یافت. هوش هیجانی نسبت به هوش شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی از توان بیشتری برخوردار است.
اسدی(1382) طي پژوهشی بر روي 150 نفر از كارمندان شركت ايران خودرو نشان داد كه حدود 61 درصد تغييرات فرسودگي شغلي توسط كمبود هوش هيجاني قابل تبيين است و هوش هيجاني حدود 50 درصد تغييرات سلامت روان را تبيين مي‌كند.
مظاهري تهراني(1382) رابطه هوش هيجاني و 5 عامل بزرگ شخصيت در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي پرداخته است. كه نتايج تحقيق نشان داد كه هوش هيجاني داراي رابطه معناداري با
روان نژندگرايي- دلپذيربودن و مسئوليت پذيري مي‌باشد ولي با انعطاف پذيري و جنسيت
رابطه معنا داري ندارد.
خسروجاويد(1381) در پژوهشی به بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شوت در میان جامعه نوجوانان پرداخت او بیان می‌دارد توانایی‌های غیر شناختی هوش نظیر توانایی عاطفی(هیجانی). و کرداری در پیش بینی مهارت شخصی برای موفقیت در زندگی اهمیت دارد. در حقیقت رفتار هوشمندانه، تلفیقی از مولفه‌های شناختی، اجتماعی و هیجانی می‌باشد. هوش هیجانی شکلی از هوش اجتماعی است که توانایی کنترل احساسات و هجانات خود و دیگران تمایز میان آن‌ها و استفاده از این اطلاعات جهت هدایت تفکر و عمل را شامل می‌شود. امروزه بسیاری از محققان معتقدند که اگر فرد از لحاظ هیجانی، توانمند باشد، بهتر می‌تواند با چالش‌های زندگی مواجهه شود و هیجانات را به گونه موثرتری تنظیم نماید و در نتیجه از سلامت روانی بهتری برخوردار خواهد شد. وی نشان داد كه هوش هيجاني كلي دخترها بيشتر از پسرهاست و در مؤلفه ارزيابي و ابراز هيجان دختران برتري نسبت به پسران دارند
خالكي(1381) به بررسي رابطه موجود ميان هوش هيجاني به هوش شناختي و خلاقيت و ارزيابي درست از خود بين دانش‌آموزان كاشان پرداخت، نتيجه اين پژوهش نشان داد بين هوش هيجاني با هوش شناختي و نمره خلاقيت رابطه معناداري وجود ندارد. نتيجه ديگر اين تحقيق در رابطه با تفاوت‌هاي جنسي دختران در همه مؤلفه‌هاي هوش هيجاني نسبت به پسران به غیر از كنترل ارتباطات نمره بيشتري گرفته‌اند و تفاوت معناداري بين آزمودني‌ها از لحاظ رشته نبود.
زارع(1380) انجام گرفت كه در آن سهم هوش هيجاني و هوش عمومي را در موفقيت تحصيلي در دانش‌آموزان سال سوم مقطع دبيرستان‌هاي عادي مورد مطالعه قرار داده است، 75 نفر پسر و 75 نفر دختر شركت داشته‌اند. نتايج بدست آمده نشان داد كه همبستگي پايين بين هوش هيجاني EQ و هوش عمومي IQ است. نمره كل دخترها و پسرها و پرسشنامه تفاوت معناداري را نشان ندارند ولي در بعضي از خرده مقياس‌هاي پرسشنامه هر دو جنس تفاوت معني داري نشان دادند.
قره‌خانی کسا(1380) بين هوش هيجاني دختران نوجوان تيز هوش و عادي تفاوت معني داري را بدست آورده است.
ابراهیمی (1380) در تحقیقی تحت عنوان هوش هیجانی و رهبری اثربخش انجام داد. 43 نفر در این تحقیق شرکت داشتند که شامل 10 زن و 32 مرد با میانگین سنی 37 سال بودند. شرکت کنندگان فارغ التحصیلان دانشگاه اصفهان بودند. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و رهبری رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد(ابراهیمی و دیگران، 1380).