63 (1286)

دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  640080996951 001 5852160-263525مقدمه 00مقدمه دامنه وسیع میزبانی به دشمن طبیعی این امکان را می دهد که روی میزبان ها جانشین (متناوب)رشد نماید ومشکلات ناشی از عدم هم زمانی با یک میزبان خاص را بر طرف نموده.وبین دوره های زمانی کمیاب بودن میزبان که می تواند کشنده باشد پل ارتباطی بر قرارنماید.بسیاری ازشکست ها در استقرار کلنی دشمنان طبیعی وارداتی عدم وجود گونه میزبان جانشین درمناطق جدید است.زیرا این گونه میزبان هاباعث حفظ دشمنان طبیعی در زمان کمیابی یا فقدان میزبان اصلی می شوندعلاوه بر این میزبان های جانشین از نوسانات شدید در تراکم جمعیت دشمنان طبیعی ومیزبان انها می کاهند وضمن تنظیم جمعیت کارایی جمعیت دشمنان طبیعی را هنگامی که سطح جمعیت میزبان های تر جیحی پایین است.حفظ می کنند ونیز تامین کننده میزبان های مناسب زمستان گذارنی هستند وحداکثر پراکنش دشمنان طبیعی را موجب می شوند وجود انها باعث کاهش هم خواری(کانی بالیسم)در میان دشمنان طبیعی می شود.به هر حال میزبان های جانشین فقط به عنوان منبع انرژی عمل می کنند.یعنی اجازه رشد کامل به شکار گررا نمی دهند بلکه باعث طولانی شدن دوره نشوونمای انها شده وگاهی حتی ممکن است سمی هم باشد رشد کامل لاروها وتکامل تخمدان ها وتخم گذاری فقط روی میزبان های اصلی وضروری امکان پذیراست .همچنین اگر در شرایط ازمایشگا هی یک شکار گر از خوردن یک گونه شکار خودداری کند می توان به راحتی نتیجه گرفت که در کنترل بیولوژیک ان افت در مزرعه نمی تواند نقش داشته باشد وبالعکس اگر شکار را به راحتی وازادانه پذیرفت با لقوه مهم است.استفاده از جیرهای مصنوعی برای نگهداری حشرات مفید در ازمایشگاه خیلی منا سب است.همچنین هنگام حمل شکارگرها در مسافت های طولانی استفاده از جیره مصنوعی مشکل انتقال هم زمان میزبان با شکار را بر طرف می نماید.جیره های غذایی در بررسی تغذیه ای وتاثیر فیزیولوژیکی مواد،حفظ کلنی ها وتولید انبوه حشرات بکار می روند.اسمیت عقیده دارد کارایی شکار گرهایی نظیر کفشدوزک ها به عنوان عوامل مرگ ومیر شته ها به علت ناتوانی در زنده ماندن هنگام کمیابی شکار محدود است.بنابراین ان ها قادر به جلوگیری از افزایش سریع تعداد شکار که در مراحل اولیه آلودگی اتفاق می افتد نیستند.استفاده از غذاهای مصنوعی به منظور ابقای حشرات کامل کفشدوزک سبب تجمع ماده های تخم گذار در نقاطی شوند که انتظار میرود تعداد زیادی شته در آنجا یافت شوند این نوع غذاها کفشدوزک ها را تا زمان دسترسی به غذایی با کیفیت بالا زنده نگه می دارند .پاشیدن جیره های مصنوعی مانند 64008082552 002 مکمل های پروتینی وقند(عسلک مصنوعی) در مزارع یونجه،سیب زمینی،ذرت ،فلفل،پنبه باعث افزایش جمعیت بالتوری ها کشفدوزک ها ومگس های Syrphidac و درنتیجه کاهش تراکم شته ها می شود.لاور های مگس های خانواده Chamaemy iidea شکار گر گونه های مختلف جور بالان هستند وبه همین علت در پروژه های کنترل بیولوژیک دارای اهمیت می باشند .طبق نظریه تاناسیچوک مگس شکارگر Leucopis glyphinivora Tanas چند خوار1 ومتعداول ترین گونه خانواده Chamaemyiidae در منطقه پاله ارکنیک است ،بطوری که وجود لارو های ان از کلنی های 70 گونه شته روی100 میزبان گیاهی گزارش شده است.بررسی منابع نشان داد.که در رابطه بامیزان مطلوبیت جیره های غذایی وتاثیر آن ها برلارو وحشره کامل این شکارگردر خارج مطالعات اندکی انجام شده است ودرایران نیز اطاعاتی در این مورد در دسترس نیست. 64008082553 003 4114800111125روشهای پرورش مگس 00روشهای پرورش مگس 4114800114935Leucopis giyphinivora 00Leucopis giyphinivora برای پرورش حشرات کامل از روش مشابه روش فریزر در پرورش مگس های خانواده Syrphidae استفاده می گردد.برای این منظور از قفس فلزی به ابعاد 75*45*60 سانتی متر(طول*عرض*ارتفاع) استفاده می شود. شش طرف هر قفس با پارچه توری (200)مش پوشاند می شود.دریک طرف قفس سوراخی به شکل دایره به قطر 15 تا20 سانتی متر برای قرار دادن آب وگلدان با قلای داخل قفس ایجاد می گردد.ویک قسمت استین مانند از پارچه توری نیز در اطراف سوراخ دوخته شده که در مواقع عادی برای جلوگیری از فرار حشرات کامل با یک رشته طناب پارچه ای بسته شود.از انجایی که مگس ها تمایل کمتری برای نشستن در کف قفس دارند سه پایه هایی فلزی به ارتفاع 36 سانتی مترکه در قفس قرار داد میشود روی سطح فلزی فوقانی سه پایه ،یک قطعه مقوایی به ابعاد 20*20 سانتی متر قرار داده می شود.گلدان وظرف پتری حاوی پنبه مرطوب جهت تامین رطوبت بیشتر روی آن گذشته می شود.چرا که کمبود آب آزاد در زندگی شکار گرها باعث کاهش شدید تولید تخم روزانه وطول عمر حشرات می گردد.برای تامین وپرورش لاروهاازظرف پتری پلاستیکی به قطر هشت و ارتفاع یک سانتی متر استفاده می شود گلدان آلوده به شته روزانه مورد بررسی قرارمی گیرد ودر صورت تخم گذاری توسط حشرات ماده از قفس خارج وگلدان تازه دیگری جایگزین آن می شود پس از یافتن تخم ،برای جلوگیری از صدمات میکانیکی ، سطح گیاه اطراف آن نیز قطع وهر تخم همراه با بافت گیاه زیر آن بطور جداگانه به ظرف پتری منتقل و روی برگ با قلای آلوده به شته سیاه باقلا قرارداده می شود.تا به لارو تبدیل شود.رطوبت داخل ظرف پتری توسط پنبه مرطوب تامین می شود.( تمام آزمایش ها می تواند در گلخانه ای به مساحت 87 متر مربع انجام شود که دما از حدود 15تا28 درجه سانتی گراد ورطوبت نسبی 45تا80 درصد متغیر باشد.تهویه هوا ، تنظیم ویکنواخت کردن دما ورطوبت نسبی توسط دو عدد کولر ویک عدد بخاری گازی تا حد امکان صورت می گیرد.روشنای گلخانه به مدت چهارده ساعت در روز توسط مخلوطی از نور تابیده از پنجره ها ، هجده عدد لامپ فلورسنت 40 وات در دو ردیف نه تای در طرفین و چهار عدد لامپ دویست وات در قسمت میانی تامین میگردد.) 54864025273000 POIYPHHAGOUS 1- 64008082554 004 در بررسی تاثیر شته های مختلف روی زیست شناسی شکارگر(تاثیر بر مراحل رشد لاروی )از روش مشابه روش رزیکا استفاده شده از پنج گونه شته که در شرایط گلخانه به خوبی تکثیر می شوند در یک آزمایش در قالب طراح کاملا تصادفی ودر پنج تیمار و با چهار تکرار استفاده شد.در هر تکرار از یک لارو استفاده شد.با تفکیک روزانه تخم ها ،لارو های هم سن بدست می آمد.تکرارهای آزمایش در هر تیمار نیز پشت سر هم وهم زمان انجام شدند وبه هر لارو روزانه تا 15 عدد شته از هر گونه ارایه می شد.برای لاورهای سن اول بیشتر از پوره های جوان برای لاروهای سن دوم وسوم مخلوطی از سنین مختلف پورگی شته ها استفاده شد.هر لارو در طول سه سن 83 تا 142 شته را سنین مختلف شکار می کرد.این شته ها شامل شته سیاه باقلا Aphis fadae Scop روی باقلا(تیماریک)،شته جالیز A. gossypii Glov روی کدو (تیمار دو)،شته نخود ( Harr ) Acythosiphon pisum روی نخود (تیمارسه) شته سبز هلو(Suiz) Myzus persicae روی توتون(تیمار چهارم ) وشته سیاه . Sipha maydis pass روی جوی دو سر (تیمارپنجم) بودند.میزان مناسب بودن پنج گونه شته برای تغذیه لاور ها براساس طول دوره و درصد تلفات سنین مختلف لاروی بر اساس طول دوره و در صد تلفات پویا ریوم ها و وزن پویاریوم ها یک روزه موارد بررسی قرار گرفت.شاخص نرخ رشد در تیمارهای مختلف مطابق روش پرینسیپی وکانارد با فرمول زیر محاسبه ومورد بررسی قرارگرفت : وزن پویا ریوم(میلی گرم) 347472011938000 100* =شاخص نرخ رشد طول دوران لاروی(روز) در ادامه اثر شته های مختلف بر تولید تخم روزانه ،طول عمر حشرات کامل و بار وری تخم ها (در صدی ازتخم ها که به لاروسن اول تبدیل می شوند ) نیز بررسی شد.در تمام آزمایش ها ،میاگین ها توسط آزمون SNK مورد مقایسه قرار گرفتند. برای بررسی تاثیر جیره های غذایی مختلف بر زیست شناسی شکارگر (تاثیر برطول عمر حشرات کامل،تعداد و باروری تخم ها )از روشی مشابه با روش رزیکا استفاده شد.ابتدا حشرات کامل شکار گر پرورش داده می شود سپس مواد غذایی شامل آب مقطر،قند،مخمر،عسل وگرده گیاهان به نسبت های مختلف مخلوط شد وموارد استفاده قرار می گیرد.این آزمایش درقالب طرح کاملا تصادفی با هفت تیمار وسه تکرار به این شرح انجام می شود: تیمار یک:گرده یونجه+گرده ذرت + آب(نسبت2:1:1) تیمار دو :قند + مخمر+ آب(نسبت2:1:1) تیمار سه:قند + مخمر+ آب(نسبت2:1:2) تیمارچهار:عسل+ مخمر+آب(نسبت2:1:1) تیمارپنج:عسل+مخمر تیمار شش:آب مقطرر+آب(نسبت2:1:2) 54864082555 005 تیمار هفت:عسلک طبیعی ناشی از تغذیه شته سیاه باقلا(شاهد) در تیمارهای دو تا پنج ابتدا عسل ویا قند به نسبت تعیین شده.محلول حاصله بتدریج ضمن هم زدن به مخمر اضافه گردید تا مخلوطی آبکی بدست آید.برای تهیه گرده مورد نیاز از روش جانسون وجانسون استفاده می شود.به این ترتیب که گل های حاوی گرده یونجه اکثرا از رقم مواپا در اواسط اردیبهشت وگل اذین های نر رسیده ذرت از رقم سینگل کراس604 حدود اواسط مرداد ،از مزرعه جمع آوری و در دمای اتاق (25 درجه سانتی گراد)روی مقوای سفید تمیز قرار داده شدند.برای تسریع در خشک شدن وجلوگیری از پوسیدگی ،گل ها مرتب جابه جا می شوند.گرده ها داخل شیشه های کوچک پنچ میلی لیتر ریخته ودهانه شیشه ها توسط گلوله پنبه مسدود می شوند.شیشه های گرده ،مطا بق روش ماتسوکا وهمکاران داخل دسیکاتور حاوی پودر سیلیکاژل که کاملا حرارت دیده وخشک شده بود قرارگرفتند.برای جلوگیری از نفوذ هوا و رطوبت ،قسمت های تماس در پوش دسیکاتور با ظرف اصلی آن به وازلین آغشته ودسیکاتور در دمای 15- درجه سانتی گراد در داخل فریزر نگهداری می شد. گرده های یونجه وذرت به نسبت مساوی مخلوط وبا اضافه کردن تدریجی دو قسمت آب به انها ،شبیه سایر جیره ها،به صورت مخلوط آبکی در امد.جیره غذایی پس از تهیه ،توسط قلم موی ظریفی به صورت خط هایی با فاصله نیم سانتی متر روی یک قطعه مقوا ی روغنی مستطیل شکل به ابعاد 7-4 سانتی متر کشیده می شدند.عسلک شته سیاه باقلا یعنی غذای طبیعی حشره کامل شکار گر،به عنوان شاهد در نظر گرفته می شود.عسلک نیز توسط قلم موی ظریف از قسمت های انتهایی گیاه باقلا که تراکم شته ها بالا است برداشت شد و روی یک قطعه مقوا کشیده.در این آزمایش هر تکرار شامل یک گلدان که هم قطر وهم ارتفاع آن 11 سانتی متر وحاوی یک بوته باقلا ی تازه سبز شده است.در یک پوشش پلاستیکی استوانه ای شکل شفاف به ارتفاع 20 وقطر 5/14سانتی متر قرار داد می شود.دهانه استوانه پلاستیکی با پارچه توری مسدود می شود.توری دور تا دور به لبه دهانه استوانه چسبانده می شود ،ولی فقط در یک قسمت کوچک ودر یک طرف دهانه به منظور عبور قطع مقوای به داخل استوانه فاقد چسب است .حدود یک سانتی متر از انتهای قطعه مقوای تا شده وبا استفاده از این قسمت در داخل استوانه پلا ستیکی به صورت اویزان نگه داشته می شود .قسمت باز توری که از لبه استوانه اویزان بود برای جلوگیری از فرار حشرات کامل توسط یک عدد کش لاستیکی به بدنه استوانه پلاستیکی محکم می شود .در هر استوانه دو جفت حشره کامل نر و ماده شکار گر رها می شو ند.در تمام تیمار ها از جمله تیمار شش که فقط شامل آب مقطر است،آب لازم توسط پنبه خیس شده در کف یک ظرف پتری تامین می شود.جیرها روزانه تعویض شدند.24 ساعت پس از رهاسازی حشرات کامل 54864082556 006 شکارگر در استوانه،گلدان آلوده به شته برای اولین بار به مدت چهار ساعت برای تخم گذاری در اختیار حشرات کامل قرار داده می شود واین عمل هر دو روز یک بار تا زمان مرگ حشرات کامل ادامه یافت.معیارهای مورد استفاده در ارزیابی نتایج شامل اندازه گیری طول عمر حشرات کامل ،تعداد تخم گذاشته شده توسط هر ماده وباروری تخم ها است. 640080996957 007 576072099695نتایج 00نتایج میانگین درصد تلفات لارو سن اول شکارگر هنگام تغذیه از شته سیاه باقلاA.pisum (تیمار اول)،شته جالیزA.gossypii (تیمار دوم)،شته نخودA.pisum (تیمار سوم)،شته سبز هلوM.persicae (تیمار چهارم) وشته سیاه جوS.maydis (تیمار پنجم) به ترتیب125/3،125/3،37/4،5/2 و75/8 درصد،لارو سن دوم به ترتیب 68/13،33/13،93/14،75/13 و99/34 درصد ولارو سن سوم به ترتیب25/6،78/26،69/6،82/15 و58/34درصد بود.تجزیه واریانس دادهها نشان داد که تلفات لاروهای سن اول(5%=a،004/1=SD و057/4=15و4F )،لاورهای سن دوم (5%=a ،75/3=SD و75/3 =15و4 F) و لاروهای سن سوم (1%=a 62/7=SD و72/10=15و4F ) تغذیه نموده از شته های مختلف به صورت معنی داری متفاوت بود.همچنین در پوپاریوم های حاصل از لاروهای پرورش یافته روی شته های فوق در تیمارهای مختلف،تلفات(درصدی از پوپاریوم ها که به حشره کامل تبدیل نمی شود) به ترتیب 69/10،57/23،3/11،86/14و83/45درصد و دارای اختلاف معنی دار بودند(1%=a،35/12=SD و54/6=15و4F ).آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد که تغذیه لاروهای شکارگر از شته سیاه جو باعث افزایش تلفات لاروسن اول و سن دوم شده بود واختلاف این تیمار (تغذیه از شته سیاه جو) با بقیه تیمارها در سطح 5% معنی دار بود(شکل1). تلفات لارو سن اول ولارو سن دوم شکارگردرسایرتیمارها(تغذیه از شته سیاه باقلا،شته جالیز،شته نخود وشته سبز هلو) فاقد اختلاف معنی داری بودند.همچنین آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد که تغذیه لاروهای شکارگر از شته سیاه جو و شته جالیز باعث افزایش درصد تلفات لاروهای سن سوم شکارگر شده بود و اختلاف این دو تیمار(تغذیه از شته سیاه جو و شته جالیز) با بقیه تیمارها(به جز تلفات لارو سن سوم روی شته جالیزکه با شته سبز هلو معنی دار نبود) در سطح 1% معنی دار بود ولی تلفات لارو سن سوم بر اثر تغذیه از این دو شته(شته سیاه جو و شته جالیز)با یکدیگر معنی دار نبود(شکل1). همچنین تلفات لارو سن سوم شکارگر هنگام تغذیه از شته سیاه باقلا،شته نخود و شته سبز هلو فاقد تلفات معنی دار بودند.تلفات پوپاریوم های حاصل از تغذیه لاروهای شکارگر روی شته سیاه جو با سایر تیمارها در سطح 5%اختلاف معنی دار بود(شکل1). تلفات پوپاریوم های حاصل از تغذیه لاروهای شکارگر روی سایر شته ها(تغذیه از شته سیاه باقلا،شته جالیز،شته نخود و شته سبز هلو) تفاوت معنی دار نداشت. میانگین طول دوره لارو سن اول شکارگر هنگام تغذیه از شته سیاه باقلا،شته جالیز،شته نخود، شته سبز هلو وشته سیاه جو به ترتیب 54864082558 008 411480012255500320040012255500320040012255500 493776019685a 00a 33832801968500 لاروسن 1 33832805651500493776012255500182880012255500 لاروسن 2 -50 33832806794500 لاروسن 3 -45 درصد تلفات 4754880170815a 00a 484632079375a 00a 33832807937500 پوپاریوم -40 مرحله رشدی 32004002222500484632024828500475488015684500 -35 شکارگر 2834640193675ab 00ab -30 3017520113665b 00b 28346408826500 -25 3383280125095b 00b 4114800216535bc 00bc 2926080825500 -20 2103120136525b 00b 2377440227965b 00b 2743200136525b 00b 3474720227965c 00c 3657600227965b 00b 402336045085b 00b 429768045085b 00b 466344045085a 00a 420624020256500411480011112500402336020256500338328011112500 -15 2011680239395b 00b 2194560147955c 00c 2651760239395b 00b 3291840147955b 00b 3931920239395b 00b 46634401225550035661601225550027432001225550022860001225550021031203111500 -10 39319202254250034747204254500329184013398500265176022542500219456013398500201168022542500 -5 182880014541500 S.m. ..p.M .p.A .g.A .f.A گونه شته مورد تغذیه (شته سیاه باقلا) A.f.= Aphis fabae (شته جالیز)A.g.=Aphis gossypii (شته نخود)A.p.= Acyrthosiphon pisum (شته سبز هلو)M.p.= Myzus persicae (شته سیاه جو)S.m.= Sipha maydis میانگین های دارای حروف مشترک در سطح 1% با ازمون SNK دارای اختلاف معنی دار نیستند. (شکل 1) مقایسه اثر تغذیه از شته های مختلف بر درصد تلفات سنین لاروی وپوپاریوم مگس شکارگر 4/2،73/2،77/4،76/2،3/5 روز،لارو سن دوم به ترتیب 88/3،92/4،94/4،4/4و98/6 روز ولارو سن سوم به ترتیب 85/5،06/10،01/6،75/6و65/12 روزبود.تجزیه واریانس داده ها نشان داد که طول دوره لارو سن اول(1%=a،5/0=SD و84/27=15و4F )،لارو سن دوم(1%=a،59/0=SD و02/16=15و4F) ولاروسن سوم شکارگر. 54864082559 009 (1%=a68/.=SD و93/74=15و4F ) هنگام تغذیه از شته های مختلف(تیمارهای اول تا پنجم) به صورت معنی داری متفاوت بود.همچین طول دوره پوپاریوم های حاصل از لاروهای پرورش یافته روی شته های مختلف (تیمارهای اول تا پنجم) به صورت معنی داری متفاوت بود.همچنین طول دوره پوپاریوم های حاصل از لاروهای پرورش یافته روی شته های مختلف (تیمارهای اول تا پنجم) که به تربیت 82/8،87/12،08/9،3/8،19/14،روزبود اختلاف معنی دار داشتند(1%=a 58/.=SD و77/82=15و4F) آزمون مقایسه میانگین نشان داد که تغذیه از شته سیاه جو و شته نخود باعث طولانی شدن دوره لاروسن اول شکارگر شده است.واختلاف این دو تیمار (تغذیه از شته سیاه جو وشته نخود) با بقیه تیمارهای (تغذیه از شته سیاه باقلا،شته جالیز وشته هلو) در سطح 1%معنی داراست.(شکل2).ولی تفاوت طول دوره لاروسن اول روی شته سیاه جو وشته نخود معنی دارنبود.اختلاف سایر تیمارها (تغذیه از شته سیاه باقلا،شته جالیز وشته سبز هلو) نیز با یکدیگر معنی دار نبود.همچنین تغذیه لاروسن دوم شکارگر از شته سیاه جو منجر به طولانی شدن دوره این سن لاروی نسبت به بقیه تیمارها شد(شکل2)،ولی اختلاف سایر تیمارها(تغذیه از شته سیاه باقلا،شته جالیز،شته نخود شته سبز هلو)،با یکدیگر معنی دار نبود.تغذیه لاروهای شکارگر از شته سیاه جو وشته جالیز باعث طولانی شدن دوره لاروسن سوم وپوپاریوم های حاصل از انها نسبت به سایر تیمارها شده بود و اختلاف این دو تیمار (تغذیه از شته سیاه جو و شته جالیز) با یکدیگر نیز در سطح 1%معنی دار بود(شکل2).اختلاف سایرتیمارها با یکدیگر معنی دار نبود. میانگین وزن پوپاریوم های یک روزه شکارگر حاصل از تغذیه لاروها از شته سیاه باقلا،شته جالیز،شته نخود،شته سبز هلو و شته سیاه جو به ترتیب 31/15،89/9،15/15،98/16،33/10،میلی گرم وشاخص نرخ رشد به ترتیب 65/126،87/55،74/96،94/121و49/41،میلی گرم در روز بود. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که هنگام تغذیه لاروهای شکارگر از شته های مختلف(تیما اول تا پنجم)وزن پوپاریوم های حاصل(1%=a 2/1=SD و28=15و4F) وشاخص نرخ رشد(1%=a98/9=SDو33/59=15و4F) به صورت معنی داری متفاوت بود.آزمون مقایسه میانگین ها نشان دادکه تغذیه لاروهای شکارگر از شته سیاه جو وشته جالیز در سطح 1%باعث کاهش وزن پوپاریوم ها بر اثر تغذیه لاروهای شکارگر از این دو شته و نیز اختلاف وزن پوپاریوم ها بر اثر تغذیه لاروها از سایر تیمارها با یکدیگر معنی دارنبود.(شکل3).همچنین تغذیه لاروها از شته سیاه جوو شته جالیز،شاخص نرخ رشد را کاهش داد ولی اختلاف شاخص نرخ رشددراین دوتیمار با یکدیگر در سطح 1% معنی دار نبود(شکل4).تغذیه لاروهای شکارگر از شته نخود،شاخص نرخ رشد راکاهش داد و اختلاف شاخص نرخ رشد دراین تیمارباسایرتیمارها. 548640825510 0010 603504015684500685800015684500603504019113500 62179201968500 لاروسن1 6217920190500 لاروسن2 5029200221615a 00a 20116801301750062179209334500 لاروسن3 - 16 طول مرحله 301752050165b 00b 502920014160500301752023304500621792010477500 پوپاریوم - 14 رشدی(روز) 603504027305002926080244475b 00b 493776061595a 00a 493776024447500 -12 237744073025c 00c 365760073025c 00c 4297680255905c 00c 365760025590500292608016446500237744025590500 -10 356616084455c 00c 4206240175895c 00c 484632084455a 00a 429768017589500 -8 2194560187325b 00b 22860004445c 00c 283464095885b 00b 338328095885a 00a 34747204445b 00b 4754880187325a 00a 48463209588500420624095885003474720187325003566160444500228600018732500 -6 2103120107315b 00b 2743200107315b 00b 4023360198755b 00b 411480015875b 00b 4754880107315004114800198755003383280158750028346401587500219456010731500 -4 4023360118745002743200273050021031202730500 -2 201168022161500 -0 A.f. A.g. A.a. M.d. S.m. گونه شته مورد تغذیه (شته سیاه باقلا) Aphis fabae =A.f. (شته جالیز)Aphis gossypii=A.g. (شته نخود)Acyrthosiphon pisum=A.p. (شته سبز هلو)Myzus persicae=M.p. (شته سیاه جو)Sipha may dis=S.m. میانگین های دارای حروف مشترک در سطح ن 1%با ازمون SNK دارای اختلاف معنی دار نیستند (شکل2).مقایسه اثر تغذیه از شته های مختلف بر طئل دوران لاروی وپوپاریوم مگس شکارگر معنی دار نبود(شکل4).میانگین طول دوره پیش از تخم گذاری،در حشرات کامل حاصل از تغذیه لاروهای شکارگر از شته سیاه باقلا،شته جالیز،شته نخود،شته سبز هلووشته سیاه جوبه ترتیب 52/1،71/1،62/1،33/1،33/2،روز وطول عمر حشرات کامل به ترتیب. 548640825511 0011 17/6،77/4،96/5،52/7،21/4،روز بود. 4480560111125a 00a 42976801225550022860003111500 -18 وزن پوپاریوم 265176042545a 00a 3840480133985a 00a 246888022542500 -16 (میلی گرم) 5394960236855b 00b 36576005397500 -14 329184065405b 00b 521208024828500 -12 31089607683500 -10 -8 -6 -4 -2 228600013398500 -0 S.m. M.p. A.P. A.g. A.f. گونه شته مورد تغذیه (شته سیاه باقلا) Aphis fabae =A.f. (شته جالیز)Aphis gossypii=A.g. (شته نخود)Acyrthosiphon pisum=A.p. (شته سبز هلو)Myzus persicae=M.p. (شته سیاه جو)Sipha may dis=S.m. میانگین های دارای حروف مشترک در سطح ن 1%با ازمون SNK دارای اختلاف معنی دار نیستند (شکل3).مقایسه اثر تغذیه از شته های مختلف بر طول دوران لاروی وپوپاریوم مگس شکارگر تجزیه واریانس داده ها نشان داد که طول دوره پیش از تخم گذاری (1%=24/.=SD و100/6=15و4F)وطول عمر حشرات کامل (1%=33/.=SDو05/47=15و4F)هنگام تغذیه لاروهای شکارگر از شته های مختلف (تیمارهای اول تا پنجم) به صورت معنی داری متفاوت بود.آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد که تغذیه لارو های شکارگر از شته سیاه جو موجب افزایش دوره پیش از تخم گذاری حشرات کامل شده است.واختلاف این تیمار(تغذیه از شته سیاه جو) با بقیه تیمارها(تغذیه از شته سیاه باقلا،شته جالیز،شته نخودوشته سبز هلو) در سطح 5%معنی دار بود(شکل5).طول دوره پیش از تخم گذاری حشرات کامل بر اثر تغذیه لاروهای شکارگر از شته سیاه باقلا،شته جالیز،شته نخود وشته سبز هلو فاقد تفاوت معنی داربود.همچنین تغذیه لاروهای شکارگر از شته سیاه جو وشته جالیز،طول عمر حشرات کامل را کاهش داد. 548640825512 0012 4572000122555a 00a 265176031115a 00a 246888021399500228600012255500 -140شاخص نرخ 384048042545b 00b 438912013398500 -120رشد(میلی گرم) 37490405397500 -100 3200400156845c 00c 5212080248285c 00c -80 301752016827500 -60 51206408826500 -40 -20 228600020256500 -0 S.m M.p. A.p. A.g. A.f. گونه شته مورد تغذیه (شته سیاه باقلا) Aphis fabae =A.f. (شته جالیز)Aphis gossypii=A.g. (شته نخود)Acyrthosiphon pisum=A.p. (شته سبز هلو)Myzus persicae=M.p. (شته سیاه جو)Sipha may dis=S.m. میانگین های دارای حروف مشترک در سطح ن 1%با ازمون SNK


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *