پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد بین الملل قشم

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي (ll.M)

موضوع:

مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

استاد راهنما:

دكتر ابومحمد عسکرخانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده                                                                                                                                     1

مقدمه                                                                                                                                     2

الف)تعریف مساله و اظهار اهمیت آن                                                                                                2

ب)سئوالات پژوهش                                                                                                                     3

ج)فرضیه های پژوهش                                                                                                                  3

د)هدفهای پژوهش                                                                                                                       4

ه)کاربرد پژوهش                                                                                                                          4

و)پیشینه و ساختار پژوهش                                                                                                           5

بخش اول: مبانی نظری مسئولیت پرسنل تیرانداز در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه                   6

فصل اول: مفاهیم اقسام و پیشینه پرسنل تیرانداز و مسئولیت آنان                                                       7

مبحث اول: مفاهیم و اقسام مسئولیت پرسنل تیرانداز                                                                        7

گفتار اول: مفهوم مسئولیت و پرسنل و سلاح                                                                                   7

1-مفهوم مسئولیت                                                                                                                     7

1-1.مفهوم لغوی مسئولیت                                                                                                           7

2-1.مفهوم اصطلاحی مسئولیت                                                                                                     8

2-مفهوم مامورین                                                                                                                        8

1-2.مفهوم لغوی مامورین                                                                                                              8

2-2.مفهوم اصطلاحی مامورین                                                                                                       9

3-مفهوم سلاح                                                                                                                          9

1-3.مفهوم لغوی سلاح                                                                                                                9

2-3.مفهوم اصطلاحی سلاح                                                                                                          9

گفتار دوم: اقسام مسئولیت                                                                                                         10

1-مسئولیت کیفری                                                                                                                    10

2-مسئولیت مدنی                                                                                                                     10

3- مسئولیت قراردادی                                                                                                                11

4- مسئولیت اخلاقی                                                                                                                  12

گفتار سوم: اقسام پرسنل تیرانداز                                                                                                  12

1-مامورین مسلح نظامی                                                                                                             13

2-مامورین مسلح غیر نظامی                                                                                                        14

گفتار چهارم:وجه افتراق تیراندازی مامورین در حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه                          14  

مبحث دوم:پیشینه تقنینی مسئولیت مامورین تیرانداز در حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه            15

گفتار اول: قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی                                                                             15

1-قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 ه.ق                                     15

2-نظامنامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه.ق                                                         17

3-لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص

می شوند مصوب 25 خردادماه 1333 ه.ش                                                                                      17

4- ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبان بانکها مصوب 1350 ه.ش                             18

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5- قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی                                                     19

گفتار دوم: قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی                                                                            20

1-آیین نامه پاسداری نیروهای مسلح مصوب 1360                                                                            20

2-آیین نامه قانونی و مقررات اجرای سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1364               21

3-قانون مجازات اسلامی مصوب 1370                                                                                            21

4-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371                                                                          21

5-قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373                                          21

6-دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب 1/1/1375                                                                22

7-آیین نامه اجرایی موضوع ماده 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای

مسلح در موارد ضروری مصوب 13/6/1379 هیات وزیران                                                                      22

8-آیین نامه اجرایی بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح

در موارد ضروری مصوب 30/4/1381 هیات وزیران                                                                               22

9-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382                                                                  23

10-آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384 ریاست قوه قضائیه.       24

گفتار سوم: مقررات و اصول حاکم بر تیراندازی                                                                                 25

1-اصول ضرورت تیراندازی                                                                                                            25

2-اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم                                                                                                 26

3-اصل تناسب در تیراندازی در حین انجام وظیفه                                                                              28

فصل دوم-مباحث و ویژگیهای مربوط به سلاح مامورین تیرانداز                                                             30

مبحث اول: انواع سلاح،ویژگی و شرایط بهره گیری از آن                                                                       30

گفتار اول- انواع سلاح                                                                                                                30

1-سلاح سرد جنگی                                                                                                                 31

2-سلاح شکاری                                                                                                                       31

گفتار دوم-حق یا تکلیف بودن بهره گیری از سلاح                                                                                33

1-اظهار مقررات قانونی                                                                                                                33

2-حق یا تکلیف بودن موضوع                                                                                                       34

گفتار سوم- شرایط لازم جهت بکارگیری سلاح                                                                                35

1-سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله                                                                   35

2-فراگرفتن آموزشهای لازم در راستای ماموریت محوله                                                                     36

3-تسلط کامل در بکارگیری سلاح واگذار شده                                                                                 36

4-آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح                                                              36

مبحث دوم: جایگاه پرسنل تیرانداز در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه در

قلمرو عوامل موجهه جرم                                                                                                           38

گفتار اول-تکالیف فرماندهان و مامورین                                                                                           38

1-تکالیف فرماندهان در قبال مامورین                                                                                             38

2-تکالیف پرسنل تیرانداز در قبال فرمانده                                                                                        41

گفتار دوم-حکم قانون و امر آمر قانونی                                                                                           42

1-حکم قانون                                                                                                                           44

2-امر آمر قانونی                                                                                                                      46

3- مسایل مربوط به غیر قانونی بودن آمر و اوامر غیر قانونی                                                               47

گفتار سوم- دفاع مشروع                                                                                                           51

1-شرایط تجاوز یا تعرض به شخص مورد تجاوز                                                                                 53

2-شرایط دفاع                                                                                                                         54

بخش دوم: مبانی عملی مسئولیت مامورین تیراندازدر حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه             56      

فصل اول: شرایط اختصاصی و موارد مجاز تیراندازی توسط پرسنل در حین انجام وظیفه                             57

مبحث اول: تیراندازی در دفاع از خود و دیگران و دستگیری مجرمین                                                      57

گفتار اول-دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح و غیر مسلح                                                               57

1-دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح                                                                                          58

2-دفاع از خود در برابر مهاجمین غیر مسلح                                                                                     58

گفتار دوم- دفاع از دیگران در برابر مهاجمین                                                                                     59

1-دفاع از جان دیگران در برابر مهاجمین                                                                                          59

2-دفاع از مال و عرض و ناموس و یا آزادی تن دیگران                                                                         59

گفتار سوم- تیراندازی بمنظور دستگیری مجرمین                                                                             60

1-دستگیری سارق                                                                                                                   60

2- دستگیری قاطع الطریق                                                                                                         60

3-دستگیری عامل ترور                                                                                                              60

4-دستگیری عامل تخریب                                                                                                           61

5-دستگیری عامل انفجار                                                                                                            62

مبحث دوم: تیراندازی بمنظور استقرار نظم و امنیت، توقف وسایل نقلیه و توقیف زندانیان متواری                 64

گفتار اول- تیراندازی بمنظور استقرار امنیت و نظم                                                                            64

1-تیراندازی برای حفظ اماکن انتظامی                                                                                           64

2-تیراندازی برای حفظ سلاح مامور                                                                                               65

3-تیر اندازی برای حفظ اماکن حیاتی و حساس                                                                               66

4- تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیر مجاز از مرزها                                                                        68

5- بکارگیری سلاح در راهپیمایی های غیر قانونی و شورش غیر مسلحانه                                            70

6-بکارگیری سلاح در راهپیمایی ها و ناآرامی ها وشورش های مسلحانه توسط پرسنل تیرانداز                 73

گفتار دوم-تیراندازی بمنظور توقف وسایل نقلیه                                                                               75

1-قراین معتبر                                                                                                                         77

2-علت های معتبر                                                                                                                         77

3- اطلاعات موثق                                                                                                                    78

4- شرایط تیراندازی بمنظور متوقف کردن وسایل نقلیه                                                                      79

1-4.وسیله نقلیه مسروقه باشد                                                                                                 79

2-4.وسیله نقلیه حامل افراد متواری باشد                                                                                    79

3-4.وسیله نقلیه حامل اموال مسروقه باشد                                                                                 81

4-4.وسیله نقلیه حامل قاچاق باشد                                                                                           81

5-4.وسیله نقلیه حامل مواد مخدر باشد                                                                                      83

6-4.وسیله نقلیه حامل سلاح و مهمات غیر مجاز باشد                                                                   85

گفتار سوم-تیراندازی به مقصود توقیف زندانیان و بازداشتی های متواری                                              91

1-زندان،بازداشتگاه و انواع آن                                                                                                    91

2-مقررات و شرایط مربوط به این تیراندازی                                                                                    92

نتیجه گیری                                                                                                                           99

فصل دوم: وظایف و پیامدهای تیرندازی مامورین مسلح                                                                   100

مبحث اول: وظایف مامورین مسلح                                                                                             100

گفتار اول- وظایف مامورین قبل از تیراندازی                                                                                   100

1-گزارش بیماری جسمانی یا روانی خود به فرمانده                                                                       100

2-گزارش عدم آموزش یا ضعف آموزش به فرمانده                                                                          100

3-احراز حق تیراندازی مطابق قانون                                                                                            101

4-احراز ضرورت تیراندازی مطابق قانون                                                                                        101

5-دادن ایست و هشدار                                                                                                            101

گفتار دوم- وظایف مامورین هنگام تیراندازی                                                                                  102

1-رعایت اصل تناسب در تیراندازی                                                                                             102

2-هدف قرار دان پا در هنگام تیراندازی                                                                                        102

3-مراقبت در جهت عدم آسیب رساندن به اشخاص ثالث                                                                103

گفتار سوم- وظایف مامورین پس از تیراندازی                                                                                103

1-مواظبت و مراقبت از حال مجروحین                                                                                         103

2-حفظ صحنه                                                                                                                       103

3-تنظیم صورتجلسه در خصوص ماوقع                                                                                        104

مبحث دوم: پیامدهای حقوقی تیراندازی                                                                                     104گفتار اول- مسئولیت مدنی مامورین                                                                                          104

1-مسئولیت مدنی مامورین از منظر قوانین                                                                                 104

2-مسئولیت مدنی مامورین از منظر آراء محاکم دیوان عالی کشور                                                   106

3-مسئولیت مدنی مامورین از نظر دیدگاه های حقوقی                                                                 107

گفتار دوم- مسئولیت کیفری مامورین                                                                                        114

1-مسئولیت کیفری مامورین از منظر قوانین                                                                                114

1-1.تیراندازی غیر قانونی عمدی                                                                                             114

2-1.تیراندازی های غیرقانونی شبه عمدی                                                                                121

3-1.تیراندازی های غیر قانونی خطای محض                                                                             123

2-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم دیوان عالی کشور                                       124

1-2.تیراندازی های غیر قانونی عمدی                                                                                     124

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2.تیراندازی های غیرقانونی شبه عمدی                                                                               125

3-2.تیراندازی های غیر قانونی خطای محض                                                                             126

3-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر دیدگاه های حقوقی                                                   127

1-3.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی عمدی                                                       127

2-3.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی                                                130

3-3.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی خطای محض                                              134

گفتار سوم- زوال مسئولیت مامورین و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط و دیگران                         135

1-زوال مسئولیت مامورین از منظر قوانین                                                                                 135

1-1.قانون مجازات اسلامی                                                                                                   135

2-1.قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری                                                                               136

3-1.قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح                                                                                  137

2-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم و دیوان عالی کشور                                        137

1-2.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و زوال مسئولیت دولت و مراجع ذیربط                                       137

2-2.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط                                     137

3-2.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دیگران                                                      138

3-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط و دیگران از منظر

دیدگاههای حقوقی                                                                                                            139

1-3.زوال مسئولیت مامورین                                                                                                 139

2-3.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط                                    141

3-3.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دیگران                                                     142

نتیجه گیری                                                                                                                     145

پیشنهادات                                                                                                                      148

پیوست ها                                                                                                                      150

منابع و ماخذ                                                                                                                   185

چکیده:

نظم و امنيت لازمه ادامه حيات هر حکومتي مي باشد و مانند اهداف اصلي هر حکومتي، استقرار نظم و امنيت در جامعه به مقصود پاسداري از هنجارهاي اجتماعي و تامين آسايش فردي وعمومي افراد جامعه می باشد. بنا براين سلاح، يکي از تجهيزات لاينفک می باشد که براي اجراي نظم و امنيت در اختيار پرسنل نیروهای مسلح در اجراي ماموريت هاي ذاتي قرارداده مي گردد، و پرسنل وظيفه دارند تا در چار چوب قوانين و مقررات در مصاف با اخلال گران امنيت با بهره گیری از آن اقدام نمايند.درحالت بهره گیری از سلاح و تيراندازي به سمت افراد و وسايل نقليه،که نتایجی همچون قتل ، جرح و ايراد خسارت را به همراه دارد.اگر مامورتیرانداز رعايت ضوابط و مقررات قانوني را در تيراندازي خود ننماید، مسئوليت هاي کيفري و مدني ناشي از آنرا بايد بپذيرد و در صورتی که برابر ضوابط و مقررات قانوني تيراندازي نمايد از هر گونه مسئوليت کيفري و مدني مبرا خواهد بود، و چنانچه فرد مقتول يا مجروح يا زيان ديده مقصر نباشد. پرداخت ديه و جبران خسارت از بيت المال بر عهده دولت و سازمان هاي زيربط مي باشد و اگر چنانچه افراد ديگري مقصر باشند، در اين خصوص مسئول خواهند بود. در حقوق کيفري ايران به مقصود حفظ نظم و امنيت از زمان دوره قاجاريه تاکنون قوانين و مقرراتي چند در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنيت وضع گرديده و نحوه بهره گیری از سلاح براي پرسنل مشخص شده ولي در خصوص تعيين مسئوليت دقيق آنان چارچوب دقيق و مشخصي وجود ندارد و محاکم با در نظر داشتن کيفيت هر پرونده اتخاذ تصميم مي نمايند. در اين تحقيق با بررسي قوانين ، مقررات ، ديدگاه هاي حقوقي ، آراي محاکم و ديوان عالي کشور و با تطبيق آنها بادرنظرگرفتن اوضاع و احوال موجود، سعي بر آن می باشد تا حدود و ثغور مسئوليت پرسنل تيرانداز رامشخص و با کم رنگ کردن اختلافات فاحش از طريق پيشنهاد، حذف يا اصلاح برخي مواد قانونی،گامي در جهت امنيت قضايي و دستيابي به عدالت اجتماعي برداشته گردد.

مقدمه

1- تعریف مساله و اظهار اهمیت آن

از دوران قاجاريه تا به حال قوانين و مقررات خاصي جهت مشخص کردن موارد تيراندازي پرسنل مقرر شده تا مامورين با بهره گيري از آن در موارد ضروري اقدام به تيراندازي نمايند و در صورت تخلف از قوانين و مقررات مربوطه، ضمانت اجراهاي کيفري و مدني ناشي از آن از قبيل قصاص نفس،قصاص عضو ،حبس، پرداخت ديه و جبران خسارت هاي وارده را متقبل شوند. با در نظر داشتن حساسيت و اهميت وظيفه پرسنل نیروهای مسلح اقدامات غيرقانوني آنان در تيراندازي ها اثرات نامطلوبي را بر جامعه و اذهان عمومي مردم خواهد گذاشت. به همين جهت شناخت مسئوليت پرسنل تيرانداز تاثير زيادي در مقابله و کنترل تيراندازي هاي بي رويه و خارج از ضوابط و مقررات از سوي آنان و افزايش کارآمدي نظام عدالت کيفري و در نتيجه کاهش تيراندازي هاي بي رويه در سطح جامعه از طرف پرسنل خواهد گذاشت.

تحقيقات صورت گرفته تاکنون به بررسي قانون بکارگيري سلاح توسط پرسنل نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 پرداخته می باشد و تحقيقاتي که به بررسي مسئوليت مامورين تيرانداز و پيامدهاي ناشي از آن درتيراندازي هاي غير قانوني بپردازد و شقوق مختلف آن را مورد تحقيق و مطالعه قرار دهد، صورت نگرفته و در بسياري از موارد رويه هاي خاصي توسط قضات در محاکم اتخاذ شده می باشد. به عنوان مثال در تيراندازي به سمت خودروهاي حامل کالاي قاچاق يا اموال مسروقه اگر راننده به ايست و اخطارپرسنل توجه ننموده و فرار نمايد و در نتيجه آن سرنشين خودرو به قتل رسيده و يا مجروح گردد، مسئوليت قتل و يا جرح سرنشين بر عهده کيست؟ با استدلال هاي مختلف بعضي محاکم، مامور را از باب مباشرت و بعضي راننده را از باب تسبيب و برخي نيز يگان مامور تيرانداز را مسئول و گاهاً نيز خود سرنشين را که با خودرو حامل کالاي قاچاق يا اموال مسروقه همراه بوده مقصر مي دانند.

در اين تحقيق در نظر می باشد اين ابهام و ابهامات ديگري از اين قبيل که در تعيين مسئوليت موثر می باشد و همچنين اينکه قوانين موضوعه همه ابعاد مسئوليتي پرسنل را مشخص کرده می باشد و در صورتي که مشخص ننموده می باشد زواياي پنهان و نامشخص آن چيست؟ و چگونه بايد آن را حل نمود. هم‌چنين در اين تحقيق در نظر می باشد در يک بررسي مختصر و با در نظر داشتن قوانين و رويه هاي قضايي و با مراجعه به آراي محاکم نظامي و نظريات مشورتي و نظريات علماء حقوق و فتاوي معتبر به بررسي ابعاد و شقوق مختلف مسئوليت مامورين تيرانداز در حقوق کيفري ايران مبادرت گردد.

2- سوالات اصلی پژوهش

1-ضمانت اجراهاي کيفري جهت پيشگيري از تيراندازي هاي بر خلاف مقررات چگونه می باشد؟

2-چالش هاي سياست تقنيني ايران در قبال مسئوليت مامورين تيرانداز چيست؟

3- سوال فرعی پژوهش

1- سياست تناسب مسئوليت مامورين تيرانداز در رويه قضايي ايران با ضمانت اجراهاي کيفري آن به چه صورت اعمال مي گردد؟

فرضیه های اصلی پژوهش

1-با در نظر داشتن نحوه عملکرد پرسنل تيرانداز از نظر شرايط و ضوابطي که قانون مقرر داشته می باشد و تطبيق عملکرد مامورين با ضوابط قانوني و تعيين مسئوليت آنان و انطباق با ضمانت هاي اجراي کيفري هم‌زیرا قصاص، حبس، ديه و …. مي تواند، تاثير مناسبي در جهت پيشگيري داشته باشد.

2-رويکرد سياست تقنيني ايران در قبال مسئوليت مامورين تيرانداز، از اين جهت که در تمامي کشور اعم از مناطق مرزي وغیرمرزی و در برخورد با متجاوزين مرزي و قاچاقچيان مواد مخدر و کالا و هم در ناآرامي ها و شورش ها از يک شرايط يکنواخت و ثابت پيروي مي کند و مقررات يکساني بر آنها حاکم می باشد، دچار اشکال می باشد و لازم می باشد که با در نظر داشتن شرايط و اوضاع و احوال مختلف، مقررات قانوني متناسب با آن مقرر گردد و محدوديت هاي قانوني از پيش روي پرسنل برداشته گردد تا برقراري امنيت تضمين گردد.

فرضیه فرعی

1-سياست تناسب مسئوليت مامورين تيرانداز با ضمانت اجراهاي کيفري از قبيل قصاص نفس،قصاص عضو،حبس ،پرداخت ديه و خسارات و ساير ضمانت اجراهاي کيفري و مدني در رويه قضايي ايران يکسان نبوده و بسته به نظر کارشناسان و دلايل ارائه شده و نظر دادرس رسيدگي کننده دارد و بسته به شقوق مختلف تيراندازي و انطباق مسئوليت پرسنل با هر يک از آنها دارد.

4- هدف های پژوهش

1- بررسي مسئوليت هاي پرسنل تيرانداز و ضمانت اجراهاي آن.

2-بررسي ماموريت و وظايف پرسنل و شرايط تيراندازي و سلاح هاي بکار گرفته شده توسط پرسنل و تعيين مسئوليت هايي که از عدم رعايت ضوابط مربوط به هر يک ازپرسنل تحميل مي گردد.

3- بررسي کارکرد پيشگيرانه مسئوليت هاي تعيين شده در جلوگيري از تيراندازي هاي بي رويه و خارج از ضوابط و مقررات.

4-بررسي ابعاد و شقوق مختلف تيراندازي پرسنل و عکس العمل هايي که بابروزنتیجه قتل ،جرح،ایرادخسارت ازطرف مقابل درخصوص تیراندازی آنان صورت می گیردبا بررسي قوانين،آراي محاکم و ديوان عالي کشور و نظرات علماء علم حقوق و فتاوي معتبر.

5- تعيين مسئوليت در مواردي که بر اثر تيراندازي مامورين که وفق مقررات صورت گرفته می باشد ودراثرآن تیراندازی افراد بي گناهي به قتل رسيده يا مجروح شده و يا خساراتي به آنان وارد مي گردد.

5- کاربرد پژوهش

1- جهت بهره گیری مامورینی که حسب مقررات قانوني و به مقصود انجام وظيفه و اجراي ماموريت هاي محوله سلاح در دست مي گيرند.

2-جهت بهره گیری دانشجويان و دانش پژوهان رشته حقوق و ديگر جویندگان علم حقوق

3- بهره گیری در نيروهاي مسلح و دانشکده ها و آموزشگاه هاي نظامي.

4-بهره گیری در سازمان قضايي نيروهاي مسلح و قوه قضائيه.جهت آموزش واستفاده قضات محاکم برای صدورآراء قضایی

5- بهره گیری در مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب قوانين.

6- پیشینه و ساختار پژوهش

در مورد سابقه علمي تحقيق نتيجه تاآنجایی که این حقیرمطالعه نمودم در خصوص مسئوليت و مفاهيم و انواع مسئوليت،علماي علم حقوق و اساتيد محترم دانشگاه ها، کتب و مقالات زيادي مکتوب نموده اند، اما در باره مسئوليت مامورین تيرانداز در حقوق کيفري ايران با در نظر داشتن اينکه مامورين اکثراً از اعضاي نيروهاي مسلح مي باشند،و دسترسي به آراء محاکم نظامي و آمار مربوط به سادگي امکان پذير نمي باشد،اقدامات زیادی صورت نگرفته می باشد.اگرچه در مجلات دادرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تا حدودي درشماره های مختلف به نقد و بررسي قانون بکار گيري سلاح و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح پرداخته شده می باشد ،وهمچنین در جزوات آموزشي نيز موارد مربوطه مورد بررسي قرار گرفته می باشد علاوه برآن جناب دکترمحمودمالمیرکه خودازقضات محاکم نظامی بوده اندودرکتاب توضیح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موادمربوط به مسئولیت مامورین تیراندازازجمله ماده 41(تیراندازی عمدی مامورین)قانون مذکورراموردبررسی قرارداده و از سوي معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائيه قانون بکار گيري سلاح ومسائل قضایی آن درقالب کتاب موردبررسی قرارگرفته می باشد وهمچنین تحقيقات دیگری از سوي بعضي از قضات محاکم نظامي صورت گرفته که در فصلنامه ها و جزوات منتشره از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح درج گرديده می باشد ولي تحقيقات صورت گرفته در راستاي مواد قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و قانون بکارگيري سلاح بوده می باشد ونتایج آنها تفسیرموادقوانین مذکوربوده و مسئوليت مامورین تيرانداز را در ابعاد مختلف آن موردبررسی قرارنداده می باشد اما در پايان نامه حاضر سعي بر اين می باشد که موضوع مسئوليت مامورین تيرانداز از ديدگاه حقوق کيفري ايران و با تکيه بر قوانين موضوعه و آراء محاکم و ديوان عالي کشور و نظريات مشورتي و نظريات علماء علم حقوق بطور جامع و کامل مورد بررسي و شقوق و ابعاد مختلف آن مشخص گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 198

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***