پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

1- طرح مسأله

تمامی افراد بشر گاه و بی­گاه در وادی اکراه گام نهاده اند ؛ منتها تفاوت در چهره­های اکراه، منشاء اکراه و شدت و ضعف آثار آن می باشد . اکراه در علم حقوق، چهره­های کوناگون دارد: يکی به اکراه می فروشد، يکی به اکراه طلاق می دهد و ديگری اجاره می دهد و… .

افرادي با اندک تهديدی تسليم می شوند و به عکس قدرتمندانی همت بر آن دارند که در برابر تهديد مقاومت کنند.

در صحنه اجتماع اکراه همواره يک عذر محسوب نمی گردد و اشخاص نمی توانند بدين بهانه خود را از مسؤوليت رها سازند، اما گاه شدت اکراه آن­چنان بالا می باشد که خردمندان جامعه از ملامت اکراه کننده چشم پوشی نمی کنند.

هر کس در زندگی روزمره ناگزير قراردادی می بندد که ممکن می باشد بعضی از آن­ها با اختيار و طيب نفس نباشد.

آيا حقوق موضوعه مي‌تواند هر اكراهی را كه بر اراده اعمال مي‌گردد، به حساب آورد ؟ اين همان چيزی می باشد که در اين رساله مورد مطالعه قرار می گيرد.

2- انگیزه انتخاب

مباحثی ممکن می باشد سال­ها و بلکه قرن­ها به يک حال بمانند اما به هر حال با برخورد انديشه­ها بايد نوشته­ها و فکرها ارتقا یابند. هدف از انتخاب موضوع اين رساله، ارائه­ی منبعی مفيد برای دانشجويان و محققان می باشد، به گونه ای که شناخت احکام اکراه را در اين زمينه آسان و قابل دسترس کند.

3- ضرورت پژوهش

طرح افکار انديشمندان فقهی که از نظام حقوق اسلام نشأت گرفته می باشد و نقل آرای نويسندگان فرانسوی که در زمینه اکراه، قواعد خشک برگرفته از سيستم حقوق رم را يا نپذيرفته اند يا تعديل کرده اند، می تواند مفيد باشد .

منابع فقهی به لحاظ غنای علمی آن­ها در خور دانش پژوهان خاصی می باشد و برای بهره گیری از آن­ها نیاز به سال­ها تحصيل و تجربه می باشد، بر همين اساس نمی تواند به تنهايی راه گشای نياز محققان و دانشجويان باشد. هم­چنين بهره گیری از منابع فرانسوی برای همه امکان پذير نيست؛ از این رو، تحقيقی منسجم، منظم، نو و عملی، به گونه ای که ارتباط ما را با ثمره کوشش پيشينيان قطع نکند، لازم است.

4- پیشینه تاریخی پژوهش

کمتر فقيه و حقوقدانی می باشد که از پديده اکراه سخن نگفته باشد . اکراه در فقه به گونه معمول در عقد بيع ، و در منابع حقوقی ، اعم از فارسی و خارجی، در قواعد عمومی قراردادها مطرح می­گردد به همين جهت از اطا له کلام نسبت به پیشینه آن خودداری می گردد. 

پایان نامه هایی نیز مشابه باهمین عنوان نوشته شده می باشد . مانند : مطالعه اجبار ، اکراه و اضطرار در حقوق کیفری ( لیلی حسین زاده ) تأثیر اکراه و اضطرار در مسؤ و لیت مدنی خارج قراردادها ( قاسمعلی پور عباسی ) آثار و احکام معاملات اکراهی در حقوق ایران و انگلستان 0 حیدر حسن زاده ) ، اکراه در اعمال حقوقی و مطالعه تطبیقی آن با حقوق فرانسه .در این ارتباط تا آن جا که مطالعه شده پژوهش کامل و جامعی که متضمن مطالعه تطبیقی باشد انجام نشده می باشد در ضمن در مورد ماهیت اکراه ، تعارض بدوی ماده 199 قانون مدنی با نظر معروف فقهای امامیه یا مباحثی مطرح نشده می باشد یا جامعیت کامل را ندارد. شیوه طرح« شرایط تحقق اکراه » و جامع بودن نسبی آن در این رساله تازگی دارد.

5- سوالات اصلی و فرعی پژوهش

سؤ الات اصلی :

تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن چيست ؟

قانون مدنی ما زمينه شرایط تحقق اکراه از يک سو از فقه اماميه الهام گرفته می باشد و از سوی ديگر به قانون مدني فرانسه نظر داشته می باشد. اما در وضع ماده 202دچار تعارض شده می باشد ، لذا لازم می باشد علت تعارض و راه حل آن مطرح گردد.

معیار ترس مؤثر چیست ؟

سؤالات فر عی:

آن­چه معروف می باشد اين می باشد که اکراه با رضا جمع نمی گردد . از طرف ديگر در قانون مدنی (ماده­ی 199) پيش­بينی شده می باشد: «رضای حاصل در نتیجه­ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست» چگونه می توان تعارض بين اين دو مطلب را برطرف نمود ؟

معیار ضرر مؤثر چیست ؟

تهدید نسبت به ثالث تا چه حد می تواند روابط قراردادی را تحت تأ ثیر قرار دهد ؟

آیا هدف مشروع می تواند وسیله نا مشروع را تو جیه کند ؟ آ یاکسی بدین بهانه می تواند دیگران را تهدید کند و خود را از آثار اکراه مؤ ثر رها سازد ؟

آیا همواره وسیله تهدید را اکراه کننده به وجود می آورد یا این که اوضاع و احوال خارجی و رویداد های اجتماعی و طبیعی هم می توانند رمینه ساز باشند ؟

آیا اصل بر اکراه می باشد ؟ مدعی اکراه چه گونه می تواند ادعای خود را اثبات کند؟

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

6- فرضیه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این نوشتار فرض بر کم کردن قلمرو اکراه مؤثر (يعنی حفظ اصل ثبات در قراردادها) در کنار تکریم به اصل آزادی اراده در قراردادها می باشد.

در مورد ترس مؤثر و ضرر به نظر می رسد مانعی از جمع بین معیار شخصی و نوعی در جایی که استقرار معاملات به آن نیاز دارد وجود ندارد.

7- روش پژوهش

روش تحليل اطلاعات پژوهش حاضر، منطقی، استنباطی و توصيفی می­باشد.

در وهله اول آثار پژوهشی موجود در اين زمينه جمع آوری گردید و سپس با طرح و توصيف افکار و عقايد مختلف در فقه اماميه ، حقوق ايران، فرانسه، رم( در حد پیشینه تاریخی حقوق فرانسه ) و بعضی از کشورهای عربی مانند مصر، به نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته می گردد و در انتها نظر نهايی ارائه می گردد.

8- نوع پژوهش

نوع پژوهش، بنيادی می باشد؛ لیکن نتايج حاصل از آن می تواند کاربردی باشد.

9- محدودیت ها و تنگناهای پژوهش

مقررات قانون مدنی ايران در زمينه اکراه، مختصر و گاه متعارض می باشد؛ اين وضع در قانون مدنی فرانسه نیز ديده می گردد. از آنجا که قانون مدنی ايران در زمينه اکراه از يک طرف به فقه اماميه و از طرف ديگر به قانون مدنی فرانسه نظر داشته می باشد، تحقيقی که بتواند تا حدودی جامع اين دو ديدگاه باشد ضروری و لازم به نظر می رسد.

10- طرح کلی مسأله

اين رساله در سه فصل تنظيم شده می باشد . در فصل اول مفاهیم، ماهيت و قلمرو اکراه مطرح شده می باشد . با در نظر داشتن این که اکراه با بعضی از مفاهیم مشابهت هایی دارد مقایسه آن ها ضروری به نظر می رسد .ارتباط اکراه با اراده سنگ بنای آثار اکراه را تشکیل می دهد . به همین علت مبحثی به این دو عنوان اختصاص داده شده می باشد .با در نظر داشتن این که قانونگذار ایران در زمینه قلمرو اکراه ساکت می باشد به نظر می رسد طرح این مطلب با در نظر داشتن نظر فقها می تواند مفید باشد .

در فصل دوم، شرايط تحقق اکراه و اثبات آن مطرح شده می باشد شرايط تحقق اکراه در کتاب ها ناقص و پراکنده می باشد. در این رساله کوشش شده می باشد تا حد امکان با شیوه ای منطقی این مطالب ارائه گردد .

مرز اکراهی که مانع از قصد و اکراهی که فقط رضا را از بین می برد و به تعبیر نویسند گان حقوقی اراده را معیوب می کند بایستی معلوم گردد ، به همین علت فصل سوم به این مهم اختصاص داده شده می باشد.

فصل اول: مفهوم، ماهیت و قلمرو اکراه

معانی بعضی از اصطلاحات و تعاریف موضوعاتی که در این رساله مطرح می گردد و نیز ماهيت حقوقی اکراه و مقايسه اکراه با مفاهیم مشابه موضوع های نخستین مطالعاتی می باشد که پیش از سایر موضوعات بایستی به آن پرداخت.

در این فصل همچنین تقسیماتی از اکراه ذکر می گردد.این تقسیمات از جهات مختلف مطرح می گردد.

از این رو مطالب این فصل در دو مبحث زیر آورده می گردد.

مبحث اول-مفهوم و ماهیت اکراه.

مبحث دوم- قلمرو اکراه در قراردادها.

مبحث اول: مفهوم و ماهیت اکراه

هر چند که در کلیات قراردادها در مبحث اکراه در آغاز نویسندگان به تعریف آن پرداخته اند اما. بهتر می باشد از منظری دیگر نیز به آن پرداخته گردد .

با در نظر داشتن این که ماهیت اکراه در بین نویسندگان حقوقی عیب اراده دانسته شده می باشد ، این مسأله نیز بایستی روشن گردد که این نظر با قانون مدنی که در این زمینه به فقه امامیه هم نظر داشته می باشد سازگاری دارد؟

مطالب این مبحث در دو گفتار مطالعه می گردد:

گفتار اول—مفهوم اکراه.

گفتار دوم – ماهیت اکراه.

گفتار اول: مفهوم اکراه

در اين گفتار برای روشن شدن مفهوم اکراه، آغاز واژه « اختيار » که مرتبط با آن می باشد تعریف می گردد و سپس به معنای لغوی و اصطلاحی اکراه پرداخته می گردد .    

اکراه در برابر اختیار قرار دارد .اختيار در اصطلاح دو معنا دارد:

1- اراده.

2- رضايت.

اختيار در لغت به معناي برگزيدن، ترجيح و تقديم چيزي بر ديگري می باشد. در علم كلام و فلسفه اختيار در برابر جبر و به معناي اراده داشتن می باشد و به عكس، جبر يعني اين­كه شخص در كارهايش اراده‌اي نداشته و در حكم شيء باشد.

مقصود از اختيار در بحث اكراه اين نيست كه شخص قصد داشته باشد زیرا اختيار به اين معنا به شرط ديگري بر مي‌گردد كه قصد می باشد. وقتی می گويند عاقد بايد مختار باشد به اين معنا می باشد که مکره نباشد.

قصد به معناي اختيار كه در برابر اكراه قرار مي‌گيرد، معناي اضافه تري از قصد لفظ دارد . قصد لفظ به يک معنا از مقومات عقد می باشد، قصدي كه مورد بحث در اين رساله می باشد به معني ايجاد معنا با لفظ می باشد به گونه‌اي كه مدلول آن در خارج محقق گردد.

دواعي متعدد هستند، گاهي ايجاد عقد (مثل بيع) به­خاطر ترس از ظالم می باشد به گونه‌اي كه خود عقد متعلق جبر می باشد و گاهي برای مثال ، ثمن معامله بايد به ظالم داده گردد زیرا ظالم مالي خواسته و به همين علت مظلوم، مالي را مي‌فروشد تا ثمني بدست آورد تا از اين رهگذر خواسته ظالم تأمين گردد.

اختياري كه معتبر در صحت عقد می باشد در حالت اول مفقود می باشد، اما در حالت دوم هست؛ زیرا بايع در حالت اول عقد را كه منعقد مي‌كند به علت فرار از شر ظالم می باشد؛ یعنی خود عقد مورد اکراه می باشد . برخلاف مورد دوم كه در آن داعي عقد، خود بيع می باشد هرچند كه غرض از وجود آن، رسيدن به ثمن و اعطای آن به ظالم می باشد.

الف – تعریف اکراه در لغت

اكراه مصدر باب افعال از ريشه کره می باشد و در لغت عبارت می باشد از اجبار اراده بشر، بدون وجه قانوني، بر انجام كاري كه شخص رضايت ندارد. و كره (به ضم و فتح) عبارت می باشد از مشقت و آن­چه كه نفس بشر به آن تمايل ندارد.

کراهت در برابر رضا قرار دارد. رضا به معنی خرسندی ، موافقت ، سرور ، طيب نفس و اختيار می باشد. درزبان عربی رضايت نيامده و به همين علت اساتيد قديم به­جای رضايت که در نثر امروز شايع می باشد ، رضا را استعمال می کرده اند .

واژه تراضی، مشارکت را نشان می دهد ؛ يعنی حداقل دو رضای مربوط به هم هست . در فقه و قانون مدنی اصطلاح خاصی برای رضا وجود ندارد ، در حقيقت همان معنای لغوی آن به کار رفته می باشد . در هر صورت نویسندگان حقوقی رضا را ميل و گرايش باطنی به انجام اقدام حقوقی می دانند.

ب: تعریف اکراه در اصطلاح

در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران قصد ورضا متفاوت هستند و هر یک اثر متفاوتی در عقد دارد. این مبنا در تفسیر فقها از اکراه تأثیر مهمی دارد .

در حقوق فرانسه تفکیکی از قصد و رضا مثل حقوق ایران به اقدام نیامده می باشد و با این که قصد تأثیر اصلی در تحقق عقد و بلکه هر اقدام حقوقی را دارد نامی از آن به عنوان یک عنصر جدای از رضا برده نشده می باشد.

بدین ترتیب به گونه جداگانه به تعریف اکراه در فقه و حقوق تطبیقی پرداخته می گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 249

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***