63 (1293)

2 5 دسته‌بندی نشده  2 5 دسته‌بندی نشده  2 5 دسته‌بندی نشده  2 5 دسته‌بندی نشده  2 5 دسته‌بندی نشده  2 5 دسته‌بندی نشده  2 5 دسته‌بندی نشده  FREQUENCIES VARIABLES=TarikhB AdabeiatB   /NTILES=4   /NTILES=10   /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT   /BARCHART FREQ   /ORDER=ANALYSIS. Statistics TarikhB AdabeiatB N Valid 20 20 Missing 0 0 Mean 95.4000 81.6000 Std. Error of Mean 1.35282E1 13.98503 Median 97.0000 65.5000 Mode 144.00 24.00 Std. Deviation 6.05000E1 62.54295 Variance 3.660E3 3911.621 Skewness .065 .582 Std. Error of Skewness .512 .512 Kurtosis -1.453 -1.125 Std. Error of Kurtosis .992 .992 Range 189.00 189.00 Minimum 11.00 11.00 Maximum 200.00 200.00 Sum 1908.00 1632.00 Percentiles 10 12.3000 12.3000 20 27.0000 24.0000 25 43.2500 24.0000 30 56.0000 28.5000 40 56.0000 39.0000 50 97.0000 65.5000 60 1.3400E2 87.6000 70 1.4400E2 119.0000 75 1.4400E2 137.7500 80 1.4400E2 165.6000 90 1.7100E2 171.0000 TarikhB Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 11 2 10.0 10.0 10.0 24 2 10.0 10.0 20.0 39 1 5.0 5.0 25.0 56 4 20.0 20.0 45.0 75 1 5.0 5.0 50.0 119 2 10.0 10.0 60.0 144 5 25.0 25.0 85.0 171 2 10.0 10.0 95.0 200 1 5.0 5.0 100.0 Total 20 100.0 100.0 AdabeiatB Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 11 2 10.0 10.0 10.0 24 4 20.0 20.0 30.0 39 3 15.0 15.0 45.0 56 1 5.0 5.0 50.0 75 2 10.0 10.0 60.0 96 1 5.0 5.0 65.0 119 2 10.0 10.0 75.0 144 1 5.0 5.0 80.0 171 3 15.0 15.0 95.0 200 1 5.0 5.0 100.0 Total 20 100.0 100.0 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation TarikhB 20 11.00 200.00 95.4000 60.50002 AdabeiatB 20 11.00 200.00 81.6000 62.54295 Valid N (listwise) 20 Correlations TarikhB AdabeiatB TarikhB Pearson Correlation 1 .953** Sig. (2-tailed) .000 N 20 20 AdabeiatB Pearson Correlation .953** 1 Sig. (2-tailed) .000 N 20 20 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


2 5 دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *