پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده آموزش هاي الکترونيک

پايان نامه جهت اخذ درجه ي کارشناسي ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسي

عنوان:

بررسي تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و لايحه قانون مجازات اسلامي 1390

استاد راهنما:

آقاي دکتر ابوالفتح خالقي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….1

1- بيان مسئله………………………………………………………………………………………………. 1

2- سؤالات اصلي تحقيق……………………………………………………………………………………. 1

3- فرضيه تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 1

4-پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 2

5- روش تحقيق……………………………………………………………………………………………….. 2

6- موانع تحقيق……………………………………………………………………………………………….. 2

7- اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………… 2

8- ساختار تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کليات تحقيق……………………………………………………………………………………… 4

مبحث اول: مفاهيم…………………………………………………………………………………………… 5

گفتار اول: تعريف جرم………………………………………………………………………………………… 5

بند اول: در لغت……………………………………………………………………………………………….. 5

بند دوم: در اصطلاح…………………………………………………………………………………………… 5

گفتار دوم :تعريف مجازات…………………………………………………………………………………….. 8

بند اول: در لغت……………………………………………………………………………………………….. 8

بنددوم : در اصطلاح…………………………………………………………………………………………… 8

گفتار سوم: تعريف تعدد جرم……………………………………………………………………………….. 10

بند اول: در لغت……………………………………………………………………………………………… 10

بند دوم : در اصطلاح…………………………………………………………………………………………. 10

گفتار چهارم: تعريف تکرار جرم……………………………………………………………………………… 13

بند اول: در لغت……………………………………………………………………………………………… 13

بند دوم: در اصطلاح………………………………………………………………………………………….. 13

مبحث دوم: تاريخچه تعدد و تكرار جرم در ايران……………………………………………………………. 16گفتار اول: تعدد جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي……………………………………………………….. 16

بند اول: تعدد جرم قبل از انقلاب…………………………………………………………………………… 16

1- 1 قانون مجازات عمومي مصوب 1304…………………………………………………………………. 16

1-2 ماده 2 الحاقي مصوب 1311………………………………………………………………………….. 18

1-3 قانون مجازات عمومي مصوب 1352………………………………………………………………….. 22

بند دوم : تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامي……………………………………………………………….. 27

2-1 قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 و قانون مجازات اسلامي 1370…………………………… 27

2 -2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1390………………………………………………………………… 32

گفتار دوم: تکرار جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي………………………………………………………. 33

بند اول: تکرار جرم قبل از انقلاب اسلامي……………………………………………………………….. 33

1- 2 قانون مجازات عمومي مصوب 1304………………………………………………………………… 33

1- 3 قانون اصلاحي 1310…………………………………………………………………………………. 34

1- 4 قانون مجازات عمومي سال 1352………………………………………………………………….. 36

بند دوم: تکرار جرم پس از انقلاب اسلامي……………………………………………………………….. 39

1- 2 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361……………………………………………………….. 39

2- 2 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370………………………………………………………….. 40

2-3 لايحه قانون مجازات اسلامي مصوب 1390………………………………………………………….. 42

مبحث سوم: مباني نظري و تأثير آن بر قواعد تعدد و تكرار جرم در قانون مجازات اسلامي………….. 43

گفتار اول: مباني نظري پذيرش تعدد و تکرار جرم………………………………………………………… 43

بند اول: نظريه سزادهي…………………………………………………………………………………… 43

بند دوم: نظريه حالت خطرناک و اصل فردي کردن مجازات……………………………………………… 43

گفتاردوم: تأثير پذيري………………………………………………………………………………………. 48

بند اول: مبناي قانون مجازات اسلامي سال 1370 در تشديد مجازات………………………………… 48

بند دوم: مبناي لايحه قانون مجازات اسلامي در تشديد مجازات………………………………………. 48

فصل دوم: بررسي تحليلي و تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون سال 1370 ولايحه قانون

مجازات اسلامي…………………………………………………………………………………………….49

مبحث اول: تعدد جرم……………………………………………………………………………………… 50

گفتار اول: اقسام تعدد جرم………………………………………………………………………………. 50

بند اول: تعدد مادي…………………………………………………………………………………………. 50

بند دوم: تعدد معنوي………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامي 1370………………………………………….. 51

بند اول: تعدد مادي………………………………………………………………………………………… 51

1-1 تعدد مادي در جرايم مختلف…………………………………………………………………………. 53

1-2 تعدد مادي در جرايم مشابه…………………………………………………………………………. 54

بند دوم: تعدد معنوي يا اعتباري جرم……………………………………………………………………. 56

گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي1390…………………………………. 58

بند اول: تعدد معنوي………………………………………………………………………………………. 58

بند دوم: تعدد مادي………………………………………………………………………………………… 58

گفتار چهارم: شرايط تحقق تعدد جرم……………………………………………………………………. 66

بند اول: شرايط تعدد معنوي جرم در قانون سال 1370 ولايحه قانون مجازات اسلامي……………… 66

1-1 وقوع فعل مجرمانه…………………………………………………………………………………… 66

1-2 تعزيري بودن جرم…………………………………………………………………………………….. 66

1-3 صدق عناوين مجرمانه متعدد بر رفتار واحد………………………………………………………… 67

بند دوم: تعدد مادي درق.م.ا 1370………………………………………………………………………. 67

2-1 از نظر نوع جرم ارتکابي……………………………………………………………………………… 67

2-2 عدم سابقه ي اعمال مجازات هاي تعزيري و بازدارنده بر مرتکب……………………………….. 68

2-3 از لحاظ قلمرو جرايم ارتکابي و عدم لزوم عمدي بودن آن ها …………………………………….69

بند سوم: تعدد مادي در لايحه قانون مجازات اسلامي………………………………………………… 69

3-1 از نظر نوع جرم ارتکابي………………………………………………………………………………..69

3-2 عدم سابقه ي محکوميت قطعي به جرايم مستوجب تعزير……………………………………… 70

3-3  عدم لزوم عمدي بودن جرايم………………………………………………………………………. 70

گفتار پنجم: شيوه هاي اجراي مجازات در روبرو شدن با تعدد جرم………………………………………. 71

بند اول: جمع مجازات ها…………………………………………………………………………………..71

بند دوم: مجازات شديدتر از مجازات اشد……………………………………………………………….. 72

بند سوم: مجازات جرم اشد يا عدم جمع مجازات ها……………………………………………………73

مبحث دوم : تکرار جرم……………………………………………………………………………………. 74

گفتار اول: قانون مجازات اسلامي سال 1370…………………………………………………………. 74

بند اول: تكرار جرم…………………………………………………………………………………………. 74

بند دوم: شرايط تحقق تکرار جرم…………………………………………………………………………. 75

2-1 سابقه ي محکوميت به مجازات تعزيري يا بازدارنده……………………………………………….. 75

2-2   اجراي محکوميت قبلي……………………………………………………………………………. 76

2-3 ارتکاب مجدد جرم قابل تعزير………………………………………………………………………… 76

بند سوم : ويژگي هاي تشديد مجازات…………………………………………………………………. 77

3-1   اختياري بودن……………………………………………………………………………………….. 77

3-2   نامعين و مبهم بودن حدود تشديد مجازات……………………………………………………….. 77

گفتار دوم: لايحه قانون مجازات اسلامي 1390…………………………………………………………. 78

بند اول : تکرار جرم………………………………………………………………………………………… 78

بند دوم: شرايط تحقق تکرار جرم………………………………………………………………………….80

2-1 سابقه ي محکوميت قطعي به مجازات تعزيري درجه يک تا شش……………………………….. 80

2-2 ارتکاب مجدد جرم تعزيري درجه يک تا شش……………………………………………………….. 81

2-3 ارتکاب جرم جديد پيش از اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجرا…………………………………81

بند سوم: ويژگي هاي تشديد مجازات تکرارجرم بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي………….. 81

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1 الزامي بودن…………………………………………………………………………………………… 81

3-2   معين و مشخص بودن حدود تشديد مجازات…………………………………………………….. 81

گفتار سوم: اقسام تکرار جرم……………………………………………………………………………. 82

بند اول : خاص و عام……………………………………………………………………………………… 82

1-1 تکرار جرم خاص………………………………………………………………………………………. 82

2-1 تکرار جرم عام………………………………………………………………………………………… 83

بند دوم: موقت و دايم…………………………………………………………………………………….. 83

2-1   تکرار جرم موقت……………………………………………………………………………………. 83

2-2 تکرار جرم دائم……………………………………………………………………………………….. 84

بند سوم: ساده و به عادت………………………………………………………………………………. 84

3-1 تکرار جرم ساده……………………………………………………………………………………….84

3-2 تکرار جرم به عادت…………………………………………………………………………………… 84

گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تكرار جرم…………………………………………………………………… 86

مبحث سوم: بررسي نظام تعدد و تکرار در حدود………………………………………………………. 87

گفتار اول: تعدد جرم در حدود……………………………………………………………………………. 87

بند اول: تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال 1370………………………………………………..87

1-1   تعدد جرم در زنا ……………………………………………………………………………………..87

1-2 تعدد جرم در شرب خمر…………………………………………………………………………….. 87

1- 3 تعدد جرم قذف………………………………………………………………………………………. 88

1-4   تعدد جرم سرقت…………………………………………………………………………………… 88

بند دوم: تعدد حدود در لايحه قانون مجازات اسلامي………………………………………………….. 89

گفتار دوم: تکرار جرم در حدود…………………………………………………………………………… 91

بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامي 1370………………………………………………… 91

بند دوم: تکرار حدود در لايحه قانون مجازات اسلامي…………………………………………………. 92

نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………….. 94

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………. 96

چکیده:

جرم همواره براي بشرخطرناک می باشد.اما گاهي حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهديد ويژه مي کند. تعدد و تکرار جرم يکي از اين حالات می باشد که قانون گذار تشديد مجازات را جهت جلوگيري از اين وضعيت مقرر نموده می باشد. تعدد جرم حالت کسي می باشد که مرتکب جرايم مختلف شده بدون اين که در ارتباط با هيچ کدام محکوميت قطعي يافته باشد. تکرار جرم حالتي که شخص پس از محکوميت قطعي و اجراي مجازات در برخي از قوانين مجدداً مرتکب جرم جديدي شده باشد.امروزه چگونگي تأثير تعدد و تکرار جرايم بر مجازات و همچنين کيفيت مجازات‌ها جهت پيشگيري از اين حالات از اهميت خاصي برخوردار می باشد و نظر به تصويب لايحه قانون مجازات اسلامي لزوم بررسي بيشتر و تحليل تفاوت هاي موجود در قانون سابق و لايحه ضروري به نظر مي رسد. در قانون سال 1370 مبناي مقنن در تشديد مجازات نظريه ي بازدارندگي می باشد و لايحه قانون مجازات اسلامي مبناي تشديد مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات‌ها با درجه ي مجرميت بر اصل فردي کردن مجازات‌ها قرار داده می باشد. در اعمال تشديد در تعدد جرايم تنها در جرايم حدي و تعزيري درجه ي هفت و هشت از قاعده ي جمع مجازات‌ها و در تکرار جرم از نظريه مجازات شديدتر از مجازات اشد پيروي کرده می باشد. مقنن به پيروي از اصل قانوني بودن مجازات‌ها در تشديدها و در صورت وجود جهات تخفيف حدود تشديد و تخفيف را معين نموده می باشد. در اين پژوهش سعي بر آن می باشد که قانون سال 1370 و لايحه قانون مجازات اسلامي به صورت تطبيقي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد.

مقدمه

1- اظهار مسئله

عدالت اقتضا مي کند ميان مجرمي که براي نخستين بار مرتکب جرم شده می باشد با مجرمي که مکرر مرتکب بزه مي گردد، و همچنين مجرمي که مرتکب يک جرم شده و مجرمي که مرتکب جرايم متعدد شده می باشد، ولي به علل گوناگون تحت تعقيب قرار نگرفته به يک ميزان مجازات حکم نشود و ميان اين دو تفاوت باشد؛ زیرا که جامعه از وجود او متحمل خطرات و ضرر بيشتري خواهد گردید.

   تعدد و تکرار جرم به عنوان علل مشدده ي کيفر يکي از مهم ترين مباحث در نظام کيفري کشور می باشد، که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته می باشد. تفاوت هاي عمده اي از نظر مواد مربوط به تعدد و تکرار، نوع مجازات هاي در معرض تعدد و تکرار و نهادهاي مختلف جزايي از قبيل تعيين جمع مجازات‌ها يا تلفيق در موارد مختلف ميان ق.م.ا سال 1370 و لايحه قانون مجازات اسلامي نظاره مي گردد. و ما در صدد تحليل و توصيف اين تفاوت‌ها و ارزيابي جهت گيري لايحه نسبت به قانون سابق هستيم.

2- سوالات اصلی پژوهش

سئوال اصلي اين تحقيق عبارت می باشد از:

رويکرد لايحه قانون مجازات اسلامي سال 1390 در ارتباط با تعدد و تکرار جرم در مقايسه با قانون 1370 چگونه می باشد؟

3- فرضیه پژوهش

رويكرد مقنن در لايحه قانون مجازات اسلامي تعيين مجازات در موارد تعدد و تكرار و بيان مقررات مربوط به حدود و قصاص با اجراي اصل قانوني بودن مجازات و ممانعت از اعمال‌نظر شخصي دادگاه‌ها مي‌باشد.

4- پیشینه پژوهش

تعدد و تکرار جرم از مهم ترين مباحث در نظام کيفري می باشد که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته می باشد. پايان نامه هايي با موضوع تعدد و تكرار جرم در قوانين موضوعه ايرا ن و هم چنين مقايسه اين قوانين با مقررات كشورهاي ديگر مانند مصر نوشته شده می باشد.در اين راستا كتب ارزشمندي همچون مباني فقهي و حقوقي تعدد جرم، بررسي تاريخي و تطبيقي قاعده تعدد جرم، تعدد و تعدد و تكرار جرم در حقوق جزا، تكرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسي به بررسي قواعد تعدد و تكرار جرم پرداخته اند. با تصويب لايحه قانون مجازات اسلامي سال 1390 ضروري به نظر مي رسد با مطالعه تطبيقي ميان قانون مجازات اسلامي 1370 و لايحه به بررسي دقيق نظام تعدد و تکرار جرم به عنوان علل عام تشديد مجازات پرداخت. شايد تدوين اين پايان نامه حرکتي در راه پيشرفت قانون کيفري کشور باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5- روش پژوهش

اين تحقيق از طريق تحليل محتوي كتب و منابع حقوقي و از نوع كتابخانه‌اي و نظري مورد بررسي قرار گرفته می باشد.

6- موانه پژوهش

کمبود منابع يکي از بزرگترين معضلات و موانع در راه تدوين اين پايان نامه بود.

7- اهداف پژوهش

پيشگيري از تکرار و تعدد جرم توسط مجرمين خطرناک به واسطه ي نظام تشديد مجازات، با عنايت به تغييرات عمده اي که در لايحه نسبت به قانون مجازات اسلامي سال 1370 در اين خصوص هست جهت آگاهي از قواعد تعدد و تكرار در لايحه قانون مجازات اسلامي و تبيين نقاط ضعف و قوت اين لايحه نسبت به ق.م.ا سال 1370 مورد توجه نگارنده قرار گرفته می باشد.

8- ساختار پژوهش

اين پايان نامه در دو فصل تنظيم شده می باشد؛ در فصل اول به بيان کلياتي در ارتباط با مفاهيـم و تاريخچه ي تعدد و تکرار جرم و مباني نظري قواعد تعدد و تکرار پرداخته شده می باشد ، و در فصل دوم نظام تعدد و تکرار جرم به صورت تطبيقي در قانون سال 1370 و لايحه سال 1390 مورد بررسي قرار گرفته می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 113

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***