پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدکرمانشاه

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

 

استادراهنما:

دکتر بابک جمشیدی نوید

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                       صفحه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
چکیده

1 فصل اول: کلیات پژوهش

  ۱-۱) مقدمه

3 1-2) اظهار مسئله

5 1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

7 1-4) اهداف پژوهش

8 1-5) فرضیات پژوهش

8 1-6) قلمرو پژوهش

9 1-6-۱)قلمروموضوعی پژوهش

9 1-6-۲) قلمروزمانی پژوهش

10 1-6-۳)قلمرومکانی پژوهش

10 1-7) تعریف واژگان پژوهش

10 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2-1)مقدمه

13 ۲-۲)  مبانی نظری

14 2-2-1)گفتار اول: اقلام تعهدی سود حسابداری

14 2-2-1-1)حسابداری تعهدی

14 2-2-1-2)مفهوم اقلام تعهدی

15 2-2-1-3)اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری

16 2-2-1-4)اقلام تعهدی سود حسابداری و تأثیر این اقلام درگزارشگری مالی

17 2-2-1-5)کیفیت اقلام تعهدی

20 2-2-1-6)اقلام تعهدی سود حسابداری و تأثیر آنها در بازده مورد انتظارسهامداران

21 2-2-3)گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی

23 2-2-3-1)ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده سهام

23 2-2-3-2)ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری و پیامد های آن

24 2-2-3-3)ارتباط ی پایداری اقلام تعهدی وسودهای آتی

26 2-2-3-4)مزایای اطلاعاتی سود حسابداری تعهدی

26 2-2-3-5)اقلام تعهدی سود حسابداری ونقش آنها در نابه هنجاری واکنش  بازار سرمایه

29 2-2-4)گفتار سوم: ضریب پایداری جریانهای نقدی

30 2-2-4-1)وجه نقد و چارچوب نظری

30 2-2-4-2)حرکت به سوی جریان های نقدی

32 2-2-4-3)اهمیت جریان های نقدی

34 2-2-4-4)جریان های نقدحاصل از عملیات واهمیت آن در واحدهای انتفاعی

35 2-2-4-5)اهمیت جریان های نقدی وگزارشگری مالی

38 2-2-4-6)اهمیت جریان های نقدی در شناسایی رویدادهای مالی واحدهای اقتصادی

39 2-2-4-7)حساسیت جریان نقدی وجه نقد

40 2-2-4-8)توانایی پیش بینی جریان های نقدی در واحد های انتفاعی

42 2-2-4-9)ارتباط وجه نقد با سود

43 2-2-4-10)ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد

44 2-2-5)گفتار چهارم: سود و پیش بینی سود آتی

45 2-2-5-1)پیش بینی سود و بهره گیری کنندگان پیش بینی سود

45 2-2-5-2)فواید پیش بینی سود برای سرمایه گذاران

47 2-2-5-3)اطلاعات حسابداری و قابلیت پیش بینی آنها

48 2-2-5-4)سود(کیفیت حسابداری)به عنوان وسیله ای برای پیش بینی

50 2-2-5-5)قابلیت پیش بینی سود

50 2-2-5-6)سودمندی ارقام حسابداری در پیش بینی رویدادهای آتی

52 2-2-5-7)پیش بینی سود توسط تحلیل گران

54 2-2-5-8)پیش بینی سود توسط مدیران

54 2-2-6)گفتار پنجم: سرمایه گذاران و واکنش های آنان

59 2-2-6-1)واکنش بازار به اطلاعات مرتبط با سودگزارش شده

59 2-2-6-2)علت های واکنش های متفاوت بازار

60 2-2-6-3)واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی

71 2-2-6-4)واکنش سرمایه گذاران به اقلام تعهدی خلاف قائد

72 2-2-6-5)علت های واکنش های نابه هنجار سرمایه گذاران مبتنی بر اقلام تعهدی

73 2-2-7) گفتارششم:ارتباط بین متغیرهاي اساسي پژوهش مبتني برمباني نظري

75 2-2-8)گفتار هفتم: پیشینه پژوهش

76 2-2-8-1)پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

76 2-2-8-2)پژوهش های انجام شده در داخل کشور

83 2-2-9)اختصار نتایج پژوهش

86 2-2-10)اختصار فصل و مبنای نظری ارتباط بین متغیرها

 

 

 

 

86 فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  3-1)مقدمه

91
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
3-2)روش پژوهش

91
3-3)جامعه آماری پژوهش

92 3-4)حجم نمونه آماری

92 3-5)فرضیه های پژوهش

93 3-6)روش گرد آوری اطلاعات

94 3-7)تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها

94 3-7-1)متغیرهای وابسته پژوهش

95 3-7-2)متغیرهای مستقل پژوهش

96 3-8)مدل فرضیات

97 3-8-1)مدل فرضیه اول

97 3-8-2)مدل فرضیه های دوم تا چهارم

99 3-9)تابع آماره (ملاک آزمون کننده)

100 3-9-1)تحلیل توصیفی داده ها

100 3-9-2)مزایای بهره گیری از داده های تابلویی

100 3-9-3)آزمون F لیمر(آماره فیشر)

102 3-9-4)آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی(آزمون هاسمن)

103 3-9-5)آزمون دوربین- واتسون (DW)

104 3-9-6)ضریب همبستگی پیرسون

106 3-9-7)مدل های رگرسیون

107 3-9-8)فرض های اساسی رگرسیون

108 3-9-9)آزمون معنی دار برای معادله رگرسیون

109 3-9-10)آزمون معنی دار بودن ضرایب

109 فصل چهارم : تحلیل داده ها و یافته ها

  4-1)مقدمه

111 4-2)آمارتوصیفی متغییرهای پژوهش

111 4-3)آزمون نرمال بودن توزیع متغییرهای وابسته پژوهش

113 4-4)مطالعه همبستگی میان متغییرهای پژوهش

114 4-5)آماراستنباطی

116 4-5-1)آزمون فرضیه اول پژوهش

116 4-5-2)ازمون فرضیه های دوم تا چهارم پژوهش

119 4-5-2-1)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش

121 4-5-2-2)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش

122 4-5-2-3)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش

122 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1)مقدمه

125 5-2)نتایج حاصل ازفرضیات

125 5-2-1)نتیجه آزمون فرضیه اول

125 5-2-2)نتیجه آزمون فرضیه دوم

127 5-2-3)نتیجه آزمون فرضیه سوم

128 5-2-4)نتیجه آزمون فرضیه چهارم

129 5-3)پیشنهادهای برآمده ازنتایج پژوهش

130 5-3-1)پیشنهادهای کاربردی

130 5-3-2)پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

132 5-4)محدودیت های پژوهش

132 منابع وماخذ

134

آنها

فهرست جداول

عنوان                                                                       صفحه

جدول اختصار نتایج پژوهش 86
جدول حجم نمونه آماری 92
جدول 4-1) آماره توصیفی متغییر های پژوهش 112
جدول 4-2)نتایج مطالعه نرمال بودن توزیع متغییر های وابسته 114
جدول 4-3)ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغییر های پژوهش 115
جدول 4-4)نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل 4-1 117
جدول4-5)نتایج برآورد مدل 4-1 پژوهش 117
جدول 4-6)نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل 4-2 119
جدول4-7)نتایج برآورد مدل 4-2 پژوهش 120

 

  چکیده

اصول پذیرفته شده حسابداری در بعضی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می گردد مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجام دهند. این انعطاف پذیری، ممکن می باشد بر قابیلت اعتماد اقلام تعهدی و به تبع آن پایداری این اقلام در دوره های متوالی تاثیرگذار باشد. هدف اساسی پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و مطالعه واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد و فرضيه هاي پژوهش از طريق مدل هاي رگرسيوني چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. تعداد نمونه پژوهش ۱۲۰ شرکت می باشد که داده های آن برای سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.  یافته های حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری جاری از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر می باشد. در عین حال، مطابق با نتایج، ضریب پایداری اقلام تعهدی سود عملیاتی جاری نیز، از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر می باشد. به اظهار دیگر، جریان نقدی در گزارشات مالی شرکتهای نمونه آماری، پایدارتر بوده می باشد. این یافته نشان دهنده این می باشد که اقلام تعهدی در گزارشات مالی شرکتها، پایدار نبوده و احتمالا متاثر از راهبردهای گزارشگری مدیران باشد. به علاوه، نتایج حاصله نشان می دهد که بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی با ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت هست. بدین ترتیب، می توان چنین استنباط نمود که جریان نقدی، بدلیل ماهیت واقعی بودن این جریانات، به گونه بالقوه دارای پایداری می باشد.

 

کلمات کلیدی: پايدارياقلام تعهدی، پایداری جریان های نقدی، واکنش سرمایه گذاران، جریان وجوه نقد

مقدمه

سرمايه گذاران با در نظر داشتن سود گزارش شده کوشش دارند سودهاي آتي و جريان هاي نقدي آتي را برآورد كنند. از اين رو سود خالص بايد توان كمك به سرمايه گذاران را در اين راستا داشته باشد. علت نياز به در نظر داشتن كيفيت اقلام تعهدي به عنوان يكي از ويژگي هاي كيفي سود در اين می باشد كه اجزاي تشكيل دهنده اقلام تعهدي داراي بار اطلاعاتي هستند. افزايش سود كه همراه با اقلام تعهدي بالا باشد، بيانگر كيفيت پايين سود می باشد و منجر به بازده آتي پايين خواهد گردید. بنابراين كيفيت اقلام تعهدي سود بر بازده سهام شركت ها تاثير دارد. با در نظر داشتن اينكه سرمايه گذاران به دنبال كسب بازده هستند آنها بايد در برآورد بازده مورد انتظار خود به كيفيت اقلام تعهدي تعديل كنند. از ديدگاه شركت سرمايه پذير نيز كيفيت اقلام تعهدي با هزينه سرمايه سهام عادي مرتبط می باشد. شركت هايي كه به دنبال كاهش هزينه سرمايه خود هستند، بايد سعي كنند كيفيت اقلام تعهدي خود را در سطح مطلوبي نگه دارند. مديران چنين شركت هايي بايد از دستكاري سود و كم نمايي و بيش نمايي اقلام تعهدي اجتناب كنند (کسیی[1]،2011).

در راستای کمک به اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع، صورتهای مالی، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران و سایر بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی قرار می‌دهد. یکی از این اطلاعات ارزشمند برآوردهای حسابداری می باشد. برآوردهای حسابداری و پیش‌بینی‌ها ارتباط اطلاعات مالی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاران از اطلاعات درونی را بهبود می‌بخشد، از این‌رو به گونه بالقوه برای سرمایه‌گذاران مفید هستند. اما بایستی در نظر داشت که  برآوردهای حسابداری که در اقلام تعهدی منعکس می شوند؛ به وسیله مدیران تهیه می گردد و کیفیت آن می‌تواند تحت تاثیر انگیزه های منفعت جویانه و فرصت طلبانه آنان قرار گیرد. اعمال نظر مدیر بر ارقام گزارش شده ناشی از اختیاری بودن بعضی از رویه های گزارشگری مالی می باشد. بدین ترتیب که مدیریت بعضی اختیارات در شناسایی اقلام تعهدی، دارد. این اختیارات ممکن می باشد برای علامت دهی  اطلاعات خصوصی بهره گیری گردد و یا بطور فرصت طلبانه ای برای مدیریت سود  بکار رود(بادرچر و همکاران[2]،2011). پس، اهمیت اطلاعات مالی از دیدگاه سرمایه گذاران به این جهت می باشد که این اطلاعات، بطور بالقوه ای برای پیش بینی طریقه آتی وضعیت، عملکرد مالی و جریانات نقدی آتی شرکتها، مفید می باشد. این در حالی می باشد که بعضی از رویه های اعمال شده توسط مدیران در گزارشگری مالی، ممکن می باشد موجب تحریف بهره گیری کنندگان شده و ارزش پیش بینی کنندگی اطلاعات را کاهش دهد. در چنین شرایطی، ممکن می باشد واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات منتشره در مقایسه با حالتی که اطلاعات دارای انحراف با اهمیت نیست؛  متفاوت باشد که شکل دهی بازده موردانتظار برای سهامداران بر پایه چنین اطلاعاتی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. از این رو، پژوهش پیرامون کیفیت اقلام تعهدی و ارتباط آن با جریانات نقدی ، یکی از موضوعاتی که بطور چشمگیری مورد توجه پژوهشگران می باشد. موضوع پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و مطالعه واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد.

اين فصل باعنوان كليات پژوهش، نگاهي كلي به پژوهش مي نمايد و خواننده را با آن چیز که قرار می باشد تجزيه و تحليل گردد آشنا مي سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام پژوهش اظهار می گردد. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای مطالعه ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو پژوهش، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی پژوهش، به لحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 152 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***