پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

تأثیر انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

پایان نامه حاضرنتیجه تلاشی می باشد درخصوص ایجاب و آثار حقوقی آن در حقوق ایران و تطبیق با حقوق کامن لا وهمچنین حرکتی می باشد به سوی پاسخ به مسائل و شبهات مختلف موضوع فوق الاشعار که در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

ایجاب وقبول دو رکن اساسی هر قرارداد می باشد. ایجاب اعلام اراده کسی می باشد که طرف قرارداد را بر مبنای معینی برای انجام معامله دعوت می کند.یک ایجاب ممکن می باشد به صورت ساده ابراز گردد یا اینکه موجب خود را به آن ملزم نماید و به اصطلاح حق رجوع را از خود سلب نموده یا تعهد به عدم رجوع نماید. ایجاب را بایستی از مذاکرات مقدماتی و سایر توافقات که برای انعقاد قرارداد انجام می گیرد متمایز دانست لیکن انصراف،رجوع یا رد ایجاب به همراه فوت یا حجرموجب سبب زوال ایجاب خواهد گردید.

در هر حال ایجاب در حقوق ما تفاوت چندانی با آن چیز که که در سایر سیستم های حقوقی و کنوانسیون بیع می باشد، ندارد. لکن پیوستن کشورمان به کنوانسیون مزبور و اصلاح پاره ای از مواد قانون مدنی و وضع قوانین جدید امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

مقدمه

اظهار مسأله:

امروزه یکی از مهم ترین شیوه های ایجاد تعهد،انعقاد قراردادهایی می باشد که با اراده متعاملین انجام می گیرد. در پاره ای اوقات این ارتباط در نتیجه یک خرید و فروش و معاملات معمولی و یا پس از انجام تشریفات مختلف و مطالعه های گوناگون ایجاد می گردد.در توافق اراده ها «ایجاب و قبول» از ویژگی خاصی برخوردارند. از اینرو آگاهی از مفهوم، شرایط و دیگر جنبه های مرتبط با آن دو از ضروریات حقوقی تلقی می گردد. وجود تنوع در نحوة انعقاد معاملات، صرفنظر از شکل سنتی ایجاب، مانند ایجاب ملزم،ایجاب عام، عقود مکاتبه ای، تلفنی، تلکسی و مناقصه ای و نیز تشریفات خاصی که هر یک از عقود مشارکت در نحوة انعقاد خود دارند، ما را بر آن می دارد که با دید جدیدی به نحوة شکل گیری توافق بنگریم.مطالعة تطبیقی حقوق ایران، اسلام، حقوق کامن لا و کنوانسیون بیع بین المللی ما را در پیمودن راه پیشرفت و حرکت به سوی وضع قوانین مناسب و پاسخگو به نیازهای زمان، یاری می دهد.

سوالات پژوهش:

در این پایان نامه در حد امکان با در نظر داشتن منابع فقهی و حقوق داخلی و حقوق بین المللی به پرسش های اساسی که در ارتباط با ایجاب مطرح می باشد، پاسخ گفتیم: مانند مفهوم ایجاب چیست؟ خصوصیات و احکام ایجاب؟ انواع ایجاب و آثار حقوقی؟ تفاوت ایجاب ساده و ملزم؟ و نهایتاً موجبات زوال ایجاب را در چه مواردی بایستی جست؟

فرضیه پژوهش:

فرضیه هایی که این پژوهش به آنها پرداخته می باشد عبارتنداز : ایجاب و قبول از امور انشایی و رادی بوده و هر یک از آنان مرکب از قصد و رضای گوینده آنهاست . نهاد حقوقی ایجاب عام و ایجاب ملزم بر اساس حقوق ایران و کامن لا پذیرفته شده می باشد و عدول از ایجاب قبل از قبول مانع تحقق عقد می باشد و امری جایز و ممکن می باشد.

اهداف نظری و کاربردی:

هدف نظری تبیین مبانی نظری ایجاب و مطالعه تأثیر انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا می باشد و هدف کاربردی آن می تواند مورد بهره گیری دانشجویان ، موسسات آموزشی و مراجع قضایی قرار گیرد.

پیشینه پژوهش:

درخصوص پیشینه پژوهش بایستی گفت درحدمطالعات انجام شده تا کنون پژوهش جامعی در مورد ایجاب و تطبیق آن با حقوق کامن لا در حقوق ایران ارائه نشده می باشد واین پایان نامه در پی آن می باشد که با مطالعه تفصیلی و استدلالی جنبه های گوناگون ایجاب به شیوة خاصی به مطالعه تطبیقی آن پرداخته و با بهره گیری از متون خارجی این مهم را به انجام رساند.

شیوه پژوهش:

خاطر نشان می گردد که نگارنده برای جمع آوری مطالب این پایان نامه از روشهای کتابخانه ای و میدانی به صورت توامان بهره گیری نموده می باشد.

تقسیم بندی مطالب:

از آغاز قبل از ورود به بحث اصلی و تشریح ایجاب و آثار حقوقی آن،که دردوبخش موردمطالعه قرارگرفت، نخست توافق و تراضی و احکام آنرا مختصراً مورد مطالعه قرار خواهیم داد و سپس به ایجاب و تعاریف و خصوصیات ایجاب را مورد مطالعه قرار می دهیم.

در مبحث دوم بیشتر تکیه بحث بر روی تبیین فرق ایجاب با سایر مفاهیم مشابه اعم از مذاکرات مقدماتی، دعوت به ایجاب و وعده یک طرفی می باشدکه نگارنده با در نظر داشتن مفاهیم و تعاریف هر یک از نهادهای حقوقی هر یک از آن ها را با ایجاب مطابقت داده و از زوایای مختلف به شبهات مطروحه پرداخته و تا حد امکان آن چیز که متبادر به ذهن می شده می باشد را به رشته تحریر درآورده می باشد. خاطر نشان می گردد که در فصل دوم مربوط به خصوصیات ایجاب به مطالعه آن دسته از فاکتورهای اساسی ایجاب پرداختیم که در صورت فقدان هرکدام از آن ها ایجاب به گونه صحیح واقع نگردیده و فاقد جنبه های اثرگذار لازم برای انعقاد عقد بوده و بعبارت دیگر در عالم حقوقی فاقد ارزش و اعتبار می باشد. مانند خصوصیاتی مانند انشایی بودن، جدی بودن، مخاطب داشتن ایجاب و… همچنین بحث هایی مربوط به مندرجات ایجاب صحیح درحقوق ایران وکامن لاو سپس مطالعه تطابق ایجاب و قبول از جهات مختلف مانند جهت مورد معامله، طرفین عقد،اجزاء مورد معامله و سایر مطالب مربوط به توالی بین ایجاب و قبول وباگفتارمربوط به تقدیم ایجاب برقبول به مبحث احکام ایجاب خاتمه داده می باشد.

در فصل سوم که مربوط به انواع ایجاب می باشد، آغاز پس از ذکر انواع ایجاب و تقسیم بندی آن به ایجاب عام وخاص،ساده و ملزم و شقوق مختلف هر کدام در حقوق ایران و کامن لا پرداختیم. در بخش دوم مربوط به اثر حقوقی ایجاب بیشتر توجه خود را به ناگفته های مربوط به آن معطوف داشته و در نتیجه به آثار ایجاب قبل و پس از قبول در حقوق ایران وکامن لا پرداخته ایم و نهایتا موارد زوال ایجاب را به صورت کامل مورد مطالعه قرار داده شده می باشد.

نگارنده با در نظر داشتن اینکه کنوانسیون بیع بین المللی کالا برگرفته از حقوق کامن لا می باشد ، از آن تبعیت کرده و مواد این کنوانسیون را نیز به صورت کامل آورده می باشد و علاوه بر حقوق کامن لا از سایر سیستم های حقوقی هر جایی که نیاز بوده مطالبی آورده ونهایتاً آنگونه که بایستی،مساله موردشناسایی تطبیقی قرار گرفته می باشد و اقتضای مساعدت و راهنمایی استادان و دانشجویان گرانقدر حقوق را دارد.

بخش اول: کلیات

فصل اول: مفهوم ایجاب

لازم می باشد قبل از ورود به بحث احکام و تعاریف ایجاب، از توافق و تراضی طرفین و احکام آن سخن بگوییم و سپس به اصل موضوع یعنی ایجاب و آثار حقوقی آن بپردازیم زیرا که ایجاب یکی از ارکان توافق طرفین بوده و مرسوم می باشد که هر چیزی را بخواهند توضیح و تشریح نمایند آغاز بایستی به بستر فعالیت و تاثیر آن توجه نمایند و همان گونه که می دانیم حوزه فعالیت ایجاب در اعمال حقوقی بیشتر در توافق طرفین می باشد.

مبحث اول: تعاریف مقدماتی

گفتار اول: تعریف توافق و تراضی و مراضات  

معنای لغوی توافق یعنی با هم متفق شدن، با یکدیگر متحد شدن و با هم موافقت و سازگاری کردن و توافق در اصطلاح حقوق را به این شکل معنا کرده اند که«دو اداره که بر اثر هم آهنگی و موافقت موجب ایجاد حق یا اسقاط حق باشند و این وفاق را توافق دو اراده در امور مدنی نامند و مقصود از دواراده، دو اراده متقابل می باشد که تقابل آن ها از جهت دو نفعی می باشد که در دو جهت متقابل قرار دارند».

تراضی درفرهنگ لغت عربی:مصالحه ،توافق ومصالحه کردن3ودر فرهنگ فارسی از هم راضی شدن و خشنودی و رضایت از یکدیگر4و در اصطلاح حقوقدانان توافق متقابل را گویند و در نظر عده ای از فقها اعم از عقد می باشد زیرا در عقد بایستی ایجاب و قبول لفظی باشد و حال اینکه تراضی ممکن می باشد بدون لفظ و به صرف دادوستد و یا تصریح یا نوشته واقع گردد. گاهی به جای تراضی عنوان مراضات استعمال می گردد. چنانکه در ماده 501ق.مدنی نیز این اصطلاح به کار رفته می باشد و مراضات در نظر مقنن عنوان عقد را ندارد.در حالیکه در خصوص قوانین اسلامی شارع در موارد عدیده به صرف تراضی تکیه کرده و آنرا منشاء اثر شمرده می باشد و توجهی به الفاظ و صیغه نکرده می باشد و عده ای به تکلف کوشیده اند صیغه و لفظ را رکن قرار دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اما مراضات درلغت یعنی قبول،پذیرش، رضایت و حقوقدانان نیزدرخصوص آن چنین گفته اند«تراضی و توافق متقابل دو نفر یا دو طرف به مقصود ایجاد اثر حقوقی معین که به صورت یکی از عقود معین نباشد ( ماده 501ق.م) مراضات ممکن می باشد به صورت عقود لازم و یا جایز باشد و به همین جهت فرق آن با صلح دشوار می گردد و نیز ممکن می باشد به صورت عقد معینه و غیر معینه باشد و زیرا فقها و قانون مدنی عقد صلح را به گونه کلی عقد لازم دانسته اند برای توافقهایی که جایز(نه لازم) هستند محتاج به استعمال کلمه مراضات شده اند و اگر کلیت لزوم عقد صلح محل خدشه باشد دیگر با داشتن عنوان صلح حاجت به استعمال مراضات نیست و در فقه هم حدود صلح و مراضات مورد بحث دقیق واقع نشده می باشد.

گفتار دوم: شرایط صحت تراضی طرفین

برای ایجاد اثر حقوقی مطلوب، دو طرف عقد بایستی دارای اراده جدی و سالم باشند و مقصود خود را به هم اعلام کنند و انشاء آنان موافق یکدیگر باشد، به گونه ای که بتوان گفت درمورد موضوعی «تراضی» شده می باشد و هر دو طرف یک چیز را می خواهند پس برای انعقاد عقد سه مقدمه لازم می باشد. وجود اراده ،اظهار و اعلام اراده ،توافق دو اراده. اما از آنجا که بحث در خصوص مراحل مختلف انعقاد عقود از موضوع این پایان نامه خارج می باشد لذا تنها به ذکر آن ها اکتفا گردیده و به موضوع اصلی تری خواهیم پرداخت که ارتباط مستقیم و موثری با ایجاب و آثار حقوقی آن دارد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 113

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***