63 (1309)

دسته‌بندی نشده    مقدمه استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است . دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورتهای مالی نامیده می شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان تهیه می شود. استانداردهای حسابداری در مورد صورتهای مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی ) اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد دارد. اگرچه این استانداردها معطوف به واحدهایی است که با هدف کسب سود فعالیت می کنند اما عمدتاً در مورد واحدهای غیرانتفاعی نیز با اعمال تعدیلات لازم کاربرد دارد. واحدهای تجاری خارج از کشور که مالکیت آنها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند، ملزم به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری ایران نیستند. با این حال در مواردی که واحد تجاری ، واحد فرعی یک واحد سرمایه گذار ایرانی باشد، تهیه صورتهای مالی واحد فرعی براساس استانداردهای حسابداری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضروری است . مرحله اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی 1-1 تاریخچه سازمان صنعت نفت قدیمی ترین و بزرگترین بخش صنعتی است که صاحب یکی از اولین و منسجم ترین تشکیلات در مجموعه نظام اداری کشور می باشد. چنانچه سال 1278 شمسی را که عملیات حفاری برای اولین بار در مسجد سلیمان به نتیجه رسید و نفت از عمق 1180 پایی زمین فوران کرد تاریخ آغاز حیات صنعت نفت در ایران محسوب نمائیم ، تا به امروز بیش از 81 سال از عمر این کاراترین پدیده صنعتی قرن حاضر ، در کشورمان سپری گردیده است. بررسی تحولات مختلف طی این سالها نشان می دهد که صنعت نفت ایران از اولین روزهای تولدش با تمامی رویدادها و حوادث سیاسی – اقتصادی و اجتماعی کشورمان همراه گردیده و در بسیاری موارد نیز خود عامل و محرک اصلی جریاناتی تاریخ ساز بوده است که پرداختن به این مسائل از جمله اهداف مجموعه حاضر نیست و خود به فرصت و رخصتی شایسته نیازمند است. اما آنچه در ارتباط با این مجموعه شایان ذکر می باشد ، این است که طی دهه های متمادی پس از آغاز حرکت چرخهای صنعت نفت در ایران ، سازمان و تشکیلات آن نیز همپای تاسیسات فنی و عملیاتی گسترش یافته و امروزه آن هسته کوچک اولیه که از یک دکل حفاری و تعدادی کارگر ساده محلی تحت امر چند تکنیسین خارجی و در راس آنها سوداگری بین المللی بنام « ویلیام ناکس دارسی » انگلیسی پا گرفته بود ، به تشکیلاتی عظیم مبدل گردیده که با نام وزارت نفت هدایت کلیه عملیات مربوط به صنعت نفت کشور ، در بخش های نفت ، گاز و پتروشیمی را عهده دار می باشد. مجموعه ای که تحت عنوان « شناسنامه وزارت نفت » پیش روی دارید ، کوششی است جهت معرفی این تشکیلات گسترده و پویا که از یک سو به عنوان بخشی ازوظایف روابط عمومی و از دیگر سو به منظور پاسخ به نیاز روزافزونی که در خصوص آشنایی با ساختار کلی وزارت نفت در داخل و خارج از این تشکیلات وجود دارد ، صورت گرفته است. این مجموعه که با شرح مختصری از نوع فعالیتها و وظایف بخش های مختلف عملیاتی و ستادی همراه با نشانی و شماره تلفن های مربوطه تنظیم گردیده ، بدون شک از آنجایی که برای اولین بار با چنین شیوه ای تهیه و منتشر می شود ، از کمی ها و نقاط ضعف بدور نمانده و علیرغم سعی وافری که در تهیه آن بعمل آمده با پاره ای اشتباهات احتمالی نیز همراه است . اما با توجه به اجرای برنامه های نوینی که جهت توسعه و گسترش بخشهای مختلف صنعت نفت پیش بینی گردیده ، طبیعی است که در آینده ای نه چندان دور نیازمند به یک بازنگری کلی و تجدید چاپ می باشد. تهیه و ارائه صورتهای مالی در شرکت نفت مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است . مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارائه صورتهای مالی به گونه ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ارائه کند. مدیریت واحد تجاری ممکن است صورتها و گزارشهای دیگری را جهت استفاده داخلی به روشهای مختلف که معطوف به اهداف مدیریت داخلی است ، تهیه کند. هرگاه صورتهای مالی جهت ارائه به دیگر استفاده کنندگان (سهامداران ، بستانکاران ، دولت ، کارکنان و غیره ) تهیه شود، رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه و ارائه آن الزامی است . انحراف از استانداردهای حسابداری در شرکت نفت تقریباً در تمام شرایط ، رعایت استانداردهای حسابداری منجر به ارائه اطلاعات مفید جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان و در نتیجه ارائه تصویر مطلوب توسط صورتهای مالی می شود. با این حال ، ممکن است در مواردی نادر، اعمال یک استاندارد، صورتهای مالی را از هدف اصلی یعنی ارائه تصویر مطلوب باز دارد. در چنین مواردی باید روشهای تعدیل شده یا جایگزین را با توجه به معیارهای ارائه شده در استاندارد حسابداری شماره 1 با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی انتخاب و بکار گرفت . نظر به اینکه رویه های حسابداری مالی در پاسخ به نیازهای متغیر تجاری و اقتصادی و در راستای ارائه تصویر مطلوب ، دستخوش تغییر و تحول می شود، بنابراین استانداردهای حسابداری به منظور بهبود کیفیت و در پرتو نیازها و تحولات جدید تجدیدنظر یا استاندارد حسابداری جدیدی تدوین و منتشر خواهد شد. در مورد موضوعاتی که استاندارد حسابداری مربوط به آن صادر نشده است ، صورتهای مالی باید برمبنای یکی از رویه های متداول حسابداری تهیه و ارائه گردد که با معیارهای کلی ارائه شده در مفاهیم نظری گزارشگری مالی نزدیک ترین انطباق را دارد و فراهم کننده تصویر مطلوبی از وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است . در مواردی که قوانین آمره ، رویه های مشخصی جهت نحوه عمل حسابداری موضوعات خاص ، مقرر نموده است ، در تدوین استانداردهای حسابداری مربوط ، تمهیدات مناسب استانداردهای حسابداری جهت اعمال این موارد با توجه به مبانی مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی به عمل آمده است . نظارت براجرای صحیح تصویب نامه ها ، مقررات وروشهای مالی موردعمل در صنایع پتروشیمی وهماهنگ نمودن کلیه فعالیت های مالی و حسابداری شرکت با توجه به مقررات جاری و تصویب نامه های فوق نظارت برانجام کلیه فعالیتهای برنامه ریزی مالی بودجه شرکت شامل بررسی های وام و سرمایه‌گذاری و کنترل منابع ومصارف مالی ، برنامه ریزی و تجزیه تحلیلهای آماری ، تهیه آماروگزارشهای تلفیقی مالی ، بررسی قیمت ها ، تنظیم بودجه ، کنترل هزینه های سرمایه ای و جاری نظارت برانجام کلیه فعالیتهای برنامه ریزی مالی بودجه شرکت شامل بررسی های وام و سرمایه‌گذاری و کنترل منابع ومصارف مالی ، برنامه ریزی و تجزیه تحلیلهای آماری ، تهیه آماروگزارشهای تلفیقی مالی ، بررسی قیمت ها ، تنظیم بودجه ، کنترل هزینه های سرمایه ای و جاری –نظارت بر فعالیت های حسابداری شرکت و ارایه روشها و خط مشی ها و برنامه های مربوط به فعالیتهای حسابداری مالی    ،حسابداری اعتبارات اسنادی وتخصیص ارز حسابداری طرحها و امور ذیحسابی – نظارت برتدوین ، کنترل و هماهنگی مقررات مالی – نظارت بر بررسی مسایل مالیاتی شرکتهای  تابعه نظارت بر امور طراحی ، اجرا و کاربرد روشهای سیستمهای یکنواخت مالی و صنعتی در سطح صنعت امور تدوین و کنترل مقررات مالی نظارت بر برسی وتفسیرآیین نامه ها ، دستورالعملها ومقررات مالی تهیه شده توسط امورتدوین ومقررات صنعت نفت و کنترل های لازم برای اجرا و هماهنگی آنها نظارت بر تهیه سیستم ها و روشهای مالی صنعتی یکنواخت درسطح صنعت و تغییرات لازم درآنها و نظارت بر پیاده سازی سیستم ها و روشها نظارت وبررسی درحل و فصل مسایل و مشکلات مالیاتی شرکتهای تابعه نظارت بر فعالیتهای واحدخدمات ماشینی و نیز بررسی و اجرای روشها و تکنیک ها،  و تایید برنامه های طراحی شده توسط واحد خدمات ماشینی امور برنامه ریزی و بو دجه نظارت بر تامین اعتبارات ووجوه لازم برای سرمایه گزاری در طرحهای پتروشیمی وبازپرداخت وامها و سررسیدها نظارت بر ایجاد سیستم متمرکز کنترل منابع و مصارف مالی صنعت پتروشیمی وارایه نحوه استفاده منابع پولی و ارزی شرکت به هیات مدیره نظارت و کنترل برای جلوگیری از راکد ماندن منابع ریالی و ارزی نظارت بربرنامه ریزی وبررسی فعالیت های مالی صنعت پتروشیمی و شرکتهای تابعه و تهیه گزارشات به هیات مدیره نظارت بر تجزیه و تحلیل وتفسیر گزارشهای مالی شرکتهای تابعه و تهیه گزارشهای تلفیقی و آمارواطلاعات برای هیات مدیره نظارت برتهیه و تنظیم بودجه و کنترل هزینه های جاری وسرمایه ای شرکت و ارایه به هیات مدیره ومجمع عمومی ارایه بودجه های مصوب به سازمان برنامه و بودجه امور حسابداری نظارت و کنترل اجرای صحیح کلیه روشها و آیین نامه ها و مقررات  شرکت ملی پتروشیمی ونفت  و کلیه قوانین متداول محاسبات عمومی ایران در امورحسابداری نظارت بر سندرسی کلیه اسنادمالی صادره ازواحدهای مختلف حسابداری شرکت طبق روشهاوبخشنامه های پتروشیمی و نفت ، قانون محاسبات عمومی ،قانون تجارت وقوانین مالیاتی نظارت بر انجام فعالیتهای حسابداری مالی وکنترلهای لازم درمورد نگاهداری دفاتر حسابداری مالی پتروشیمی نظارت بر تهیه تنظیم گزارشهای مالی پتروشیمی و ارایه به هیات مدیره نظارت وکنترل بر اسناد و اوراق بهادار ووجوه نقدی ریالی و ارزی وحساب بانکی شرکت وکنترل وجوه برای مصارف شرکت و جابجایی بموقع حسابها نظارت بر انجام کلیه عملیات حسابداری حقوق ودستمزد و مالیاتها نظارت و کنترل فعالیتهای حسابدای اعتبارات اسنادی وتخصیص ارز  ، تهیه گزارشهای مربوط به وضعیت ارزی ، میزان ارز تخصیص داده شده و ثبت سفارشات قبول شده توسط بانک مرکزی وارزیابی های ارزهای تخصیص داده شده نظارت بر فعالیتهای ذیحسابی در مورد وصول و مصرف اعتبارات عمرانی از منابع سازمان برنامه و بودجه و یا بودجه شرکت نفت نظارت برفعالیتهای حسابداری طرحهای عمرانی شرکت و کنترل خرج هزینه ها مطابق مقررات محاسبات عمومی ومقررات مالی شرکت در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکتها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد. نیاز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحیح و بهنگام جهت بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری مدیران، مقوله‌ای اجتناب ناپذیر است. در این راستا سیستم اطلاعات مدیریت منبع اصلی ارائه اطلاعات بشمار می‌آید. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان مهمترین زیر مجموعه این سیستم، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا " مدیران هر سازمان" قرار می دهد. به طور کلی اطلاعات حسابداری بایستی از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی‌های کیفی این گونه اطلاعات نظیر مربوط بودن، و قابلیت اتکاء از جمله خصیصه‌هایی است که بر میزان بکار گیری اطلاعات به‌موقع (بهنگام) تأثیر می گذارد. در این مفاله مختصری در مورد تعاریف حسابداری و تاریخچه و انواع مختلف حسابداری و اهمیت آن بحث شده است. حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در شرکتی سرمایه گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که بصورت گزارش های مالی توسط حسابداران تهیه می شود. حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان بوجود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است چرا که اشخاص، شرکتها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان بدست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سوئی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی بدنبال برآورد ریسک سرمایه گذاری خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکتها، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است. حسابداری شرکت نفت حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می‌گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران و یا برون سازمانی مثل بانکها، دولت و ... بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و ... ) قرار می‌گیرد. این نوع از حسابداری  را می توان حسابداری گزارش نیز نامید. زیرا هدف اصلی در این نوع از حسابداری، تهیه صورتهای مالی اساسی می‌باشد که مورد نیاز استفاده کنندگان از این صورتهای مالی است. شاید بتوان گفت که دلیل اصلی پیدایش این نوع حسابداری، اصل تفکیک شخصیت می‌باشد. این اصل امکان مشارکت صاحبان سرمایه ای را که به تجارت نمی پرداختند ممکن ساخت و به این شکل باعث رشد و توسعه بنگاه های تجاری شد. این نوع از مشارکت باعث پیدایش سهام و بازار بورس شد. البته دلیل اصلی ایجاد بازار بورس را می توان، افزایش شمار شرکتهای سهامی دانست. یکی دیگر از موضوعات اصلی که در این دوران تأثیر اساسی بر رشته حسابداری گذاشت برقراری مالیات بر درآمد بود. این نوع از مالیات که در اغلب کشور های صنعتی اروپا وسیله ای برای تأمین عدالت اقتصادی است از اوایل قرن نوزدهم ایجاد و به تدریج جزئی از نظام مالیاتی کشورها شد. تعیین مالیات بر درآمد مستلزم شناخت دقیق سود خالص بود و لازمه این شناخت نگهداری حسابها و دفاتر منظم و تهیه صورتهای مالی که میزان سود را به درستی نشان دهد. به این ترتیب دولتها به صورت یکی از اصلی ترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی مؤسسات درآمدند. دیگر استفاده کنندگان از این صورت‌های مالی عبارتند از  بانکها، اعتبار دهندگان، بستانکاران بلند مدت و کوتاه مدت، فروشندگان، مشتریان، کارکنان، سرمایه‌گذاران بالقوه، کارگزاران بازار سرمایه، جامعه و مدیریت مؤسسه. اندیشه کنترل عمومی بر هزینه های دولت از اواخر قرن نوزدهم میلادی به بعد پدید آمد و دولتهای برخی از کشور های اروپایی مکلف شدند که درآمدها و هزینه های سالانه خود را پیش بینی و به تصویب مجلس نمایندگان برسانند و بدین ترتیب، تنظیم و تدوین بودجه دولت متداول گردید پیدایش و رواج سیستم بودجه، سیستم حسابداری متناسبی را طلب می کرد که این جریان به پیدایش حسابداری دولتی به صورت رشته‌ای متمایز انجامید. در اواخر قرن نوزدهم مدیریت علمی به عنوان رشته‌ای خاص توسط فردریک تیلور مطرح گردید. مدیریت علمی بطور بسیار خلاصه، روش برخورد منظم و منطقی با مسائل سازمان‌ها به منظور یافتن مناسب‌ترین راه برای انجام هر کار است و بر کسب اطلاع دقیق و کامل از آنچه می‌گذرد و نتایجی که بر اثر هرگونه تغییر حاصل می‌شود تأکید دارد. این نوع از مدیریت نیاز زیادی به اطلاعاتی از قبیل بهای تمام شده محصولات و خدمات، مقدار تولید، هزینه اجزاء مختلف تولید، قیمت فروش محصولات و خدمات و ظرفیت منابع مختلف نظیر ظرفیت تولیدی ماشین آلات و تجزیه و تحلیل این اطلاعات داشت. این جریان، نیاز به اطلاعات و بخصوص اطلاعات مالی را فزونی بخشید. افزایش استفاده مدیران از اطلاعات مالی موجب شد که روشهای هزینه یابی تولیدات، خدمات و فعالیتها بهبود و توسعه یابد و اطلاعات مفصل تری از جنبه های مختلف مالی فعالیت‌ها فراهم آید. بدین ترتیب، حسابداری مدیریت به عنوان رشته‌ای خاص در اوایل قرن حاضر شکل گرفت. یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات است. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی به مثابه دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امکان ارایه آن در صورت‌های مالی مطرح می گردد. حسابداری منابع انسانی عبارت‌ است از شناسایی و ارزیابی منابع انسانی موسسه و گزارشگری به اشخاص ذینفع. در این تعریف سه بخش اساسی پیرامون منابع انسانی وجود دارد: شناسایی: تشخیص کمیت و کیفیت آن و تهیه آمار مناسب. ارزیابی: اندازه گیری ارزش اقتصادی و تعیین میزان مالی آن. گزارشگری: تنظیم و ارایه گزارش‌های مالی مناسب در مورد آن. 1-3 نمودار سازمانی و تشکیلاتی INCLUDEPICTURE "http://www.pasargad-v.com/Portals/3/projects/Untitled-5.gif" \* MERGEFORMATINET مرحله دوم : 2-1 – موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌ نفت ماده1ـ کلـیه شرکـت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ و سایر شرکت‌هایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته‌باشد و همچنین شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های وابسته به‌وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع و وابسته هریک از آنها و همچنین شرکت‌هایی که به مفهوم ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ دولتی تلقی نمی‌شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آنها توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شوند، مشمول این آیین‌نامه هستند. ماده2ـ حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های موضوع ماده (1) از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط کار گروه ماده (3) معرفی می‌گردد تا ارکان ذی‌صلاح دستگاه نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام نماید. ماده3ـ اعضای کار گروه عبارتند از رییس سازمان حسابرسی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی، معاون ذیربط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای هیئت‌عالی نظارت در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شوند. ماده4ـ کار گروه یاد شده جهت انجام صحیح امر انتخاب، نسبت به جمع‌آوری کلیه اطلاعات لازم در مورد عملکرد مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از جمله تجربه و توانایی حرفه‌ای، امکانات نیروی انسانی و تشکیلات، دسترسی به فناوری، حجم کار و ظرفیت و توان پذیرش کار، نتایج کنترل کیفیت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی و آرای انضباطی صادر شده با هدف شناسایی مؤسسات حسابرسی اصلح اقدام خواهد نمود. ماده5 ـ تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ماده6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف شش‌ماه برای انجام وظایف موضوع این آیین‌نامه، مبادرت به ایجاد و مدیریت بانک اطلاعات شرکت‌های مشمول این ‌آیین‌نامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتی، گزارش‌های مالی و مدیریتی و حسابرس و بازرس قانونی خواهدنمود. ماده7ـ کار گروه دارای دبیرخانه‌ای خواهدبود که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می‌گردد. اعتبار و امکانات لازم را وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین خواهدنمود. آیین‌نامه داخلی کار گروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهدرسید. این تصویب‌نامه در تاریخ 14/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است. حسابداری در ایران امروز، با تعریف ها، مفاهیم و بازتاب عملکرد گسترده‌اش، جایگاه مناسبی در نظام مالی و اقتصادی یافته است. بازتاب این امر را می توان در توجه خاص مدیران به حسابداری و استفاده از اطلاعات مالی در تصمیم‌گیریها و سیاست‌گذاری‌های استراتژیک موسسه‌ها و شرکت‌های تحت نظارتشان مشاهده کرد. در سطح کلان نیز شاهد اعتماد و اتکای نظام مالی کشور به رسیدگی‌های حسابرسان، بررسی اسناد و مدارک فعالیت‌های مالی به وسیله آنان و قضاوت نهایی ایشان هستیم که در قالب گزارش حسابرسی منتشر می شود. نخستین انتشارات مستقیم به حسابداری و حسابرسی در ایران بخشنامه 13/11/1314 می‌باشد که برای بار اول از اصطلاحاتی از قبیل بیلان ( ترازنامه ) – بدهکار و بستانکار صحبت می شد که خود مقدمه‌ای برقوانین مالیاتی سالهای بعد بود. همچنین در سال 1322 قانون مالیات بر در آمد تدوین شد. با وجود اینکه این قانون هرگز به مورد اجرا گذاشته نشد ولی اصطلاحاتی از قبیل هزینه و درآمد در آن به کار رفته بود. حسابداری به روش جدید در ایران بیشتر به مؤسسات خارجی که در ایران مشغول به کار بودند، موسوم شد. این مؤسسات عبارت بودند از شرکت سابق نفت – بانک شاهی و سایر مؤسسات و بانکهای خارجی. سپس نیز در بانک ملی ایران و سایر بانکهای ایران رواج یافت. انجمن حسابداران خبره که در سال 1353 بوجود آمده بود، در آذرماه 1350 لایحه تأسیس شرکتهای سهامی حسابرسی به تصویب کمیسیون های مجلسین رسید. این شرکت در حال حاضر عملیات حسابرسی کلیات مؤسسات دولتی مستقل و نیمه مستقل (سازمان های دولتی به غیر از وزارت خانه ها و شرکتها ) مؤسساتی که از دولت کمک مالی دریافت می‌کنند را عهده‌دار می‌باشد. ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان برون سازمانی شرکت نفت اطلاعات حسابداری که به تصمیم گیرندگان برون سازمانی ارایه می‌شود در قالب گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که شامل صورتحساب سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد است که به علت نقش نداشتن استفاده‌کنندگان در تهیه این گزارش‌ها، مجامع دولتی و موسسات علمی و حرفه‌ای حسابداری، واحدهای گزارشگر را به رعایت اصول و استانداردها موظف می کنند تا استفاده کنندگان با اعتماد کامل، این نوع اطلاعات و گزارش‌ها را برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار دهند. همچنین این گزارش‌ها و اطلاعات باید از ویژگی‌های کیفی خاصی برخوردار باشند تا برای تصمیم‌گیری، مفید و قابل استفاده باشند. ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان درون سازمانی مربوط بودن: مربوط بودن یکی از ویژگی‌های مهم اطلاعات حسابداری است. کلیه اطلاعاتی را که در تصمیم گیری نسبت به یک مساله موثر واقع شود، اطلاعات مربوط می‌نامند. بنابراین، مربوط بودن را می‌توان در قالب تأثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌های استفاده کنندگان در مورد ارزیابی نتایج رویدادهای گذشته و پیش بینی آثار رویدادهای فعلی یا آتی و یا اصلاح انتظارات آنان بیان کرد. اگر چه این ویژگی در تهیه گزارش‌های برون سازمانی و درون سازمانی اهمیت زیادی دارد، اما اهمیت آن در بررسی‌های درون سازمانی بیشتر است. به موقع بودن: به موقع بودن یعنی این که اطلاعات حسابداری در زمان مناسب در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد زیرا بسیاری از انواع اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی، با گذشت زمان به سرعت ارزش و فایده خود را از دست می‌دهند. ویژگی به‌ موقع بودن اطلاعات، در مورد گزارش‌های درون سازمانی به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا این‌گونه اطلاعات، اغلب برای کنترل و اعمال نظارت بر عملیات روزانه به کار می‌رود. اهمیت: اهمیت به این مفهوم به کار می‌رود که اطلاعات حسابداری باید به صورت خلاصه از انبوه اطلاعات، استخراج و ارایه گردد به نحوی که برای استفاده کنندگان معنا داشته باشد. اگر اطلاعات بیش از حد متعارف ارایه شود اطلاعات مرتبط با تصمیم گیری، در میان انبوه اطلاعات گم خواهد شد و استفاده کنندگان نخواهد توانست تصمیم گیری صحیحی انجام دهند. به عبارت دیگر همان گونه که اطلاعات کم موجب می گردد که پیش‌بینی و تصمیم‌گیری صحیحی انجام نگردد اطلاعات با جزییات زیاد و غیر مهم نیز، تصمیم‌گیری را مشکل خواهد کرد. بنابراین اهمیت محدودیت گزینش اطلاعات قابل افشا را ایجاد می‌کند. قابل مقایسه بودن: قابل مقایسه بودن به این معناست که اطلاعات تهیه شده در یک شرکت یا شرکت‌های متفاوت بر اساس اصول، روش‌های حسابداری، طبقه‌بندی، نحوه افشای حقایق و چارچوب مشابه ارایه شود تا خصوصیات مشابه آنها، مقایسه آنها را امکان‌پذیر سازد. صحیح بودن: صحیح بودن به معنای ارایه واقعیت‌ها در قالب کمیت‌های قابل اندازه گیری با دقت کافی است. برای این‌کار لازم است حسابداران بدانند چه چیزی را اندازه‌گیری می کنند که نشان‌‌دهنده موضوع مورد سنجش و اندازه گیری است. شرکت نفت در تاریخ 29/12/1383 - موجودی مواد موجودی مواد و کالا از اقلام زیر تشکیل شده است: 29/12/1383 29/12/1384 ریال ریال کالای ساخته شده 385و684و104 132/843/36 کالای در جریان ساخت 906و865و84 525/395/88 مواد اولیه 867و672و944و1 115/491/789 079و551و068و1 064/546/658 237و774و202و3 836/275/573/1 1-6- موجودیهای فوق طبق یادداشت شماره (1-2) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری ارزیابی شده است. - سرمایه‌گذاری بلند مدت سرمایه‌‌گذاری بلند مدت مربوط به خرید سهام شرکت آجر عالی اصفهان (با مسئولیت محدود) میباشد. 31/6/1383 31/6/1384 درصد سرمایه‌گذاری بهای تمام شده ذخیره خالص خالص ریال ریال ریال ریال شرکت پخش تولیدات 000و000و40 - 000و000و40 000و000و40 (با مسئولیت محدود) 000و000و30 000و000و300 - - --------- --------- --------- --------- 000و000و430 000و000و30 000و000و400 000و000و400 1-8- از آنجائی که ارزش ویژه شرکت آجری عالی اصفهان (با مسئولیت محدود) طی سالهای گذشته و جاری منفی بوده است از اینرو 000و000و30 ریال مبلغ سرمایه‌گذاری درشرکت مزبور ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. اموال و ماشین آلات و تجهیزات: صورت اموال، ماشین آلات و تجهیزات و استهلاک انباشته هر یک از دارائیهای مزبور بشرح زیر میباشد. و روشهای حسابداری مربوط به تحصیل و استهلاک هر یک از اقلام در یادداشت (2-2) خلاصه اهم رویه‌های ارائه شده است: شرح حال بهای تمام شده (ریال) استهلاک انباشته (ریال) ارزش دفتری (ریال) مانده در اضافه طی دارائیها مانده در مانده در استهلاک سال مالی مانده در مانده در مانده در و دارائیهای 29/12/1383 سال فروخته شده 29/12/1384 1383 فروخته شده 1384 29/12/1383 29/12/1384 زمین 425و631و31 - - 425و631و31 - - 425و631و31 425و631و31 ساختمان و محوطه 684و254و353 600و351و579 - 284و606و932 909و727و233 880و054و15 789و782و248 495و823و683 775و526و119 ماشین آلات 369و758و752و1 000و720و856و2 - 369و478و609و4 838و363و392 778و718و216 616و082و609 753و395و000و4 531و394و360و1 پالتها 173و209و804 - - 173و209و804 155و821و495 635و869و118 790و690و614 383و518و189 018و388و308 تأسیسات 492و415و204 000و000و000و1 - 492و415و204و1 313و182و98 847و317و9 160و500و107 332و915و096و1 179و233و106 وسائط نقلیه 050و119و5 000و000و20 000و000و20 050و119و5 140و 794و4 218و83 358و874و4 692و244 910و327 ابزار آلات 710و576و3 000و822و1 - 710و398و5 710و576و3 000و822و1 710و398و5 - - اثاثیه اداری 778و178و131 000و480و41 - 778و658و172 603و180و52 021و765و12 624و945و64 154و713و107 175و998و78 جمع 681و143و286و3 600و373و499و4 000و000و20 281و517و765و7 668و643و280و1 379و631و379 047و275و655و1 234و242و110و6 013و500و005و2 پیش پرداختهای سرمایه 000و460و2 - - - - 000و 460و2 000و460و2 موجودیهای سرمایه‌ای - - - جمع کل 681و603و288و3 668و643و280و1 234و702و112و6 013و960و007و2 1-9- افزایش مبلغ 600و351و579 ریال در قسمت ساختمان و محوطه بابت ساخت و تعمیرات اساسی کوره، و همچنین افزایش مبلغ 000و000و000و1 ریال در قسمت تأسیسات مربوط به خرید دو دستگاه ژنراتور انگلیسی و افزایش در قسمت اثاثه اداری مربوط به خرید چاپگر و یوپی اس و اثاثه مربوط به شرکت آجر عالی اصفهان می‌باشد. شرکت نفت ترازنامه در تاریخ 29/12/1384 دارائیها یادداشت 29/12/1384 29/12/1384 بدهیها و حقوق صاحبان سهام یادداشت 29/12/1384 29/12/1384 دارائیهای جاری: بدهیهای جاری: موجودی نقد 3 977و480و114 945و588و70 اسناد پرداختی 11 310و619و927و14 396و725و496و3 حسابها و اسناد دریافتنی- تجاری 4 020و050و475 829و116و335و1 مالیتهای تکلیفی و حق بیمه پرداختنی 12 829و975و195و1 342و563و975و1 سایر حسابهای دریافتی 5 777و115و210و5 838و515و608 سایر حسابهای پرداختنی 13 017و822و773و10 101و924و788و8 موجودی مواد و کالا 6 237و774و202و3 836و275و573و1 پیش دریافت از مشتریان 14 603و076و820و2 357و627و841و1 پیش پرداختها 7 146و480و219و2 544و266و571 شرکتهای تابعه وزارت نفت 15 690و719و33 690و719و33 مطلبات صاحبان سهام 16 753و156و237 753و156و237 ذخیره مالیات 17 - - واهمهای پرداختنی - - جمع دارائیهای جاری 157و901و221و11 992و763و158و4 202و370و988و29 639و716و373و16 دارائیهای بلند مدت: بدهیهای بلند مدت: سرمایه گذاریهای بلند مدت 8 000و000و400 000و000و400 اسناد پرداختنی بلند مدت 11 - - اموال ماشین آلات و تجهیزات 9 234و702و112و6 013و960و007و2 شرکتهای تابعه وزارت نفت 15 062و304و65 424و404و82 234و702و112و6 013و960و407و2 062و304و65 424و404و82 سایر دارائیها 10 815و797و521 815و797و521 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 19 643و878و709و1 496و963و512و1 حقوق صاحبان سهام: سرمایه 20 391و324و363 391و324و363 زیان انباشته (092و476و870و13) (130و887و243و11) جمع حقوق صاحبان سهام (701و151و507و13) (739و562و880و10) جمع دارائیها 206و401و256و18 820و521.088و7 جمع بدهیها و حقوق صاحبان 206و401و256و18 820و521و088و7 شرکت نفت صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1384 1229/1383 39/12/1384 ریال ریال فروش خالص 21 990و423و659و2 080و681و663و2 کسر میشود: بهای تمام شده کالای فروش رفته 22 (580و318و517و13) (482و917و096و9) زیان ناخالص (590و884و857و10) (402و236و433و6) اضافه میشود: هزینه‌های عملیاتی توزیع و فروش 23 (561و771و788) (843و885و628) عمومی و اداری 24 (435و379و274و1) (919و841و892) جمع هزینه‌های عملیاتی (996و150و063و2) (762و727و521و1) زیان عملیاتی (586و035و921و12) (164و964و954و7) سایر هزینه‌ها و درآمدها: هزینه‌های مالی 25 (193و180و677و2) (538و238و727) درآمدهای متفرقه 26 824و007و970و12 040و055و481و5 خالص سایر هزینه‌ها و درآمدها 631و827و292و10 502و816و753و4 زیان خالص (955و207و628و2) (662و147و201و3) صورت زیان انباشته برای سال مالی منتهی به 39 اسفند ماه 1384 یادداشت سال مالی منتهی سال مالی منتهی 29/12/1383 29/12/1384 ریال ریال زیان انباشته در ابتدای سال (130و887و243و11) (308و878و641و7) اصلاح اشتباه دوره‌های قبل 993و618و1 (160و861و400) زیان انباشته ابتدای سال مالی اصلاح شده (137و268و242و11) (468و739و042و8) زیان سال جاری (955و207و628و2) 662و147و201و3) زیان انباشته پایان سال 092و476و870و13) (130و887و243و11) یادداشتهای مالی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است. 2-3- امور جاری در دست اقدام : بالا بردن کیفیت تولید شرکت و چگونگی این کار که به کمک مشاوران انجام می گیرد از امور جاری در دست اقدام این شرکت می باشد.


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *