با عنوان : تأثیر رسانه ها در تحولات سوریه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشكده ادبيات و علوم انساني

گروه علوم سياسي و روابط بين الملل

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: روابط بين الملل

عنوان:

تأثیر رسانه ها در تحولات سوريه – مطالعه موردي شبكه الجزيره

استاد راهنما:

دكتر ارسلان قربانی شیخ نشین

استاد مشاور:

دكتر غلامرضا کریمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 2

طرح مسئله …………………………………………………………………………………………………………………. 2

سوال اصلی …………………………………………………………………………………………………………………. 4

سوال فرعی………………………………………………………………………………………………………………….. 5

پيشينه تحقيق (بررسي متون موجود) …………………………………………………………………………………… 5

فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………… 6

علل انتخاب موضوع …………………………………………………………………………………………………………. 7

محدوده زماني ………………………………………………………………………………………………………………. 8

محدوده مكاني………………………………………………………………………………………………………………. 9

چهارچوب نظري تحقيق ……………………………………………………………………………………………………. 9

الف ) مدل پيوستگي جيمز روزنا در تحليل سياست خارجي ………………………………………………………… 10

سرچشمه هاي آشوب در سده های اخیر …………………………………………………………………………….. 12

انقلاب مهارت ها   ………………………………………………………………………………………………………… 13

تضعيف دولتها و ظهور شبكه ها …………………………………………………………………………………………. 13

تاثير تلويزيون در سطح جهان ……………………………………………………………………………………………. 14

ب ) مدل دیپلماسی عمومی (دیپلماسی رسانه ای) در تحليل سياست خارجي ……………………………….. 16

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (اعم از آماری و تحلیلی) ………………………………………………………………. 18

ساماندهی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 18

فصل دوم : مطالعه تأثیر دیپلماسی رسانه ای در سیاست خارجی ……………………………………………… 19

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………. 19

بخش اول : دیپلماسی و طریقه تحول آن   ………………………………………………………………………………. 20

1-   دیپلماسی باستان  …………………………………………………………………………………………………. 21

2-   دیپلماسی سنتی …………………………………………………………………………………………………… 21

3-   دیپلماسی مخفی …………………………………………………………………………………………………… 21

4-   دیپلماسی باز  ……………………………………………………………………………………………………….. 22

5-   دیپلماسی عمومی ………………………………………………………………………………………………….. 22

بخش دوم : دیپلماسی عمومی مفاهیم ، تاثیر و ابزار ……………………………………………………………….. 25

بخش سوم : دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی   ……………………………………………………………. 29

مبحث اول : ارتباط رسانه‌ ها و سیاست  ………………………………………………………………………………. 34

الف- تأثیر رسانه بر سیاست (نظریه سی. ان. ان) ……………………………………………………………………. 34

ب- تأثیر سیاست بر رسانه ( نظریه تولید موافقت ) …………………………………………………………………… 35

مبحث دوم : کارکردهای دیپلماسی رسانه‌ای …………………………………………………………………………. 35

1- کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای در عملیات روانی………………………………………………………………………. 35

2- کارکرد تعاملی رسانه و پرستیژ ملی  ………………………………………………………………………………. 36

3- کارکرد برجسته ‌سازی رسانه‌ها در دیپلماسی رسانه‌ای  ……………………………………………………….. 37

4- کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای در خلق رویدادهای رسانه‌ای    …………………………………………………….. 38

5- کارکرد مداخله‌گرایانه دیپلماسی رسانه‌ای …………………………………………………………………………. 38

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………. 39

فصل سوم : مطالعه تحولات سوریه و عوامل موثر در آن  ……………………………………………………………. 41

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………. 41

بخش اول : گذری بر تاریخ معاصر سوریه ………………………………………………………………………………. 42

ترور رفیق حریری    ……………………………………………………………………………………………………….. 47

خاورمیانه بزرگ     ………………………………………………………………………………………………………… 48

سیر تحولات سه سال اخیر سوریه         ……………………………………………………………………………… 49

بخش دوم : نیروهای فرامرزی بحران سوریه         …………………………………………………………………… 57

مبحث اول : مخالفان نظام سوریه       ………………………………………………………………………………… 57

1- عربستان        …………………………………………………………………………………………………………. 57

2- امریکا ……………………………………………………………………………………………………………………. 60

3- اسرائیل         …………………………………………………………………………………………………………. 63

4- ترکیه ……………………………………………………………………………………………………………………. 65

5- قطر  …………………………………………………………………………………………………………………….. 68

مبحث دوم : موافقان نظام سوریه     …………………………………………………………………………………… 73

1- ایران   ………………………………………………………………………………………………………………….   74

2- روسیه   …………………………………………………………………………………………………………………..76

3- چین   ………………………………………………………………………………………………………………….   78

جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..80

فصل چهارم : طریقه تحولات فعالیت شبکه خبری الجزیره در سوریه …………………………………………………. 82

مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………. 82

بخش اول : اقدامات غير خبري ( اقدامات ميداني و عمليات مالی )   ……………………………………………… 86

بخش دوم : اقدامات خبري ايجابي (بکارگیری تاکتیک های خبری)         …………………………………………. 87

1-   توضیح ندادن درمورد علل شدت یافتن اقدامات         ……………………………………………………………. 88

2-   نسبت وحشی گری دادن برای تقویت واکنش عمومی   ……………………………………………………… 89

3-   تخدیر : هدف قرار دادن روحیه تا عقب نشینی آنها    ………………………………………………………….. 89

4-   مبالغه و دستکاری آمار ها        …………………………………………………………………………………… 89

5-   منبع نقابدار   ………………………………………………………………………………………………………… 90

6-   در نظر داشتن کودکان و نوجوانان    ……………………………………………………………………………………… 90

7-   برچسب زنی   ………………………………………………………………………………………………………. 90

8-   دره فرار     …………………………………………………………………………………………………………… 91

9-   تاکتیک تنهایی          ……………………………………………………………………………………………… 91

10- رسیدن به قطار         ………………………………………………………………………………………………. 92

11- ترور شخصیت  ………………………………………………………………………………………………………. 92

12- تاكتيك جابه جايي ارزش ها       …………………………………………………………………………………. 93

13- ارعاب        …………………………………………………………………………………………………………. 93

14- قرینه سازی    ……………………………………………………………………………………………………… 94

15- ایجاد ترحم   ………………………………………………………………………………………………………… 94

16- فریب         …………………………………………………………………………………………………………. 95

جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………….. 95

فصل پنجم : قوت ها و ضعف های شبکه خبری الجزیره در سوریه ……………………………………………….. 97

مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………….. 97

بخش اول : موفقیت ها       …………………………………………………………………………………………… 97

1- توان مالي بسيار بالا         ………………………………………………………………………………………… 98

2- جذب گسترده افراد نخبه تاثير گذار در طریقه خبري          ………………………………………………………. 98

3- گستردگي كار خبري و ساعات بالاي پخش خبري زنده        …………………………………………………. 98

4- همسويي با جريان غالب خبري و همپوشاني اهداف با آنها          …………………………………………. 98

5- محور قرار گرفتن زبان عربي  ……………………………………………………………………………………… 99

6- ضريب نفوذ بالاي وسايل ارتباط جمعي …………………………………………………………………………. 99

7- داعيه بي طرفي خبري      ……………………………………………………………………………………… 100

8- حضور پررنگ در مقاطع حساس خبري  ………………………………………………………………………… 100

9- كيفيت بالاي تهيه خبر و بكارگيري زياد جذابيت هاي بصري  ………………………………………………   101

10- ورود به حوزه هاي ممنوعه       ………………………………………………………………………………. 101

بخش دوم : ناکامی ها       ……………………………………………………………………………………….. 101

1- استعفاي كاركنان معترض  ……………………………………………………………………………………… 102

2- ظهور شبكه الميادين      ……………………………………………………………………………………….. 103

3- عملكرد رسانه اي جريان مقاومت    ………………………………………………………………………….. 103

4- دسترسي گسترده و سنجش آزاد و به اخبار و اطلاعات    ………………………………………………… 104

5- عكس العمل نيروهاي طرفدار نظام سوريه     ………………………………………………………………. 104

6- نفوذ بي حد و حصر سياست در عرصه رسانه   …………………………………………………………….. 105

7- فرسايش در عرصه تحولات ميداني    ………………………………………………………………………… 105

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

8- ظرفيت هاي دروني نظام سوريه    …………………………………………………………………………… 106

9- ضعف سناريو سازي        ……………………………………………………………………………………… 107

10- افراطي گري            …………………………………………………………………………………………. 108

11- بدبینی به الجزیره        ………………………………………………………………………………………. 109

12- مسئله بحرین  ………………………………………………………………………………………………… 111

جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………….. 112

نتيجه گیری         ………………………………………………………………………………………………….. 114

فهرست منابع       ………………………………………………………………………………………………… 117

منابع فارسی       …………………………………………………………………………………………………. 118

منابع انگليسي       ………………………………………………………………………………………………. 126

چکیده:

از سال 2011 که منطقه استراتژیک خاورمیانه در هاله انقلاب‌های پی در پی کشورها قرار گرفت، فارغ از زمینه‌های شکل‌گیری، تأثیر رسانه‌های مختلف و تاثیرگذاری قطعی آنان در آغاز و جهت‌دهی آن‌ها کاملا مشهود بود. فعالیت رسانه‌ای فوق‌العاده در جریان انقلاب مصر، از سوی رسانه‌های مختلف مخصوصا شبکه خبری الجزیره که با هدف تاثیرگذاری بر طریقه آن‌ها صورت می‌گرفت، بیانگر آن بود که با افزایش سطح تاثیرگذاری رسانه‌ها بر افکار عمومی، می‌توان افراد را در یک جهت خاص سیاسی متناسب نموده و این بار بدون هرگونه اقدام خشن نظامی و به‌کارگیری قدرت سخت، شاهد تغییر دولت‌های متخاصم و رقیب بود.

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی رسانه‌ای می‌باشد که با تمرکز بر عملکرد شبکه خبری الجزیره قطر در قبال بحران سوریه، به دنبال آن می باشد که چگونه این شبکه به ابزار سیاست خارجی دولت قطر تبدیل شده می باشد و شبکه الجزیره چه نقشی در این بحران دارد. با در نظر داشتن جناح‌بندی‌های موجود در این بحران و زمینه سازی شیوع روزافزون این بحران در سوریه توسط شبکه الجزیره، فعالیت این شبکه در کنار ناکامی‌های آن، خود عاملی برای تشدید دخالت خارجی در بحران می‌باشد. این پژوهش، علاوه بر کلیات پژوهش، کوشش دارد در طی چهار فصل بعدی، آغاز به مطالعه تأثیر و جایگاه دیپلماسی رسانه‌ای در تعقیب اهداف سیاست خارجی یک کشور بپردازد و در فصل سوم به تشریح تحولات میدانی و صف بندی موجود در آن تصریح دارد. فصل چهارم به مطالعه عملکرد شبکه خبری الجزیره در بحران سوریه پرداخته و نهایتا در فصل آخر عوامل موفقیت‌ها و ناکامی‌های این شبکه در این عرصه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

فصل اول: کلیات پژوهش

طرح مسئله:

جمهوری عربی سوریه کشوری با 24 میلیون جمعیت در قالب 14 استان در آسیای غربی که با ترکیه اردن اسرائیل و عراق و لبنان هم مرز بوده و به دریای مدیترانه نیز راه دارد. 90 درصد جمعیت عرب ، 8 درصد نمود و بقیه از سایر اقوام هستند همچنین 75 درصد سنی و 15 درصد نیز شیعه هستند. این کشور که از نظام ریاستی جمهوری برخوردار می‌باشد از اعضای بنیان‌گذار اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی و همچنین عضو آژانس انرژی اتمی و بانک جهانی و … می‌باشد و به لحاظ طرفداری از فلسطینیان و مقابله با اسرائیل در محور مقاومت تعریف می گردد. ماده 42 قانون اساسی آن بر حفظ تمامیت و یکپارچگی و ماده 35 بر آزادی مذهبی برای همه سوری‌ها تاکیید نموده می باشد.

سوریه دارای دومین ارتش عربی بعد از مصر می باشد که رئیس‌جمهور فرمانده کل آن به حساب می‌آید و عزل و نصب‌های مربوطه را مدیریت می کند.

سوريه از دیرباز داراي خصوصياتي بوده می باشد كه آن را كاملا متمايز از همسايگانش می‌نمود. در منطقه استراتژيك خاورميانه سوريه كشوري می باشد كه در مقابله با اسرائيل در نبرد كيپور همراه با مصر به موقعيتي رسيد كه اگر حمايت مستقيم امريكا از اسرائيل نبود صحنه سياسي كاملا به نفع اعراب دگرگون می‌گردید ضمن اينكه سوريه هیچ‌گاه به صلح با اسرائيل تن در نداد و با حمايت از حزب‌الله لبنان صف خود را از ساير كشورهاي عرب منطقه جدا ساخت. طرفداری‌های اين كشور از ايران در دوره جنگ هشت ساله پیش روی عراق آن هم زمانی که بر حسب عربيت تمامي منطقه از عراق حمايت می‌نمود از ديگر نكات حائز اهميت سوريه می باشد .

با شروع دومينوي سقوط سران حکومت‌های پادشاهي منطقه كه ناشي از خيزش مردمي اين كشورها بود، اهميت زياد منطقه خاورميانه با در نظر داشتن مختصات آن سبب موضع‌گیری، اعمال نفوذ و تأثیر‌آفرینی كشورهاي منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای گردید كه هر یک به فراخور منافع خود در اين عرصه وارد می‌شدند . وجه مشترك تمامي اين حکومت‌های هدف، ساختار حكومتي بسيار قديمي آن‌ها بود كه به تبع آن شاهد اقتدارگرايي و تك سالاري و همچنين تسلط كامل اقليت بر اكثريت مردمی بوديم كه هر روزه بيش از پيش از وضع موجود ناراضي می‌شدند. سوريه نيز با سایه سنگین سیستم تک حزبی بعث که ندای مخالف را نمی‌پذیرفت از اين قاعده مستثني نبود امری که بیانگر اقتدار علویان در تمامی عرصه‌های حساس بود. لكن ابعاد ديگر مسئله سوريه مانند فعال بودن آن در جبهه مقاومت در برابر اسرائيل، نوع حكومت آن بهترين مستمسك را براي برانداختن نظام فعلی سوريه ایجاد نموده می باشد. اين شاخص از آنجا به دست می‌آید كه در موارد مشابه مثل يمن و بحرين و … اجماع اعراب پیش روی آن‌ها قرار ندارد و قدرت‌های فرا منطقه‌ای نيز بر همين نحو اقدام می‌کنند و اين حالت مختص به سوريه می باشد که از نمونه‌های عیان آن فعالیت عربستان و قطر علیه این کشور همزمان با طرفداری مستقیم همه‌جانبه از شورشیان مسلح از کمک تسلیحاتی و رسانه‌ای تا زمینه سازی اعزام مزدوران خارجی و پرداخت بهای فعالیت جنگی آنان همانند این می‌باشد که در حقیقت همراهی عملی و علنی با کشورهای غربی می‌باشد. اين وضعيت نشان‌دهنده آن می باشد كه مسئله سوريه بيش از اينكه يك معضل داخلي باشد يك معضل خارجي می باشد. اينجاست كه تأثیر ارتباطات ، تبليغات و رسانه‌ها بسيار تعیین‌کننده می گردد تا بتواند به عنوان پیاده‌نظام درون مرزهاي اين كشور اقدام كند و ضمن زمینه سازی برای پیگیری اهداف سیاست خارجی کشورهای دخیل، بتواند به عنوان ابزار توجیه‌کننده اذهان عمومی در قبال چرایی اقدامات و تحولات مورد قبول یا رد کشورهای متبوع این رسانه‌ها اقدام نمایند.

در بين ابزارهايي كه معمولا در اين برهه از زمان بكار گرفته می گردد ابزار رسانه با همه اشكال و تنوع آن بر محور ديپلماسي عمومي و هدف قرار دادن عامه مردم كشور مخاطب و نه سردمداران می‌باشد. فضا چنان ملتهب شده می باشد كه ميل به تغييرات اساسي بسيار بالاگرفته و مذاكره و رایزنی‌های معمول جوابگوي كامل آن نيست. ناگفته پيداست اثرگذاري بر عامه مردم با هر آداب ، طرز تفكر ، مذهب و … و جذب آن‌ها به مقصود يارگيري براي مواقع حساس چيزي نيست كه در يك مقطع و يكجا رخ دهد رشد كمي و كيفي رسانه‌ها و به‌کارگیری گسترده روش‌های علمي در مواجه با انواع مخاطب‌ها مسئله‌ای كه از فرايند گسترده علمي و فرهنگي براي اثرگذاري حكايت دارد.

سوريه نيز چندي می باشد كه بحث تغييرات جدي و اصلاح ساختارهاي اساسي را پذيرفته و در تعقيب ارائه و اجراي آن‌هاست گرچه با مسائل و مشكلاتي روبروست و تاكنون تامين كننده خواست مخالفان نبوده می باشد. در اين حين شبکه‌های خبري مخصوصا شبکه‌های الجزيره ، العربيه ، CNN و… به دقت مسائل جاري سوريه را تحت نظر گرفته و دائم ارائه تحليل می‌نمایند. از سوي ديگر نيز رسانه‌های ديگري وجود دارند كه نظرياتي ارائه می‌نمایند كه كاملا برعكس شبکه‌های فوق‌الذکر می‌باشد مانند المنار و العالم و … . هرگونه رفتار اين شبکه‌ها به فراخور سطح نفوذي كه دارند اثرات متفاوتي بر جامعه سوريه دارد و می‌توان گفت همان صحنه مقابله در داخل كشور اين بار در فضاي رسانه بازسازی‌شده می باشد به طوري كه شاهد اقدام و عكس العملهاي پي در پي می‌باشیم كه بسيار سوال برانگيز می‌باشد و باهر دقت نظر و ارائه خبر از سوي هر یک از اين شبکه‌ها می‌توان اثر اين خبر پردازي را در عرصه سوريه نظاره نمود. مطلب قابل‌توجه آن می باشد که چگونه می‌توان ایفاء تأثیر این رسانه‌ها و بازتاب عملکرد آنان را در صحنه بحران سوریه به درستی تبیین نمود و چرایی آن را روشن نمود؟!

سوال اصلی:

از میان رسانه‌های اقدام‌کننده پیش روی نظام سوریه شبکه خبری الجزیره به مالکیت امیر قطر فعالیت بسیار پیچیده و سنگینی را در این حوزه ایفاء می‌نماید و ضمن برخورداری از مزیت‌های مادی و غیرمادی زیاد، در عرصه اجراء نیز شاهد طیف گسترده‌ای از اقدامات این شبکه در این زمینه می‌باشیم امری که نهايتا ما را به اين سوال اصلی و مهم راهنمايي می کند كه :

 رسانه‌های خارجی مانند شبکه الجزیره چه نقشی در تحولات سه سال اخیر سوریه داشته‌اند؟

سوال فرعی:

در ادامه مطالعه‌های عملکرد این شبکه خبری در قبال بحران سوریه نيز با سوالات فرعی ديگري هم روبرو می‌شویم :

دیپلماسی رسانه‌ای در قبال تحولات یک کشور چه جایگاهی داشته و چگونه اقدام می‌نمایند و چه بسترهايي باعث تاثير پذيري جامعه از رسانه‌ها می گردد ؟

زمینه‌های بحران و مواجهه دولت سوریه با آن‌ها ، چگونه سبب شکل‌گیری صف بندی موجود در تحولات اخیر سوریه گردید ؟

شبكه الجزيره از چه طرفداری‌هایی برخوردار می باشد ؟ تأثیر اين طرفداری‌ها بر طریقه فعاليت آن خاصه در مورد بحران سوریه ، چگونه می باشد؟

اين شبكه از چه مکانیزم هایی براي تاثير گذاري بيشتر بر تحولات جاري سوريه بهره می‌جوید و پیش روی به چه موانعی روبروست؟

تعداد صفحه : 141

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :         ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***