پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقيقات هرمزگان

پاِيان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرايش عمومی

موضوع:

يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان

استاد راهنما:

دکتر سيد ناصر سلطانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..2

بخش اول: مفهوم و مبانی بیمه ، یکسان سازی و حقوق شهروندان……………………………………………………..9

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………10

1-مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………11

1-1تعریف بیمه …………………………………………………………………………………………………………………………11

2- یکسان سازی و تجمیع صندوقهای بیمه ای……………………………………………………………………………….12

3- حقوق شهروندی…………………………………………………………………………………………………………………..13

4- حق بر بیمه در قانون اساسی و قوانین عادی………………………………………………………………………………14

4-1: بیمه های اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………..18

4-2 : انواع بیمه های اجتماعی………………………………………………………………………………………………………18

4-2-1: بیمه تامین اجتماعی………………………………………………………………………………………………………….18

4-2-2: بیمه خدمات درمانی…………………………………………………………………………………………………………20

4-2-3: بیمه نیروهای مسلح ………………………………………………………………………………………………………..21

4-2-4: بیمه روستائیان و عشایر……………………………………………………………………………………………………23

4-2-5: بازنشستگی کشوری…………………………………………………………………………………………………………27

4-3 : سایر صندوقهای بیمه ای……………………………………………………………………………………………………..28

4-3-1: صندوق بیمه اجباری وکلا و کارگشایان دادگستری………………………………………………………………28

4-3-2: صندوق تامین اجتماعی شهرداری تهران…………………………………………………………………………….31

4-3-3: صندوق مشترک بانک ها…………………………………………………………………………………………………..32

4-3-4: صندوق شرکت ملی نفت ایران………………………………………………………………………………………….34

4-3-5: صندوق وزارت جهاد کشاورزی………………………………………………………………………………………..35

4-3-6: صندوق بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………..35

4-3-7: صندوق بازنشستگی بانک مرکزی ایران………………………………………………………………………………35

4-3-8: صندوق بازنشستگی آینده ساز…………………………………………………………………………………………..35

4-3-9: صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران…………………………………………………………………………37

4-3-10: صندوق کشتیرانی…………………………………………………………………………………………………………..37

4-3-11: صندوق بیمه مرکزی………………………………………………………………………………………………………38

4-3-12: صندوق بازنشستگی کارکنان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران………………………………………39

4-3-14: صندوق بازنشستگی شرکت صنایع مس ایران……………………………………………………………………40

4-3-15: صندوق عمران مراتع……………………………………………………………………………………………………..41

4-3-16: صندوق بازنشستگی بیمه ایران………………………………………………………………………………………..42

4-3-17: صندوق طرفداری و بازنشستگی کارکنان فولاد…………………………………………………………………….42

4-3-18: مقررات خاص مربوط به سردفتران و دفتریاران………………………………………………………………….43

4-3-19: مقررات خاص شاغلین در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران……………………44

4-4: تفاوت بیمه های اجتماعی و تجارتی………………………………………………………………………………………47

5- تغییر شرایط برخورداری از مزایای تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری…………………..48

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-1: تغییر شرایط بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی………………………………………………………………49

5-1-1: شرایط بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری در قوانین قبلی………………………..50

5-1-2 : شرایط بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی……………………………………………………….51

5-1-3 : شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری………………………………………………….52

5-2: تغییر شرایط برخورداری بیمه شدگان تبعی از مزایای تامین اجتماعی…………………………………..53

5-3: گسترش پوشش بیمه بیکاری به کارمندان دستگاه های اجرایی……………………………………………55

5-4: شرایط دریافت و مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد………………………………………………………55

5-5: تکلیف دستگاه های اجرایی به فراهم کردن پوشش بیمه مکمل برای کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان……………………………………………………………………………………………………………58

5-6: مرخصی استعلاجی……………………………………………………………………………………………………….59

5-7: اشتغال بازنشستگان……………………………………………………………………………………………………….59

فصل دوم: تاثیر بیمه های اجتماعی در عرصه اجتماعی و اقتصادی…………………………………………………….60

1- در عرصه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….60

1-1: طرفداری از گروههای زحمتکش …………………………………………………………………………………………….60

1-2: صیانت از نیروهای کار در جامعه و رها ساختن آنها از بیم و هراس و ناامنی……………………………….61

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-3: کاستن از شدت اختلاف و تفاوتهای میان طبقات اجتماعی و توزیع مجدد آنها بطور عادلانه………….62

1-4: برقراری تعاون اجتماعی بجای فردیت در روابط انسانی……………………………………………………………62

1-5: تاکید بر فضیلت کار و تقویت اخلاق حرفه ای………………………………………………………………………..63

2- در عرصه اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………….63

2-1: تامین درآمد جایگزین بجای درآمد قطع شده…………………………………………………………………………..63

2-2: پوشش هزینه های خانوادگی و هزینه های استثنایی ناشی از بیماری یا حادثه یا وفات………………….64

2-3: افزایش فرصت کار و استخدام………………………………………………………………………………………………65

3- آثار و تبعات قوانین موضوعه و مصوبات دولت بر تعهدات و استقلال سازمانهای بزرگ بیمه ای همچون تامین اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………66

بخش دوم: یکسان سازی انواع بیمه و جایگاه آن در حقوق موضوعه………………………………………………….68

فصل اول: تحلیل و مطالعه امکان و عدم امکان تجمیع صندوقهای بیمه ای………………………………………….69

1- تجمیع صندوق های بیمه ای……………………………………………………………………………………………………69

1-1: هدف تجمیع……………………………………………………………………………………………………………………….70

1-2: فروض متصور بر نحوه تجمیع………………………………………………………………………………………………71

1-3: قلمرو تجمیع………………………………………………………………………………………………………………………73

1-4 : زمان تجمیع……………………………………………………………………………………………………………………….73

2- عدم امکان تجمیع صندوق های بیمه ای……………………………………………………………………………………74

2-1: موانع احتمالی تجمیع……………………………………………………………………………………………………………74

2-2: رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اساسنامه تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق خدمات درمانی توسط دولت و تجمیع این صندوق ها در سازمان تامین اجتماعی…………………………………………………….75

2-3: یکسان سازی بیمه های درمانی و تشکیل بیمه سلامت……………………………………………………………..80

فصل دوم: ضرورت یکسان سازی انواع بیمه برای آحاد جامعه…………………………………………………………..82

1- طرح بیمه اجتماعی فراگیر ( همگانی )………………………………………………………………………………………82

2- یکسان سازی انواع بیمه و ضرورت رعایت عدالت……………………………………………………………………..85

2-1: حق تامین اجتماعی، حق مسلم بشری…………………………………………………………………………………….85

2-2: رویکرد عدالت در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی…………………………………………………………………88

نتیجه گیری و پیشنهاد :………………………………………………………………………………………………………………..93

منابع و ماخذ:………………………………………………………………………………………………………………………….98

چکیده:

ارائه بيمه از بهترين و بالاترين خدماتى می باشد كه كيفيت بالاى آن و عدالت در برقرارى آن مى تواند معيار قابل قبولى براى سنجش درجه پيشرفت يك كشور باشد. در بعضى كشورها بيمه هاى مختلفى به شهروندان ارائه مى گردد؛ براى مثال در كشورمان ايران، بيمه هايى همچون بيمه تامين اجتماعى، خدمات درمانى، نيروهاى مسلح و… هست كه افراد با اشتغال به مشاغل مختلف مجبور به پذیرش شرايط خاص آن مى گردند كه با عنايت به خدمات مختلفى كه اين صندوق ها ارائه مى نمايند؛ به نظر مى رسد عدالت اجتماعى و برابرى حقوق شهروندان آنچنان كه اصول 19و20 قانون اساسى به آن تصریح مى نمايد چندان رعايت نمى گردد. لذا لازم می باشد ساز و كارها و تمهيداتى در اين راستا انديشيده گردد تا با ايجاد رقابت، خدمات بهتر و بيشترى به شهروندان ارائه گردد و يا با يكسان سازى انواع آن زمينه برابرى حقوق شهروندان و نیز اجرای کامل و صحیح اصل 29 قانون اساسی که اشعار می دارد: “برخورداري‏ از تامين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏ سرپرستي‏، در راه‏ ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ و غيره‏، حقي‏ می باشد‏ همگاني‏. دولت‏ موظف‏ می باشد‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايتهاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يك‏ يك‏ افراد كشور تامين‏ كند”، فراهم گردد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 112

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***