی توسط کارخانه سازنده دوره می بیند. این دوره برای نصب کنندگان وتعمیرکنندگان اجباری نیست . این دوه عملی وتئوری بوده وکسب امتیاز ازطریق شرکت دربرنامه‌های آموزشی مربوط به ایمنی آسانسورها وقبولی درامتحان کتبی ، عملی می‌گردد. طبق پیشنهاد اخیرانجمن مهندسان مکانیک امریکا ((ASME رعایت کد ایمنی آسانسورها وپله برقی برای کارفرمایانی که افرادی را جهت تعمیروسرویس آسانسور وپله برقی بکار می گیرند، الزامی می‌باشد. این مقوله کارگرانی را که درزمینه تمیزکاری مسیربالابرها (مثل شفت های آسانسور) ، راه اندازی آسانسور وتخلیه اضطراری آسانسور کارمی کنند آموزش می دهد. بکارگیری افراد دوره دیده وآموزش دیده ازتعداد زیادی ازمرگ ومیرهای شرح داده شده جلوگیری می نماید. OSHA موارد مورد نیاز را در تعدای ازاستانداردهای مربوط به ایمنی آسانسورها وپله برقی ها آموزش میدهد. بطور مثال پیشگیری ازسقوط (29 CFR 1926.503,1910.23) ، توقف وحذف پروسه های خطرناک (‌‌‌‌‌29CFR 1910.147C17) الکتریسته (1910.332 1926.21, 29 CFR) و حفاظت فضاهای مشخص 29 CFR 1910. 146 می باشد.


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *