با عنوان :  مطالعه تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده حسابداری و مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد   رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی

عنوان:

مطالعه تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در

بانکهای ملی رشت

استاد راهنما:

دکتر حمید رضا علیپور

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم چیرانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان        صفحه

چکیده…….. 1  

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1) مقدمه. 3

1-2)اظهار مسأله. 4

1-3)اهمیت موضوع. 5

1-4)اهداف پژوهش.. 6

1-5)سؤال اصلی پژوهش.. 7

1-6)چهارچوب نظری پژوهش.. 7

1-7)مبانی تئوریک فرضیه ها 8

1-8)فرضیه های پژوهش.. 9

1-9)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته. 10

1-10) قلمرو پژوهش……..11

فصل دوم:ادبیات پژوهش

2-1)مقدمه. 13

بخش اول:بانکداری الکترونیکی

2-1-1) بانکداری الکترونیکی.. 15

2-1-2) انواع بانکداری الکترونیکی.. 15

2-1-3)خدمات بانکداری الکترونیکی… 16

2-1-4) سطوح بانکداری الکترونیکی.. 18

2-1-5 )زیرساخت های مورد نیاز تکنولوژی بانکداری الکترونیکی.. 19

2-1-6)مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی.. 22

2-1-7)بانکداری الکترونیکی در ایران…… 23

بخش دوم :بانکداری موبایلی

2-2-1)مقدمه. 25

2-2-2)بانکداری موبایلی.. 26

2-2-3)استانداردهای و پروتکل های مورد بهره گیری در بانکداری موبایلی.. 26

2-2-4) خدمات ارائه شده در بانکداری موبایلی.. 28

2-2-5) فناوری موبایل.. 29

2-2-6 )روش های ارائه خدمات بانکداری موبایلی.. 30

2-2- 6-1) بانکداری SMS. 31

2-2-6-2) بانکداری WAP. 31

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-6-3 ) بانکداری موبایلی PDA.. 32

2-2- 6-4) بانکداری موبایلی با کیت ابزار – SIM… 32

2-2- 6-5 )بانکداری موبایلی با جاوا 32

2-2- 7) مزایای بانکداری موبایلی.. 33

2-2-8) معایب بانکداری موبایلی.. 34

2-2-9)چالش‌های بانکداری موبایلی.. 35

2-2 -10 ) مدیریت امنیت اطلاعات ضرورت حیاتی بانکداری موبایلی.. 38

2-2- 11 ) حفاظت سه بعدی از اطلاعات سازمان. 39

2-2 -12 ) تمرکز بر امنیت… 39

2-2 -13 ) تأیید اعتبار مشتری در بانکداری موبایلی.. 40

2-2- 14 ) نظارت برتداوم ارائه خدمات… 40

2-2-15) قصد رفتاری در بانکداری موبایلی.. 40

2-2-16) سودمندی ادراک شده 41

2-2-17)سهولت بهره گیری ادراک شده 41

2-2-18) ریسک… 42

2-2-19) ریسک پذیری.. 42

2-2-20) منابع ریسک… 44

2-2- 21) ابعاد ریسک… 44

بخش سوم:مدل وپیشینه پژوهش

2-3-1) مدل پذیرش تکنولوژی(TAM) 49

2-3-2)پیشینه پژوهش.. 50

 فصل سوم: روش پژوهش

3-1) مقدمه. 56

3-2) فرآیند اجرای پژوهش.. 56

3-3) روش پژوهش.. 57

3-3-1) طبقه بندی بر اساس ماهیت و هدف پژوهش.. 58

3-3-2)طبقه بندی بر اساس روش پژوهش.. 58

3-4) جامعه آماری پژوهش… 59

3-5) نمونه آماری پژوهش… 59

3-6) روش جمع آوری اطلاعات… 60

3-7)ابزار جمع آوری داده و اطلاعات… 60

3-8) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 61

3-8-1)روایی پرسشنامه. 62

3-8-2)پایایی پرسشنامه. 62

3-9)روش تجزیه و تحلیل داده ها 63

فصل چهارم:روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

4-1)مقدمه. 66

4-2) آمارتوصیفی.. 66

4-2-1) تحلیل جمعیت شناختی نمونه. 66

4-2-1-1) جنسیت… 67

4-2-1-2)سطح تحصیلات… 68

4-2-1-3) سن.. 69

4-2-1-4) وضعیت اشتغال. 70

4-2-2) تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش.. 71

4-2-2-1) سودمندی درک شده 72

4-2-2-2) سهولت بهره گیری درک شده 73

4-2-2-3) ریسک کارایی.. 73

4-2-2-4) ریسک مالی.. 74

4-2-2-5) ریسک امنیتی.. 75

4-2-2-6) ریسک حریم خصوصی.. 76

4-2-2-7) قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی.. 77

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-3)آزمون فرضیه های پژوهش.. 78

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات پژوهش

5-1) مقدمه. 82

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 82

5-2-1) توصیف متغیر سودمندی درک شده 82

5-2-2) توصیف متغیر سهولت بهره گیری درک شده 82

5-2-3) توصیف متغیر ریسک کارایی.. 82

5-2-4) توصیف متغیر ریسک مالی.. 83

5-2-5)توصیف متغیر ریسک امنیتی.. 83

5-2-6) توصیف متغیر ریسک حریم خصوصی.. 83

5-3)نتایج آمار استنباطی.. 82

5-4)پیشنهادات بر اساس سوال های پژوهش.. 85

5-5) محدودیت هاي پژوهش.. 87

5-6)پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 88

منابع و ماخذ. 90

چکیده:

امروزه بانکداری موبایلی، مشتریان را قادر می‌سازد تا فعالیتهای مالی خود را در یک محیط مجازی انجام دهند. نتایج تحقیقات بیانگر این مطلب می‌باشد که ویژگی منحصر به فرد بانکداری موبایلی نظیر سودمندی،سهولت راحتی و سرعت بالا سبب شده تا مشتریان تمایل خود را برای بهره گیری از موبایل جهت انجام امور بانکی نشان دهند. برای ارتقای خدمات موجود بانکداری موبایلی در ایران به نظر می‌رسد موانعی هست که موجب شده تا کنون بانکداری موبایلی به جایگاه واقعی خود نرسد.بعضی از معضلات به بهره گیری کنندگان از این خدمات بر می گردد، در صورتی که کاربران به درستی ندانند چگونه بایستی از این خدمات بهره مند شوند نبایستی انتظار بازدهی خوب از این نظام را داشت. مشتریان از این که بهره گیری از خدمات بانکداری موبایلی چه مزایایی برای آنها دارد و چگونه می توانند از آن بهره گیری کنند آگاهی ندارند. پس در این پژوهش به مطالعه عوامل مؤثر برقصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در شعب بانکهای ملی شهر رشت می پردازیم. مدل این پژوهش بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی دیویس می باشد(TAM). برای تکمیل مدل ذکر گردیده ریسک کارآیی و ریسک مالی از پژوهش استون و گرونگهانگ و ریسک امنیت و حریم خصوصی از پژوهش پیککارنین و همکارانش به مدل اضافه گردید. که سودمندی ادراک شده، سهولت بهره گیری ادراک شده، ریسک کارآیی،ریسک مالی،ریسک امنیت و ریسک حریم خصوصی به عنوان متغیر مستقل و قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی به عنوان متغییر وابسته می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی می باشد. از لحاظ روش اجرا، پژوهش حاضر از تحقیقات توصیفی – پیمایشی با تأکید بر شاخه همبستگی می باشد و نهایتاً از لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش از نوع میدانی می باشد.جامعه آماری در این پژوهش مشتریان بانکهای ملی شهر رشت می باشد. روش نمونه برداری به کاررفته در این پژوهش روش در دسترس می باشد . ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد. در این پژوهش با بهره گیری از شاخص های آمار توصیفی، توزیع هریک از متغیرها تشریح می گردد. سپس با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون نسبت به آزمون آن اقدام می گردد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که سودمندی ادراک شده، سهولت بهره گیری ادراک شده، ریسک کارآیی، ریسک مالی، ریسک امنیتی و ریسک حریم خصوصی به گونه مستقیم روی قصد رفتاری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

واژگان کلیدی : بانکداری موبایلی، ریسک ادراک شده، مدل پذیرش تکنولوژی سودمندی، سهولت، قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی

 1-1) مقدمه

با در نظر داشتن موج جهانی شدن، بسیاری از مفاهیم و تعاریف در زندگی اجتماعی- اقتصادی بشر امروز تغییر کرده اند. افراد هر جامعه بسیار سهل و آسان به اطلاعات دسترسی دارند. تغییراتی که به واسطه ظهور اینترنت یا به گونه اعم فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی یکایک افراد جوامع مختلف ایجاد شده، باعث گردیده که سرعت نشر مفاهیم، فناوری جدید و نیز خدمات تازه افزایش چشمگیری یابند. در این بین تجارت الکترونیکی به عنوان موتور محرک اقتصاد، در قرن بیست و یکم از جایگاهی ممتاز برخوردار می باشد. از مهمترین مؤلفه های اثر گذار در عینیت یافتن تجارت الکترونیکی، مبادلات مالی می باشد. با رشد سریع اینترنت، بانکداری آن لاین تأثیر بسیار مهم و اساسی پیدا کرده می باشد و در حقیقت بستر مناسبی برای تراکنش مالی ایجاد نموده اند(2009Ming, ). و از سویی دیگر با افزایش تلفن های بی سیم، تأثیر ارتباطات بی سیم و اینترنت، چرخش جدیدی داشته می باشد و آن، همگرایی اینترنت و تلفن بی سیم می باشد. اتصال تلفن موبایلی، سکوی بالقوه ای را برای نفوذ بی سابقه اینترنت و خدماتی از قبیل تجارت موبایلی ارائه می کند. به تعبیری با شیوع رو به رشد تجارت الکترونیکی و بهره گیری گسترده از وسایل موبایلی، یک نوع کانال جدید در حال ظهور می باشد که تجارت موبایلی نامیده می گردد(الهی ،1383،1 ). تجارت موبایلی شامل فروش کالاها، خدمات و مطالب از طریق دستگاههای بی سیم، بدون محدودیت زمان و فضا می باشد. با افزایش تجارت موبایلی و محبوبیت آن دربین مردم، بانکداری موبایلی به مقصود تسهیل معاملات تجاری الکترونیکی ایمن به وجود آمد. که با بکارگیری اصولی آن می توان هزینه های بانکی را تا حد زیادی کاهش داد و از سوی دیگر رضایت فزاینده مشتریان را به جهت دسترسی آسان به تراکنش های مالی زیرا چک کردن تراز حساب، مبادلات و پرداختها از طریق یک دستگاه موبایل در هر زمان و هر مکان به جای انتظار در صف گیشه بانک درساعت کاری فراهم آورد (خاکسار ،گیاهی،1388 ،3). هنگامی که یک خدمت نوآوری جدید مثل بانکداری موبایلی معرفی می گردد، مشتریان ممکن می باشد در بهره گیری از آن برای معاملات بانکداری احساس ترس کنند. پس اعتماد و اطمینان به کاستن از این ترس و خطرهای بالقوه کمک می کند تا معاملات تحت شک و تردید را تسهیل کند ( 505 ,2008Zhao,).

1-2)اظهار مسأله

طی چند سال اخیر تجارت موبایلی (سیار) به عنوان جدیدترین شاخه از تجارت الکترونیک موردتوجه قرارگرفته بطوری که پیشرفت فناوری و نوآوریها، باعث رشد و گسترش کاربردهای آن گشته می باشد. بانکداری موبایلی یکی از شاخه های اصلی تجارت موبایلی می باشد که تأثیر اساسی و تأثیرگذار بر سایر حوزه های این تجارت دارد­­­­­. تلفن همراه دنیا را دگرگون کرده و فرصتهای بی شماری را برای زندگی بهتر و ارتباطات گسترده تر فراهم می کند (کهزادی وهمکاران،1384،306 ).

در حال حاضر 6 میلیارد نفر از جمعیت دنیا موبایل دارند یعنی فراگیری آن از هر پدیده ای بیشتر می باشد و هیچ تکنولوژی وجود ندارد که اینقدر فراگیر باشد. بدین ترتیب موبایل مهمترین و وسیع ترین رایانه می باشد و با در نظر داشتن افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و آمار کاربران در کشورها و ظهور شبکه های بی سیم و افزایش بهره گیری از اینترنت بر روی گوشی موبایل، تحولات چشم گیری در ارائه خدمات بانکداری رخ داده می باشد. موبایل فرصتی را برایی بانکها به مقصود ارائه خدمات جدید به همگان فراهم نموده می باشد( 2003 ,493 Amin ).

بانکداری با تلفن همراه سامانه ای می باشد که می توان با نصب یک نرم افزار روی گوشی بدون مراجعه به بانک در هر ساعتی از شبانه روز عملیات بانکی خود را انجام داد.

البته علی رغم سرمایه گذاریهای فراوان انجام شده در زمینه کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه بانکداری، گزارش ها حاکی از آن می باشد که بعضی از کاربران به رغم دسترسی به فناوریها، از آن بهره گیری نمی کنند(501 ,2003Wang Lin& Tang , ). یکی از عوامل کلیدی در پذیرش بانکداری موبایلی، اعتماد و رضایت مشتری نسبت به بانک می باشد که به گونه غیرمستقیم بر پذیرش بانکداری موبایلی تأثیر می گذارد. از سوی دیگر مشارکت مشتری در پذیرش بانکداری موبایلی بسیار اهمیت دارد زیرا که این امر سبب کاهش یا حذف تعاملات بین سازمان و مشتری می گردد. مشارکت مشتری و بانک عاملی می باشد که بر کیفیت خدمات رضایت مندی و نهایتاً حفظ مشتری تأثیر می گذارد. این در حالی می باشد که بسیاری از اشخاص نسبت به بهره گیری از تکنولوژی جدید محتاط هستند(2003 Lee,). بر اساس تحقیقات صورت گرفته، نگرانی درمورد امنیت و پس از آن، نداشتن آگاهی درمورد بانکداری موبایلی و مزایای آن، مهمترین عامل بهره گیری نکردن از این خدمات بانکی می باشد. در واقع موانع اصلی استقرار و توسعه بانکداری موبایلی بر اساس همین عوامل کلیدی تنظیم می گردد. بانکداری از طریق موبایل در اکثر بانکهای ایرانی به کار گرفته می گردد اما هنوز بطور کامل مورد پذیرش واقع نشده می باشد (خاکسار،گیاهی،1388 ،4 ). بر خلاف تبلیغات گسترده از طریق بانکها، افزایش ضریب نفوذ بانکداری موبایلی در ایران کمتر از 5% برآورد شده می باشد.و دلیل آن را می توان آشنا نبودن مردم به طریقه بهره گیری از این خدمات دانست و مسأله مهمتر عدم اعتماد کافی به خدمات الکترونیکی غیر حضوری می باشد. بانکداری موبایلی برای اینکه موفق باشد و ادامه حیات یابد بایستی مورد پذیرش قرار گیرند. پس بایستی به سمت احداث اکوسیستمهای مالی جدید پیش برویم که به صورت داخلی فعالیت می کنند و بتواند پول را در سیستمهای بانکی مختلف در دور افتاده ترین مناطق کشور و جهان با در نظر داشتن قوانین مختلف منتقل کند. این اکو سیستم جدید بایستی با انتظارات نسل تلفن همراه نیز متناسب باشد. کاربران هوشمند تلفن همراه انتظار دارند تبادلات مالی از طریق تلفن همراه راحت، به صرفه، ایمن و سریع باشد. گام مهم در ایجاد این اکوسیستم علاوه بر برقراری ارتباط بین منابع داخلی، برقراری ارتباط بین خدمات مالی در سراسر دنیاست که به کاربر تلفن همراه کمک می کند به سادگی با ارسال یک پیامک پول بفرستد و در هر نقطه ای از دنیا فرد دیگری آنرا دریافت کند. با در نظر داشتن تغییرات به وجود آمده بازار مالی کشور، خدمات مالی بر تلفن همراه بایستی به گونه ای باشد که تمامی اقشار و کاربران بتوانند بر اساس نیاز خود از این خدمات بهره گیری کنند. بنابراین نیاز می باشد برنامه ریزان کشور که در زمینه بانکداری الکترونیکی فعالیت می کنند به این امر توجه ویژه مبذول دارند تا با رشد و ارتقا در این زمینه برای توسعه بتوان به اهداف مالی نظام مانند چشم انداز بیست ساله دست یابیم (رحمتی غفرانی،1388،45 ). در ایران علیرغم اینکه بسیاری از بانکها دسترسی به اطلاعات مالی را از طریق موبایل فراهم نموده اند و با در نظر داشتن تبلیغات انجام شده در این زمینه، اما به سبب فرهنگ بوروکراتیک و تمایل به بانکداری سنتی بانکداری جدید را با محدودیت مواجهه ساخته می باشد (دهدشتی و کوارویی،1388،92). پس در این پژوهش ما به ارزیابی تأثیر مزیت ها و ریسکها حاصل از بهره گیری از بانکداری موبایلی توسط مشتریان می پردازیم. با در نظر داشتن مطالب فوق، این پژوهش در پی مطالعه عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی رشت می باشد.

1-3) اهمیت موضوع                                                                                

بارشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، روشهای سنتی ارائه خدمات بانکی ( که اغلب مبتنی بر کاغذ می‌باشد) زیر سؤال رفته و ضرورت بازبینی و طرح ریزی مجدد فرآیندهای کاری و همچنین بهره گیری از فناوریهای جدید در صنعت بانکداری، بیش از پیش احساس می گردد .                                      

با پیدایش پدیده بانکداری الکترونیک و شیوه ارائه خدمات به مشتریان در دور افتاده ترین مناطق جهان دچار تحولات شگرفی شده می باشد . با در نظر داشتن آن چیز که اظهار گردید در کشور ما نیز تغییر و تحولات در زمینه ایجاد و توسعه این قبییل سیستم ها نظاره می گردد(دهدشتی ،کوارویی،1388،94 ). اما نکته ای که کمتر به آن توجه شده می باشد بهره گیری از بانکداری موبایلی از سوی کاربران و کنار گذاشتن رویه های سنتی می باشد.

پیش بینی Accenture نشان می دهد که تا پایان سال 2005 تعداد بهره گیری کنندگان از ابزارهای موبایلی به حدود یک میلیاردو چهارصد میلیون نفر خواهد رسید از این تعداد حدود ششصدو هشتادو چهار میلیون نفر تواماً از طریق ابزارهای موبایلی خود به شبکه اینترنت نیز دسترسی خواهند داشت. بر اساس پیش بینی موسسهOVUM در آمدهای تجارت موبایلی در جهان تا پایان سال 2006 به بیش از بیست میلیار دلار خواهد رسیدکه نسبت به پیش بینی هشت میلیارد دلار در سال 2005 و 7/4 میلیارد دلار در سال 2004 قابل توجه بوده و حاکی از یک جهش اساسی در سال 2006 می باشد (کهزادی و همکاران ،306،1384).

به هر حال صنعت بانکداری امروزه به سرعت در حال تغییر می باشد. با توسعه اقتصادی بین المللی و رقابتی شدن بازارها، بانکها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند، نیروی اصلی در این محیط تکنولوزی می باشد که موجب شکستن موانع جغرافیایی و صنعتی شده می باشد (325, 2005Laukkanen,). با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و ورود رقبای خارجی به بازارهای مالی کشور، بانک های ایرانی نیز نیازمند توسعه خدمات خود در راستای تغییرات تکنولوژیکی هستند. از طرفی قبل از ارائه هرگونه خدمات جدید بایستی تحقیقاتی در زمینه اقتصادی بودن خدمات یاد شده، منطبق بودن خدمات جدید با نیازهای جامعه و اینکه چه سیستمی می تواند این خدمات را به خوبی به مشتریان ارائه کند‌، صورت بگیرد. در کشورهای در حال توسعه بانکها معمولاً با مطالعه خدمات ارائه شده توسط سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته اقدام به تقلید از آنها و ارائه خدمات می کنند و به دلیل عدم انجام تحقیقات و مطالعه‌های مورد نیاز این گونه خدمات را به صورت ناقص به مشتری خود ارائه می کنند.

تحقیقات زیادی در زمینه بانکداری موبایلی در سطح دنیا انجام شده اما به نظر می رسد که در ایران تحقیقات کافی در این زمینه انجام نشده و ضرورت انجام پژوهش بیشتر احساس می گردد. تا با شناسایی عواملی که از دیدگاه مشتریان در بهره گیری از این فن آوری مؤثرند، و با بهره گیری از اطلاعات کسب شده، این فناوری جدید را به گونه ای ارائه نمایند که با خواسته مشتریان تطابق بیشتری داشته باشد.

1-4)اهداف پژوهش

   هدف اصلی: تعیین میزان تأثیر عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت

اهداف فرعی:                                                                                  

تعیین میزان تأثیر سودمندی ادراک شده،[1] سهولت بهره گیری ادراک شده[2]، ریسک کارایی ادراک شده[3]، ریسک مالی ادراک شده[4]، ریسک امنیتی ادراک شده[5] و ریسک حریم خصوصی ادراک شده از بانکداری موبایلی[6] بر قصد بهره گیری[7] مشتریان بانکهای ملی رشت

1-5)سؤال اصلی پژوهش

عوامل مؤثر چه تأثیری بر قصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در شعب بانک ملی رشت دارد؟

1-6)چهارچوب نظری پژوهش

چهارچوب نظری بنیانی می باشد که تمام پژوهش برآن استوار می گردد. این چهارچوب شبکه ای می باشد منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود بین متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی زیرا مصاحبه، نظاره و مطالعه پیشینه پژوهش شناسایی شده اند، چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی را که مبنای این روابط هستند می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همانگونه که مطالعه پیشینه مبنای چهارچوب نظری را تشکیل می دهد یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ،1385 94-95). تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه سامانه های اطلاعاتی انجام شده می باشد. این تحقیقات از انواع گوناگون چهارچوبهای تئوریکی بهره گیری نموده اند. از میان کلیه تئوری بکار گرفته شده، مدل پذیرش فناوری اثر گذارترین و رایج ترین تئوری بکار گرفته شده برای توضیح پذیرش افراد از سامانه های اطلاعاتی بوده می باشد.    

الگوی این پژوهش نیز برگرفته از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس[8] می باشد (TAM) که در سال 1989 ارائه شده می باشد و برای توضیح پذیرش تکنولوژی[9] جدید اطلاعاتی در طول دو دهه گذشته توسط بسیاری از محققان مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد (2009GU et.al,). و برای تکمیل مدل ذکرشده ریسک کارآیی و ریسک مالی از پژوهش استون و گرونگهانگ و ریسک امنیت و حریم خصوصی از پژوهش پیککارینن و همکارانش به مدل اضافه گردید. که در آن سودمندی ادراک شده، سهولت بهره گیری ادراک شده،ریسک کارآیی، ریسک مالی، ریسک امنیت و ریسک حریم خصوصی متغیر مستقل و همچنین قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی به عنوان متغیر وابسته به کار رفته می باشد .

هر قدر فناوری ارائه شده سودمندتر باشد یعنی باعث انجام سریعتر کارها و افزایش کارائی گردد. افراد با احتمال بیشتری از آن بهره گیری خواهند نمود. سهولت ادراک شده، نیز یکی از عوامل مؤثر بر قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی می باشد. زیرا وقتی کاربران مشکل بودن بهره گیری از یک فناوری را درک کنند از آن بهره گیری نخواهند کردو سیستم های آسانتر به احتمال بیشتر مورد بهره گیری قرار می گیرد.ریسکها ( کارایی، مالی، امنیتی، حریم خصوصی) نیز در قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی مؤثر می باشند. زیرا مشتریان در محیط مجازی نسبت به محیط سنتی با ریسک بیشتری مواجهه می باشند. و اصولاَ درجه عدم اطمینان در این محیط نسبت به محیط سنتی بالاتر می باشد. ادراکات بالای ریسک می تواند اثر معکوسی بر قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی داشته باشد.

بر پایه بحث ها و استدلا لهای یاد شده دیدگاه نظری ما چنین خواهد بود که بین قصد بهره گیری از بانکداری موبایلی و هر یک از متغیرها سودمندی درک شده، سهولت بهره گیری درک شده، ریسک کارایی، ریسک مالی، ریسک امنیتی، ریسک حریم خصوصی همبستگی هست. شکل 1-1 چهار چوب نظری را نشان می دهد. با این اوصاف پژوهش حاضر به مطالعه عوامل مؤثر بر قصد مشتریان در بهره گیری از بانکداری موبایلی در بانکهای ملی شهر رشت می پردازد.

تعداد صفحه :125

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***